پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بسمه تعالی
‏وزارت نفت – وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارا یی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/3/1389بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و ‏دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (4‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389‏کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده رابه شرح زیر موافقت نمود :

آیین نامه اجرایی بند(4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
مصوب 1389,03,02

ماده 1– شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان های نفتی و گازی کشور به ترتیب برای میدان های مشترک با کشورهای همسایه معادل هفتاد و پنج درصد و برای سایر میدان ها معادل هشتاد و شش درصد به عنوان ارقام موضوع جزء الف بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین 64 درصد ارزش گاز خام تولیدی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران و 89 درصد ارزش مابقی گاز تولیدی موضوع جزء ب بند (4) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حساب های بهای تمام شده نفت و گاز طبیعی را بدهکار کند.

تبصره 1– سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها، از مالیات و سود سهام دولت معاف است.

تبصره 2– در مورد گازهای سوزانده شده معادل 27.7 درصد ارزش آن 30 درصد از 89 درصد به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت منظور می گردد.

تبصره 3– معادل 11 درصد ارزش گاز تزریقی تولیدی که به میادین نفتی تزریق می شود به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار دولت منظور می شود.

ماده 2– شرکت ملی نفت ایران موظف است کلیه دریافت های حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر پرداخت های بیع متقابل نفتی به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند.

ماده 3– شرکت ملی نفت ایران مکلف است تمامی وجوه مازاد بر درآمدهای نفت تولیدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور (مازاد بر شصت و پنج دلار در هر بشکه ) را به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و واریز سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور، با اعلام خزانه داری کل مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل صرفاً جهت طرح های سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده می شود.

ماده 4– شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه بر اساس تأیید مقادیر نفت خام و گاز خام تولیدی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت خام و گاز خام تولیدی ( حسب مواد (1) و (5) این آیین نامه ) فروخته شده به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی / پالایش نفت و گاز ایران را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید. شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی / پالایش نفت و گاز ایران موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق، حساب دولت (خزانه داری کل) را در دفاتر خود بستانکار نمایند.

ماده 5– در سال 1389 نفت ( نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاه های داخلی بر مبنای 95 درصد متوسط بهای هر بشکه محموله های صادراتی ( و یا فوب خلیج فارس) نفت مشابه در هر ماه شمسی توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های پالایش نفت فروخته می شود. شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 هر متر مکعب گاز خام تولیدی را به میزان 75 درصد قیمت تعیین شده گاز (900 ریال به ازای هر متر مکعب) به شرکت ملی گاز ایران به فروش می رساند.

ماده 6– چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیروگاه ها نسبت به توافق قبلی میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، مابه التفاوت و هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه ها برای سال 1389 متشرکاً توسط وزیران نفت و نیرو تهیه خواهد شد.

تبصره 1– در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه ها و اختصاص آن به سایر مصرف کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه التفاوت یاد شده را دولت به روش مندرج در ماده (8) این آیین نامه تأمین می کند.

تبصره 2– شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای جزء (ب) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرح های مرتبط با گازرسانی به روستاها هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد.

تبصره 3– شرکت های عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند تنها به منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان، به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و گاز طبیعی مصرفی محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت های مصوب اعمال کنند.

ماده 7– شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر موظفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حامل های انرژی مرتبط به مصرف کنندگان و مشترکین داخل کشور ( حسب مورد) و مابه التفاوت قیمت آزاد آنها بر مبنای شرح داده شده در اجزا (ب) و (ج) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور با قیمت های تکلیفی آن در داخل کشور با تأیید سازمان حسابرسی را به کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد وزیران نفت و نیرو یا نمایندگان تام الاختیار آنها که دبیرخانه آن در وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) خواهد بود، اعلام نمایند.
بر اساس مصوبه کارگروه یاد شده، خزانه داری کل کشور و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران موظفند در ماهی که میزان بدهی آنها ( با منظور نمودن ماده (4) این آیین نامه ) تعیین می شود، معادل بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب های تعیین شده واریز و به صورت علی الحساب نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نمایند. تسویه حساب نهایی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. مابه التفاوت بهای برق بر اساس مصوبات کارگروه مربوط و پس از کسر مابه التفاوت سوخت مصرفی ( در هر حال به ازای هر کیلووات ساعت 178 ریال کمتر نمی باشد) ، از محل اعتبار منظور شده در جزء (23) ردیف (520000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تأمین و پرداخت می شود.

تبصره 1– مابه التفاوت بهای گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه ها پس از اعمال کنترل های مقداری و هماهنگی فی ما بین شرکت های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با شرکت توانیر پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه توسط خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت های مذکور منظور می گردد.

تبصره 2– در محاسبه گاز تحویلی توسط شرکت ملی گاز ایران به مشترکین داخل کشور ( از محل تولید داخلی و واردات) دو درصد بابت تلفات شبکه قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 3– شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حساب های مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء ج بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرکت های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت نماید.

تبصره 4– بهای برق تولیدی از نیروگاه های برق آبی و سایر انرژی های تجدید پذیر در هر مرحله ( مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاه های شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است. شرکت توانیر موظف است مبلغ یارانه سوخت اخیر الذکر را از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت سانا برای توسعه نیروگاه های برق آبی و تجدید اختصاص داده و مصرف کند.

ماده 8– حجم فرآورده های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی در مورد گاز مایع تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع دریافتی از پالایشگاه ها و نیز خرید از شرکت های پتروشیمی ، ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آنها است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل تحویل شرکت های یاد شده است.

الف – میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است. مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاه ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه، با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.

ب – قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (7) این آیین نامه بر اساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت ( بر اساس یک الگوی تدریجی پنج ساله) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می شود.

ج – هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ( موضوع ماده (16) و بند (2) تبصره زیر آن و بندهای الف ، ج و د ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی به شرح جدول مورد تأیید هیأت دولت می باشد.

د – ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع ماده (7) این آیین نامه در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی ( یاد شده در بند الف این ماده ) در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای ب و ج این ماده.
ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران.

ه – در راستای اجرای تصویبنامه شماره 170368/ت 38936 ه مورخ 22/10/1386 در سال 1389 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاه های دولتی به قیمت های تعیین شده مندرج در اجزای ب و ج بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور محاسبه می شود.

و – شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین نامه را بر اساس مقادیر برق تولید شده و با منظور کردن تلفات شبکه ( حسب عملکرد سال 1388) و تراز صادرات و واردات برق و با لحاظ نمودن قیمت تکلیفی فروش ( به صورت علی الحساب متوسط نرخ فروش پیش بینی شده در بودجه )، هر سه ماه یک بار محاسبه و به کارگروه اعلام خواهد کرد. تسویه حساب نهایی بر اساس عملکرد دوازده ماهه متکی به دفاتر قانونی و پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.

تبصره – چنانچه مراجع قانونی تصمیم گیری، در مورد فرآورده های نفتی مصرفی خارج از موارد این آیین نامه مبادرت به تعیین قیمت تکلیفی نمایند، مابه التفاوت هزینه آن بر اساس مفاد ماده (39) قانون برنامه پنج ساله چهارم تأمین خواهد شد.

ماده 9– خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم ( گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه ) از شرکت ملی نفت ایران ظرف پانزده روز پس از مقاطع سه ماهه بر اساس جزء (د) بند (4) ماده واحده به صورت علی الحساب تسویه و طبق مفاد فراز چهارم جزء ج بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور تا پایان تیرماه 1390 نسبت به تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.

ماده 10– در سال 1389 مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تأمین می شود.

ماده 11– رعایت این آیین نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزاء (الف) و (ب) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مربوط به حساب های سال 1389، در سال های آینده نیز الزامی است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحیمی

جدول موضوع بند ج ماده (8) آیین نامه اجرایی بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
(هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی موضوع قانون مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی درسال 1389)


نوع فرآورده

قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده

قیمت مصوب فروش

هزینه های انتقال توزیع و فروش

مبلغ مالیات

مبلغ عوارض

مبلغ عوارض آلایندگی

بنزین معمولی

000/1

36/763

94/225

67/152

34/76

63/7

بنزین معمولی آزاد

000/4

44/3053

94/225

69/610

34//305

53/30

بنزین سوپر

500/1

04/1145

94/225

01/229

50/114

45/11

بنزین سوپر آزاد

400/5

14/4122

94/225

43/824

21/412

22/41

نفت سفید

165

66/146

69/230

20/2

67/14

47/1

نفت گاز (عمومی)

165

66/146

68/156

20/2

67/14

47/1

نفت گاز نیروگاهها

564/58

054/52

79/131

78/0

21/5

52/0

نفتکوره (عمومی)

50/94

9/87

07/184

32/1

40/4

88/0

نفتکوره نیروگاهها

613/30

483/28

99/183

43/0

42/1

28/0

گازمایع

8/31

56/30

76/81

46/0

46/0

32/0

مبلغ مالیات و عوارض فرآورده های فروخته شده خارج از قیمت های ذکر شده در جدول فوق با نرخ های موضوع قانون ارزش افزوده محاسبه می شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها