چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی جزء م بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16 /3 /1389بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۴۴ /۰۲ /۸۹ مورخ 28 /2 /1389 ‏وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (۸‏) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ‏کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ10 /10 /1386 آیین نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح ‏زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی جزء «م» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ‏کل کشور
مصوب 1389,03,16

ماده ۱– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیر عمدی (شبه عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم گردیده اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم غیر از کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان دیده محکوم شده اند.

تبصره– محکومان مذکور در این ماده که محکوم له، علیه آنان درخواست اجرای حکم ا‏ز جمله اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مصوب 1377- را نموده است، همچنین محکومانی که با رضایت ذی نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده اند، مدد جو تلقی می شوند.

ب – ستاد دیه: ستاد های مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند.

ماده ۲– به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت های مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه و از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها، وام پرداخت خواهد شد.

ماده ۳– تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.

ماده ۴– اعطای وام به صورت قرض الحسنه می باشد که پس از درخواست مدد جو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱– سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خو اهدشد.

تبصره ۲– به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستاد های دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل ‏محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.

تبصره ۳– چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پسر از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

ماده ۵– حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جر ایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر «پپوست تصویبنامه هیأت وزیران» است، خواهد بود.

تبصره – در مواردی که محکوم علیه، مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

ماده ۶– حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولین ماده (۵) این آیین نامه و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.

ماده ۷ ‏– وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم گیری نماید.

ماده ۸ ‏– جمع کار مزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

ماده ۹– سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مدد جو از زندان است.

ماده ۱۰– توزیع اعتبارات پیش بینی شده در جزء «م» بند (۸‏) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل ‏کشور به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره – ستاد های دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک های عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام خواهد شد.
کار مزد تسهیلات اعطایی به مددجویان. معادل حداقل کار مزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.

ماده ۱۱– کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.

ماده ۱۲– بانک های عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار می گیرند.

ماده ۱۳– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (۸‏) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ‏اقدام نماید.

ماده ۱۴– بانک های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.

این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۶ ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانه


ردیف

مبلغ وام (ریال)

مهلت بازپرداخت (برحسب ماه)

مبلغ هر قسط (به ریال)

۱

۰۰۰/۰۰۰ /۱۰

۲۰

حداکثر ۰۰۰ /۵۰۰

۲

۰۰۰/۰۰۰ /۱۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰

۲۵

حداکثر ۰۰۰ /۸۰۰

۳

۰۰۰/۰۰۰ /۲۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۳۰

۳۰

حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/ ۱

۴

۰۰۰/۰۰۰ /۳۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۴۰

۳۵

حداکثر ۸۵۷ /۱۴۲ /۱

۵

۰۰۰/۰۰۰ /۴۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۵۰

۴۰

حداکثر ۰۰۰ /۲۵۰ /۱

۶

۰۰۰/۰۰۰ /۵۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۶۰

۴۵

حداکثر ۳۳۲ /۳۳۳ /۱

۷

۰۰۰/۰۰۰ /۶۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۷۰

۵۰

حداکثر ۰۰۰ /۴۰۰ /۱

۸

۰۰۰/۰۰۰ /۷۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۸۰

۵۵

حداکثر ۵۴۵ /۴۵۴ /۱

۹

۰۰۰/۰۰۰ /۸۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۹۰

۶۰

حداکثر ۰۰۰ /۵۰۰ /۱

۱۰

۰۰۰/۰۰۰ /۹۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰

۶۵

حداکثر ۴۶۱/ ۵۳۸ /۱

۱۱

۰۰۰/۰۰۰ /۱۰۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۱۰

۷۰

حداکثر ۴۲۸ /۵۷۱ /۱

۱۲

۰۰۰/۰۰۰ /۱۱۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۲۰

۷۵

حداکثر ۰۰۰ /۶۰۰ /۱

۱۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۳۰

۸۰

حداکثر ۰۰۰ /۶۲۵ /۱

۱۴

۰۰۰/۰۰۰ /۱۳۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۴۰

۸۵

حداکثر ۰۵۸ /۶۴۷/ ۱

۱۵

۰۰۰/۰۰۰ /۱۴۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰

۹۰

حداکثر ۶۶۶/۶۶۶ /۱

۱۶

۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۶۰

۹۵

حداکثر ۲۱۰ /۶۸۴ /۱

۱۷

۰۰۰/۰۰۰ /۱۶۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۰

۱۰۰

حداکثر ۰۰۰ /۷۰۰ /۱

۱۸

۰۰۰/۰۰۰ /۱۷۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۸۰

۱۰۵

حداکثر ۲۸۵ /۷۱۴ /۱

۱۹

۰۰۰/۰۰۰ /۱۸۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰

۱۱۰

حداکثر ۲۷۲ /۷۲۷ /۱

۲۰

۰۰۰/۰۰۰ /۱۹۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰

۱۱۵

حداکثر ۱۳۰ /۷۴۹ /۱

۲۱

۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۱۰

۱۲۰

حداکثر ۰۰۰ /۷۵۰ /۱

۲۲

۰۰۰/۰۰۰ /۲۱۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۲۰

۱۲۵

حداکثر ۰۰۰/ ۷۶۰ /۱

۲۳

۰۰۰/۰۰۰ /۲۲۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۳۰

۱۳۰

حداکثر ۲۳۰ /۷۶۹ /۱

۲۴

۰۰۰/۰۰۰ /۲۳۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۴۰

۱۳۵

حداکثر ۷۷۷/۷۷۷ /۱

۲۵

۰۰۰/۰۰۰ /۲۴۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۰

۱۴۰

حداکثر ۷۱۴ /۲۸۵ /۱

۲۶

۰۰۰/۰۰۰ /۲۵۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۶۰

۱۴۵

حداکثر ۱۰۳ /۷۹۳ /۱

۲۷

۰۰۰/۰۰۰ /۲۶۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۲۸۰

۱۵۰

حداکثر ۶۶۶ /۸۶۶ /۱

۲۸

۰۰۰/۰۰۰ /۲۸۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰

۱۵۵

حداکثر ۲۸۳ /۹۳۵ /۱

۲۹

۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۳۳۰

۱۶۰

حداکثر ۵۰۰ /۰۶۲ /۲

۳۰

۰۰۰/۰۰۰ /۳۳۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۰

۱۶۵

حداکثر ۸۱۸/۱۸۱ /۲

۳۱

۰۰۰/۰۰۰ /۳۶۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۳۹۰

۱۷۰

حداکثر ۱۱۷/ ۲۹۴ /۲

۳۲

۰۰۰/۰۰۰ /۳۹۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۴۲۰

۱۷۵

حداکثر ۰۰۰/۴۰۰/۲

۳۳

۰۰۰/۰۰۰ /۴۲۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۴۵۰

۱۸۰

حداکثر ۰۰۰/۵۰۰ /۲

۳۴

۰۰۰/۰۰۰ /۴۵۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۴۸۰

۱۸۵

حداکثر ۵۹۴ /۵۹۴ /۲

۳۵

۰۰۰/۰۰۰ /۴۸۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۵۱۰

۱۹۰

حداکثر ۲۱۰ /۶۸۴ /۲

۳۶

۰۰۰/۰۰۰ /۵۱۰ تا – ۰۰۰/۰۰۰ /۵۳۳

۱۹۵

حداکثر ۳۳۳ /۷۳۳ /۲

توجه:
۱ – جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.
۲ – سررسید پرداخت اولین قسط ، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها