ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی جزء ف بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‏کمیته امداد امام خمینی (ره) – سازمان بهزیستی کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389‏کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ ت 373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور
مصوب 1389,02,23

ماده 1– اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بکار می روند:

الف – بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

‏ب – مدد جو: فردی که به دلیل همخوانی وضعیت عمومی وی با شرایط پذیرش مندرج دردستورالعمل های اجرایی سازمان های ذی ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) در حال حاضر از خدمات حمایتی پیش بینی شده، به طور مستمر بهره مند می شود.

‏ج – محروم: فردی که به علت مورد پیش آمده نیازمند مساعدت بوده و واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی و تسهیلات به صورت غیر مستمر (موردی) بنا به تشخیص سازمان های ذی ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) می باشد.

ماده 2– بانک مرکزی موظف است در سال 1389‏مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد( ‏000/000/000/500/1) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها را از طریق بانک های عامل (بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک مسکن) با نسبت دو سوم و یک سوم به ترتیب معادل یک هزار میلیارد(1/000/000/000/000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و معادل ‏ ‏پانصد میلیارد (500/000/000/000)ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد تا به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و محرومان مراجعه کننده، از طریق بانک های عامل مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3– سهم و سقف قابل پرداخت به هر یک از استان ها از محل تسهیلات اختصاص یافته موضوع ماده (2) به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بر اساس تعداد خانوار مددجویان، به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویبنامه هیأت وزیران » تأیید شده است، تعیین می گردد.

ماده 4– بانک مرکزی موظف است سهم هر یک از بانک های عامل را منطبق با سهمیه استانی موضوع جدول موضوع ماده (3) به تفکیک هر استان تعیین و ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه، به بانک های عامل ابلاغ کند. سهمیه شهرستان های هر یک از استان ها با هماهنگی ادارات سرپرستی بانک های عامل و ادارات کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بانک مرکزی تعیین و توسط بانک عامل مرکز استان به شعبه شهرستانی ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره – پنج درصد ( 5%) تسهیلات اختصاص یافته به کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه بانک ملی ایران در اختیار ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا بنا بر ضرورت از طریق واحدهای ذی ربط خود اقدام و با معرفی مددجویان و محرومان به شعب منتخب بانک عامل، مورد استفاده قرار دهند.

ماده 5 – مددجویان و محرومان متقاضی دریافت تسهیلات این آیین نامه پس از مراجعه به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با بررسی، تشخیص و نظر ادارات و واحدهای ذی ربط در مراکز استان ها و شهرستان ها با معرفینامه رسمی مطابق نمونه پیوست که به «مهر پیوست تصویبنامه هیأت وزیران» تأیید شده است، به بانک های عامل و یا شعب شهرستانی معرفی می شوند و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب1362 ‏- و اصلاحات بعدی آن و مقررات و ضوابط موضوع این آیین نامه مبالغ تسهیلات قرض الحسنه تعیین شده در معرفینامه را دریافت می کنند.

تبصره – کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان مشمول و میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظیم و همزمان با صدور و ارسال معرفینامه انفرادی، به بانک های عامل ارایه نمایند.

ماده 6– حداکثر مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به هر یک از متقاضیان مشمول، تا پانزده میلیون ( 000/000/ 15‏) ریال تعیین شده است که پس از کسر یک باره کار مزد متعلقه و واریز ‏آن به حساب قرض الحسنه به نام متقاضی تسهیلات «بدون دفترچه» به افراد معرفی شده پرداخت می شود.

تبصره – استفاده مجدد از این تسهیلات، منوط به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل این آیین نامه و آیین نامه اجرایی بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال1387‏کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 215590/ت40612 هـ مورخ 20/11/1387‏می باشد.

ماده 7‏– اعطای تسهیلات قرض الحسنه به معرفی شدگان مشمول ، درقبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضی و به ضمانت یک کارمند رسمی یا پیمانی (با ارایه گواهی اشتغال به کار)، یا یک نفر کاسب دارای جواز کسب و یا یک ضامن مورد قبول شعبه بانکی ذی ربط، صورت می گیرد.

تبصره – کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در صورت درخواست مددجویان تحت پوشش متقاضی تسهیلات قرض الحسنه این آیین نامه، ضمانت این افراد را متقبل و جایگزین ضامن موضوع این ماده شوند.

ماده 8– مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر سی و شش ماه تعیین می شود که بر مبنای مبلغ اصل تسهیلات پرداختی و به اقساط مساوی ماهانه صورت می گیرد.

ماده 9 ‏– بانک های عامل موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت معرفینامه نیازمندان مشمول در صورت تکمیل مدارک موضوع ماده (7) این آیین نامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهیلات قرض الحسنه مقرر در وجه متقاضی اقدام و فهرست اسامی دریافت کنندگان را در پایان هر ماه، به صورت رسمی به ادارات و واحدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مربوط اعلام نمایند.

تبصره – در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده، در فاصله یک ماه از تاریخ وصول فهرست اسامی مشمولان موضوع تبصره ماده (5) و یا عدم تکمیل و ارایه مدارک لازم توسط مشمولان معرفی شده به شعب مربوط، شامل معرفینامه رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سفته با امضای ضامن معتبر، بانک های عامل مراتب را در پایان مدت مذکور، به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ذی ربط اعلام می دارند. حفظ اولویت این افراد برای دریافت تسهیلات منوط به معرفی مجدد آنان، توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به بانک عامل می باشد.

ماده 10– مانده تسهیلات استفاده نشده نزد هر یک از بانک های عامل تا پایان سال مالی بعد قابل تعهد، استفاده و پرداخت است.

ماده 11– کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند گزارش عملکرد و میزان استفاده از تسهیلات موضوع ماده‏(2) را به تفکیک استان ها و بانک های عامل، در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و همزمان به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده 12– مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است، وفق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها انجام می شود.

ماده 13 -مسؤولیت حسن اجرای این آیین نامه در ارتباط با پرداخت تسهیلات، سقف تسهیلات و نحوه پرداخت بر عهده رییس کل بانک مرکزی و در ارتباط با افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات حسب مورد با سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره‏) و رییس سازمان بهزیستی کشور می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ23/2/1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جدول توزیع استانی تسهیلات بانکی اختصاص یافته به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اجرای آیین نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور

«مبالغ به میلیون ریال»


ردیف

نام استان

کمیته امداد امام خمینی

سازمان بهزیستی کشور

درصد سهم استانی

جمع کل اعتبار

درصد سهم استانی

جمع کل اعتبار

1

آذربایجان شرقی

37/4

43700

51/5

27550

2

آذر بایجان غربی

42/3

34200

37/2

11875

3

اردبیل

9/1

19000

14/1

5700

4

اصفهان

75/4

47500

99/3

19950

5

ایلام

9/1

19000

95/0

4750

6

بوشهر

9/1

19000

8/1

9025

7

تهران

13/5

51300

49/11

57475

8

چهارمحال وبختیاری

9/1

19000

33/1

6650

9

خراسان جنوبی

9/1

19000

99/1

9975

10

خراسان رضوی

22/7

72200

45/10

52250

11

خراسان شمالی

71/1

17100

52/1

7600

12

خوزستان

32/5

53200

36/8

41800

13

زنجان

14/1

11400

23/1

6175

14

سمنان

57/0

5700

66/0

3325

15

سیستان و بلوچستان

13/5

51300

42/3

17100

16

فارس

65/6

66500

27/6

31350

17

قزوین

33/1

13300

61/1

8075

18

قم

33/1

13300

9/1

9500

19

کردستان

04/3

30400

71/1

8550

20

کرمان

51/5

55100

04/3

15200

21

کرمانشاه

04/3

30400

18/2

10925

22

کهکیلویه و بویراحمد

9/1

19000

42/1

7125

23

گلستان

66/2

26600

37/4

21850

24

گیلان

32/5

53200

37/2

11875

25

لرستان

8/3

38000

75/2

13775

26

مازندران

42/3

34200

37/2

11875

27

مرکزی

09/2

20900

28/2

11400

28

هرمزگان

23/3

32300

52/1

7600

29

همدان

28/2

22800

13/3

15675

30

یزد

14/1

11400

8/1

9025

ستادمرکزی

5

50000

5

25000

جمع کل

100

1000000

100

500000

‏ فرم ‏معرفینامه
رییس محترم بانک شماره :
‏شعبه تاریخ :
‏ شماره مسلسل :

‏بدینوسیله متقاضی با مشخصات زیر که واجد شرایط موضوع آیین نامه اجرایی جزء ‏(ف) بند(3) ‏ماده واحده قانون بودجه سال1389 کل کشور می باشد، برای دریافت وام قرض الحسنه معرفی می گردد :
‏نام :
‏نام خانوادگی:
نام پدر:
‏شماره شناسنامه : شماره ملی:
‏زمینه مصرف:
‏مبلغ وام به ریال:
تعداد اقساط :
‏نشانی محل کار:
تلفن محل کار:
نشانی محل سکونت:
تلفن ثابت و همراه :
کد پستی:
‏ مهر و امضاء
‏کمیته امداد امام خمینی (ره) / سازمان بهزیستی کشور
‏تذکر: اعتبار این معرفینامه از تاریخ صدور تا ارایه به بانک به مدت یک ماه ‏می باشد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها