پ. فروردین 10ام, 1402

تصویب نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درمورد جایگزینی متون جدید بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

تصویب نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درمورد جایگزینی متون جدید بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
مصوب 1389,03,08

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8 /3 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 9955 /1 مورخ 6 /4 /1387 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372‏- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 /ت 373هـ مورخ 10 /10 /1386 تصویب نمودند:
‏متون زیر جایگزین بندهای (2) و(3) ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب1372-، موضوع تصویبنامه شماره 1395 /ت 16هـ مورخ 6 /2 /1373 می شوند:
‏بند 2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
‏کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 1- کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران درتهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 2- فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای ‏بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.
2-1-‏ شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:
2 -1-1- داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام .
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره- صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
تبصره- برای احراز این شرط ارایه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
2-1-5- ‏داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.
2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9- ‏نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-1-10- ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.
2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی.
‏تبصره 1‏- دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد.
تبصره 2- فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد.
2-2 – ‏شرایط اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- ‏شرایط اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند.):
2-3-1- ‏مدیر عامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزاء (2-1-1‏)، (2-1-2‏)، (2-1-3‏)، (2-1-7‏)، (2-1-8‏)، (2-1-9‏)، (2-1-11‏) و حسب مورد (2-2-2‏) و (2-2-3‏) نیز باشد.
2-3-2- ‏مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران – مصوب 1358‏- مشمول محدودیت جزء (2-1-7‏) نخواهند بود.
2-3-3- ‏مدیران عامل شرکتهای دولتی، شرکت های متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران – مصوب 1358- که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی و نهاد ذی ربط صادر شده باشد، از ارایه گواهی جزء (2-1-9‏) معاف خواهند بود.
2-3-4- ‏شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-4‏)، (2-1-5‏)، (2-1-6)، (2-1-8‏) و (2-1-10‏) باشند.
تبصره- کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.
‏بند 3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
‏دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانونی [قانون]مالیاتهای مستقیم – مصوب 1371-).
3-2- ‏ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درخصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.
تبصره1- کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دوسال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند، اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.
‏تبصره 3- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

این تصویبنامه در تاریخ 1 /6 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها