ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح ماده 2 آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح ماده 2 آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1389,03,09

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ‏9/3/1389بنا به پیشنهاد شماره 020/45864‏مورخ 1388/12/26 ‏وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1376‏- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373 ‏هـ مورخ 1386/10/10 ‏موافقت نمودند:
‏ماده (2) آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره 28638/ت23869 هـ ‏ مورخ 1380/6/20 ‏به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده 2- مجمع عمومی سازمان متشکل از اعضای شورای نظام دامپزشکی استان ها می باشد که به تناسب تعداد اعضای فعال هر استان، از یک تا هشت نفر از بین اعضای انتخابی شورای هر استان و به شرح ذیل انتخاب می شوند:
‏الف) استان دارای بیشترین عضو فعال حداکثر هشت نماینده.
‏ب) تعداد نمایندگان سایر استان ها بر اساس حد نصاب پایه افزایش تعداد نمایندگان مطابق فرمول زیر محاسبه و به ازای هر نصاب پایه، یک نفر تعیین می شود.
تعداد اعضای فعال استان دارای بیشترین عضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نصاب پایه افزایش تعداد نمایندگان استان
8
‏پ) استان های دارای تعداد عضو فعال کمتر از حد نصاب، یک نماینده
‏تبصره 1- رییس سازمان باید حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات، تعداد نمایندگان هر یک از استان ها را پس از تصویب شورای مرکزی سازمان به استان ها اعلام نماید.
‏تبصره 2- عضو فعال به عضوی اطلاق می گردد که برابر تبصره ماده (27‏) قانون، حق عضویت خود را به سازمان پرداخت کرده و فاقد بدهی باشد.

این تصمیم نامه در تاریخ 9/5/9‏138 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها