س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1389/3/2‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (8‏) بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 1386/10/10‏، آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
مصوب 1389,03,02

ماده 1 – به منظور انجام وظایف پیش بینی شده در ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود تشکیل می گردد .

ماده 2– ریاست شورا با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در غیاب ایشان به عهده دبیر شوراست.

ماده 3– جلسات شورا باحضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضا معتبر است .

ماده 4– علاوه بر جلسات عادی شورا که در فواصل منظم زمانی تشکیل می شود ، در موارد ضروری با در خواست دبیر شورا و تأیید رییس شورا جلسه فوق العاده تشکیل می گردد .
ضوابط و دستورالعمل مربوط به اعمال نظارت و چگونگی انتخاب کارشناس بازرس و ارایه امتیاز و تسهیلات ویژه به این کارشناس و اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی با رعایت قوانین مربوط به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسد .

ماده 5 – اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاه های اجرایی و همچنین دستورالعمل چگونگی پرداخت حق الزحمه موضوع مواد (91)و (93) قانون توسط دستگاه های اجرایی به کارمندان به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید .

این تصمیم نامه در تاریخ 1389/3/30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمد رضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها