ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری

‏وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و با رعایت جزء «ط» بند (1) ‏تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1389,02,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

‏ماده1– نحوه همطرازی افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند و هنرمندان با مقاطع رسمی تحصیلی به شرح زیر تعیین می شود:

‏الف– افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند:

1– تحصیلات افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند (حوزه های علمیه اهل تشیع و تسنن) برای برخورداری از امتیازات مربوط به جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به ‏شرح زیر همطراز می گردد:
1-1- سطح یک، همطراز فوق دیپلم
1-2- سطح دو، همطراز لیسانس
1-3- ‏سطح سه، همطراز فوق لیسانس
1-4- سطح چهار، همطراز دکترا


2 (اصلاحی 18/02/1390)
– ‏تشخیص و نحوه تعیین سطوح علمی تحصیلات حوزوی اهل تشیع همچنان براساس مقررات بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15 / 9 / 1371 ‏و بخشنامه های بعدی آن و در مورد اهل تسنن بر اساس بخشنامه شماره 5725 / 11 / د مورخ 7 / 2 / 1379 ‏سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور صورت می گیرد.

‏ب – هنرمندان

1– درجات هنری هنرمندان دارای پنج سطح می باشد و برای برخورداری از امتیازات مربوط به ‏جداول فصل دهم قانون یاد شده به شرح زیر با سطوح رسمی تحصیلی همطراز می گردد:
1-1- درجه (1‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی دکترا
1-2- درجه (2‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی فوق لیسانس
1-3- درجه (3‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی لیسانس
1-4- درجه (4‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم
1-5- درجه (5‏) هنری، همطراز با مدرک تحصیلی دیپلم

2– ‏هنرمندان با مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم شاغل در دستگاه های مشمول قانون مذکور که قبلاً در اجرای ضوابط و مقررات مورد عمل با یکی از سطوح تحصیلی همطراز شده اند، با توجه به آخرین وضعیت خدمتی با دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره 200 /14593 ‏مورخ 21 /2 /1388 تطبیق داده می شوند.

‏تبصره – امتیاز حق شاغل هنرمندان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم براساس جدول شماره (8‏) بند (4‏) فصل دوم بخشنامه مذکور تعیین می شود.

3– تشخیص و نحوه اعطای درجات هنری هنرمندان و سایر ضوابط و مقررات مرتبط، همچنان براساس ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور موضوع ابلاغیه شماره 1310 /42 ‏مورخ 10 /3 /1371 ‏و بخشنامه شماره 78270 /1802 ‏مورخ 9 /5 /1385 ‏صورت می گیرد.

‏ماده 2 ‏– نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه های اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح ‏فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمند به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.

‏ماده 3– دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نموده و این معاونت ها بر اقدامات آنان نظارت نمایند.

‏این تصمیم نامه در تاریخ 19 /2 /1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها