س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه کار گروه توسعه صادرات استان

آیین نامه کار گروه توسعه صادرات استان
مصوب 1389,02,01

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 1389/2/1به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (117‏) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تنفیذی در ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 27838 /ت 32982 هـ مورخ 1384/5/11‏موافقت نمودند:

آیین نامه کار گروه توسعه صادرات استان
مصوب 1389,02,01

ماده 1– کار گروه توسعه صادرات استان با حضور افراد زیر تشکیل می شود:

الف – استاندار (رییس)

‏ب – رییس سازمان بازرگانی استان (دبیر)

ج – رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

د – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

‏هـ – رییس سازمان صنایع و معادن استان

‏و – رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان

ز – رییس اتاق تعاون استان

‏ح – سرپرست بانک توسعه صادرات استان (سایر بانک های تخصصی استان حسب مورد)

ط – مدیر کل گمرک استان

ی – مدیر کل تعاون استان

ک – مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

ل – مدیر کل راه و ترابری استان

‏م – فرمانده نیروی انتظامی استان

ن – مدیر عامل شرکت نمایشگاهی استان (بدون حق رأی)

ماده 2– وظایف و اختیارات کارگروه با رعایت سیاست ها و راهبردهای مصوب توسعه صادرات غیر نفتی به شرح زیر تعیین می شود:

‏الف – تنظیم خط مشی های صادرات استان براساس سیا ست های ابلاغی و تعیین کمک ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن.

‏ب – تدوین سیا ست های حمایتی، هدایتی، فنی، زیر بنایی و اعتباری بخش صادرات استان.

‏ج – شناخت و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات استان و مشخص نمودن اقدامات لازم برای تحقق جهش صادرات به شکل برنامه ریزی شده.

‏د – نظارت و ارزیابی فعا لیت های دستگاه های اجرایی و سازمان ها یی که در زمینه صادرات فعالیت می کنند.

‏هـ – تمهید امکانات و تسهیلات لازم جهت نیل به اهداف کمی صادرات بخش های مختلف اقتصادی استان مطابق جدول ذیل و نظارت بر چگونگی تحقق این اهداف
‏اهداف کمی پیش بینی شده استان های سراسر کشور


ردیف

نام استان

هدف کمی سال 1389

هدف کمی سال 1390

هدف کمی سال 1391

نرخ رشد
14%

و – تدوین اولویت های پژوهشی توسعه صادرات و ارایه به کارگروه تخصصی ذی ربط

ز – بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای مناسب در زمینه های زیر:

1– ‏بررسی و تصویب طرح ها و پروژه های زیر ساختی و پشتیبان صادرات در استان ها و پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

2– ‏فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان.

3– ‏تشویق و ترغیب صادرکنندگان کالا و خدمات به دریافت استانداردها و گواهینامه های مرسوم در تجارت بین المللی و استفاده از روش های نوین در مبادله کالا که قابلیت رقابت تولیدات کشور را افزایش می دهد.

4– افزایش سهم بخش غیر دولتی در تجارت خارجی استان.

5– تشویق توسعه سرمایه گذاری استان در امر صادرات از طریق شناخت قابلیت ها، امکانات، توانمندی ها و مزیت های نسبی استان.

6– راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و بین المللی.

7– ‏اولویت دادن به طرح ها و پروژه های صادراتی در تخصیص منابع و تسهیلات استانی.

ماده 3– در غیاب استاندار معاون برنامه ریزی استانداری ریاست کارگروه را به عهده دارد.

ماده 4– جلسات کارگروه حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. جلسات فوق العاده به دستور رییس کارگروه یا حسب درخواست پنج عضو دیگر و موافقت رییس کارگروه و با دعوت کتبی دبیر کارگروه تشکیل خواهد شد.

تبصره 1– جلسه کارگروه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با تأیید اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره 2– درصورت ضرورت کارگروه می تواند از نمایندگان یا کار شناسان بخش های خصوصی، تعاونی یا دولتی برای ارایه نظر مشورتی (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 5– دبیرخانه کارگروه در سازمان بازرگانی استان مستقر می باشد و رییس سازمان یاد شده دبیر کارگروه می باشد.

ماده 6– کارگروه می تواند رسیدگی مقدماتی به مسائل و موضوعات مرتبط با فعا لیت های خود را به کارگروه های کارشناسی مستقل از نمایندگان اعضای کارگروه که در دبیرخانه تشکیل می شود واگذار نماید. ریاست کارگروه (کمیته) کارشناسی با رییس سازمان بازرگانی استان خواهد بود.

ماده 7– رییس سازمان بازرگانی استان به عنوان دبیرکارگروه ، موظف است دعوتنا مه و صورتجلسه جلسات کارگروه استان و گزارش اقدامات مرتبط را مستمراً به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها