س. فروردین 1ام, 1402

آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
مصوب 1389,05,17

مقدمه
برای اولین بار در قانون کار مصوب 1337 به اجرای طبقه بندی مشاغل کارگری اشاره شده بود که به علت عدم پیش بینی مکانیسم اجرایی مؤثر، منجربه اجرای طبقه بندی مشاغل درمورد مشمولین قانون کار نگردید از اینرو نسبت به تدوین و تصویب قانون جامعتری جدا از قانون کار تحت عنوان ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل شامل یک ماده و 5 تبصره اقدام گردید که تصویب قانون مذکور راه را برای اجرای طبقه بندی مشاغل باز نمود در تبصره یک قانون ماده‌واحده مصوب 7 / 12 / 1352 پیش بینی گردید که تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل بایستی توسط دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی صورت گرفته و چگونگی نظارت بر کار آنان توسط شورای عالی کار تعیین گردد. شورای عالی کار البته مصوباتی درخصوص نحوه فعالیت این دفاتر تهیه نموده بود لکن با تجدیدنظر در مصوبات قبلی در تاریخ یکم مهرماه سال 1369 آئین‌نامه جامعتری را که توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت (اداره کل مزد و بهره وری) تهیه شده بود، تصویب نمود که این آئین نامه اکنون مورد اجرا می باشد. بدلیل رویکردهای جدید وزارت کار و اموراجتماعی و تجربیات حاصل از اجرای آئین نامه مذکور و نیز لزوم اعمال تبصره 2 ماده 49 قانون کار نسبت به اصلاح آئین نامه اقدام گردید.
آئین نامه پیشنهادی با درنظر گرفتن تبصره 2 ماده 49 قانون کار مبنی بر لزوم تأئید صلاحیت افراد و مؤسسات توسط وزارت کار و اموراجتماعی در موقع صدور مجوز فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل و نیز باتوجه به تبصره یک ماده ‌واحده فوق الذکر (اعتبار قانونی ماده واحده طبق نظر دفتر حقوقی به شماره نامه 56755 مورخ 8 / 4 / 1373 و مشاور حقوقی وزارت متبوع به شماره نامه 56816 مورخ 8 / 6 / 1388 و باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 252259 مورخ 17 / 4 / 1386 به قوت خود باقی می ماند). مبنی بر لزوم نظارت بر فعالیت دفاتر مشاوره فنی پس از اخذ مجوز و فعالیت آنان بنحوی تنظیم شده است که تأمین کننده هر دو قانون بوده و نظارت کامل بر فعالیت های دفاتر از نظر تشکیل و نحوه فعالیت آنان باشد و نیز نحوه نظارت بر فعالیت آنان پس از تأسیس و تصویب آئین نامه پیشنهادی توسط شورای عالی کار انجام خواهد گردید.
در اجرای تبصره 2 ماده 49 قانون کار و تبصره یک قانون ماده واحده اجرای طبقه بندی مشاغل مبنی بر لزوم تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات جهت فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل به صورت تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آئین نامه خواهد بود.
تعاریف:
کارشناس یا کارشناسان: منظور فرد یا افرادی هستند که صلاحیت فنی و تخصصی آنها طبق ضوابط این آئین نامه بعنوان کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل تأئید گردیده است.
مؤسسات: منظور از مؤسسات در آئین نامه واحدهایی می باشند که طبق ماده 3 این آئین نامه مشخص گردیده و می تواند نسبت به اخذ مجوز و تأسیس دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند.
دفتر یا دفاتر: منظور دفاترمشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع این آئین نامه می باشند.
اداره کل: منظور اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت می باشد.
واحدهای تابعه: منظور سازمان ها یا ادارات کل کار و اموراجتماعی استان ها می باشند.
مجوز: منظور از مجوز پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل جهت تأسیس دفتر یا دفاتر در زمینه طبقه بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر می گردد.
کارآموز: منظور از کارآموز در این آئین نامه فردی است که در آزمون کتبی و مصاحبه برای اخذ مجوز کارشناسی طبقه‌بندی مشاغل موفقیت حاصل نموده است و از طرف اداره کل برای انجام کار عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی برای همکاری در تهیه طرح طبقه بندی معرفی شده است.

فصل اول – کلیات

ماده 1 – افراد یا مؤسسات می توانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آئین نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر مشاوره فنی جهت تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های مشمول قانون کار اقدام نمایند.

ماده 2 – صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفاتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل براساس مفاد این آئین نامه به عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأئید قرار گیرد و درمورد مؤسسات صدور مجوز تأسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

ماده 3 – منظور از مؤسسات موضوع ماده یک، مؤسسات زیر که اختصاراً در این آئین نامه مؤسسات مجاز نامیده می‌شوند، می باشد که این مؤسسات می توانند با تأسیس دفتر امور طراحی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها را انجام دهند.
الف- مؤسسات خصوصی که برطبق قانون تجارت به ثبت رسیده و انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنان باشد.
ب- دفاتر مهندسین مشاور مدیریت مورد تأئید سازمان مدیریت و برنامه.
ج – مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، مؤسسات عمومی (شهرداری ها- سازمان تأمین اجتماعی و……) نهادها و…… که در قانون تأسیس آن ها انجام امور طبقه بندی مشاغل کارگاه ها پیش بینی شده باشد.

تبصره 1 – کارشناسائی که بخواهند با مؤسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند مجوز آنان مادام که با مؤسسات مذکور همکاری داشته باشد اخذ و ضبط گردیده و همزمان با فعالیت در این مؤسسات، مستقلاً مجاز به فعالیت نخواهند بود.

تبصره 2 – تشکلات کارگری و کارفرمایی (کانون عالی کارفرمایی، کانون عالی شورای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور) نیز می توانند با رعایت ضوابط این آئین نامه نسبت به اخذ مجوز دفتر مشاوره فنی اقدام نمایند.

ماده 4 – به منظور نظارت برحسن اجرای این آئین نامه و انجام وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده هیأتی متشکل از افراد زیر در وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل می شود:
– معاونت روابط کار وزارت کار و اموراجتماعی
– مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و اموراجتماعی
– مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
– مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و اموراجتماعی
– یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر نماینده دولت با انتخاب و معرفی از طرف شورای عالی کار
– یک نفر کارشناس مجرب طبقه بندی مشاغل وزارت کار بنابه پیشنهاد مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت و تأئید معاونت روابط کار به عنوان عضو و دبیر هیأت
هیئت نسبت به موارد زیر اقدام و اتخاذ تصمیم می نماید:
الف: بررسی و تأئید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده 2.
ب: رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آئین نامه باتوجه به آرای هیئت های استانی موضوع ماده 19.
ج: بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آئین نامه و درصورت تأئید هیئت پیشنهاد به شورای عالی کار.
د: تصمیم گیری درخصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی.
هـ : تصویب دستورالعمل ارزیابی عملکرد و نحوه فعالیت دفاتر مشاوره فنی تدوین شده توسط اداره کل.
و: تصمیم گیری درخصوص تعیین اولویت شرکت کنندگان از نظر قبولی در آزمون برای تأسیس دفتر در استان های کشور باتوجه به نیاز هر استان.

فصل دوم – در تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی

ماده 5 – دفاتر موضوع این آئین نامه بایستی دارای مکان مشخصی که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می شود، بوده و نیز امکاناتی نظیر خط تلفن ثابت و دورنگار داشته باشند.

تبصره– هرگونه تغییر و تحول در مکان دفاتر مشاوره فنی بایستی ظرف مدت 15 روز به اطلاع واحدهای تابعه استانی و اداره کل برسد. (فرم شماره 1)

ماده 6 – مسئولیت قانونی دفاتر با افراد و مؤسساتی است که مجوز به نام آنان صادر می شود و درصورتیکه صاحبان مجوز دو یا چند نفر باشند متضامناً مسئول خواهند بود.

تبصره– مجوز دفاتر مشاوره فنی قابل انتقال به غیر نیست.

ماده 7 – دفاتر می توانند از خدمات سایر کارشناسان که صلاحیت آنان به تأئید رسیده است با جلب همکاری آنان درتهیه و طراحی طبقه بندی مشاغل و با اخذ نظر از واحدهای تابعه استانی و موافقت اداره کل استفاده نمایند. این قبیل کارشناسان مادام که با دفاتر مشاوره فنی دیگری همکاری دارند خود مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لاکن می بایست مسئولیت تهیه طرح را در چارچوب سهمیه خود برعهده داشته و نام آنان بعنوان کارشناس مجری طرح بایستی در قراردادهای تهیه طرح قید گردد و همکاری لازم را با دفتر ذیربط بعمل آورند.
استفاده از سهمیه تعداد مشاغل این کارشناسان با رعایت ماده 12 این آئین نامه صورت خواهد گرفت.

تبصره 1 – دفاتر مشاوره فنی موظف می باشند که مشخصات کارشناسائی که با آنان همکاری می نما یند درفرمی که از سوی اداره کل تنظیم می گردد قید و به واحدهای تابعه ذیربط اعلام نمایند. (فرم شماره 2)

تبصره 2 – هرگونه تغییر در تعداد کارشناسان شاغل در دفاتر مشاوره فنی باید به اطلاع اداره کل یا واحدهای استانی برسد. (فرم شماره 2)

ماده 8 – کلیه دفاتر موضوع ماده 1 و نیز مؤسسات مجاز موضوع ماده 3 بایستی در چارچوب نظام طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط اقدام و با اداره کل و واحدهای تابعه استانی در کلیه زمینه های مرتبط با طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند.

ماده 9 – کلیه دفاتر و مؤسسات موضوع ماده 1 و 3 مکلفند به منظور توجیه و آشنایی اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه مربوط ترتیب آموزش های لازم را براساس مواد و معیارها و برنامه های آموزشی تهیه شده توسط اداره کل و همچنین مدرسین مورد تأئید اداره کل مذکور به صورت حضوری فراهم آورند.

ماده 10 – مجوز هریک از دفاتر که 3 سال متوالی هیچگونه فعالیتی در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا فعالیت های جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن نداشته باشند با نظر اداره کل و واحدهای تابعه استانی لغو خواهد گردید و صدور مجوز برای فعالیت مجدد دفتر موکول به طرح درخواست از سوی فرد ذیربط و بررسی آن در هیأت موضوع ماده 4 و نظر هیأت خواهد بود.
درصورت لزوم باتوجه به گزارش واحدهای تابعه استانی و نظر اداره کل می توان صدور مجوز برای فعالیت مجدد را موکول به طی دوره کارآموزی مجدد نمود.

ماده 11 – تعرفه قیمت ها بایت حق الزحمه تهیه طرح طبقه بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه های شغلی، ارزیابی مشاغل، تهیه جدول مزد و تطبیق وضع کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل شامل: تدوین شناسنامه های شغلی،‌ارزیابی مشاغل و تطبیق کارکنان براساس تعداد مشاغل اصلاحی می باشد. جدول مربوط به تعرفه قیمت های موضوع این ماده برای سال 1389 ضمیمه این آئین نامه می باشد.

تبصره نرخ های مندرج در جدول پیوست با درنظر گرفتن میزان تورم و شرایط اقتصادی کارگاه ها حداکثر هر 3 سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تأئید هیئت موضوع ماده 4 این آئین نامه و تصویب شورای عالی کار تعدیل و اصلاح خواهد گردید.

ماده 12 – تعداد مشاغل مجاز برای ارزیابی به ازای هر کارشناس شاغل در دفاتر در طی یکسال 500 شغل می باشد.

تبصره 1 – افزایش سهمیه هریک از دفاتر بیش از سهمیه تعیین شده باتوجه به عملکرد دفاتر و ارزیابی بعمل آمده با موافقت اداره کل بلامانع می باشد.

تبصره 2 – سهمیه مجاز مشاغل مورد ارزیابی برای دفاتر به ازای پذیرش هر کارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 این آئین نامه تا 20 درصد (20٪) تعداد مشاغل مجاز مقرر در این ماده با نظر اداره کل قابل افزایش است.

ماده 13 – قرارداد طراحی طبقه بندی مشاغل طبق نمونه تیپ اداره کل تنظیم خواهد شد قرارداد توسط مدیریت و مسئول یا مسئولین دفاتر یا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء‌ می شود لیکن باید نام کارشناس یا کارشناسانی که مجری عملیات قرارداد هستند در آن قید گردد و قرارداد قبل از شروع عملیات جهت تطبیق با ضوابط به تأئید اداره کل برسد.

فصل سوم – در تأئید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان

ماده 14 – تأئید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 1 با داشتن شرایط زیر و پذیرفته شدن در آزمون مقرر،‌ توسط هیئت موضوع ماده 4 این آئین نامه صورت می گیرد.
1 – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
2 – نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تأئید مراجع ذیصلاح.
3 – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4 – عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.
5 – داشتن حسن شهرت.
6 – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7 – برخورداری از سلامت روانی و جسمانی به ترتیبی که مانع از کار طراحی طبقه بندی مشاغل نشود.
8 – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.
9 – حداقل سن سی سال تمام.
10 – داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر با 4 سال – لیسانس با 6 سال و فوق دیپلم با 8 سال و دیپلم با 10 سال سابقه تجربی مؤثر در زمینه طبقه بندی مشاغل کارگری با تأئید اداره کل.

تبصره 1 – آزمون کتبی درموارد زیر انجام می شود:
– قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی
– آمار مقدماتی
– اصول طبقه بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی

تبصره 2 – افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه به موجب ضوابط قبلی بعنوان کارشناس (طراح طبقه بندی) مورد تأئید قرار گرفته اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد با رعایت سایر ضوابط این آئین نامه بعنوان کارشناس شناخته می‌شوند.

ماده 15 – افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر براساس این آئین نامه انتخاب می شوند باید به صورت مشارکت در تهیه حداقل یک طرح، در یکی از دفاتر کارآموزی نمایند. این قبیل افراد به عنوان « داوطلب کارشناسی» طبقه‌بندی مشاغل شناخته می شوند درصورتیکه پس از تصویب طرح، عملکرد آنان از سوی هیئت موضوع ماده 4 مورد تأئید قرار گیرد نسبت به صدور گواهی تأئید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناس طبقه بندی از سوی اداره کل اقدام خواهد گردید. (فرم شماره 3)

تبصره 1 – افرادی که قبلاً در تهیه و تصویب حداقل دو طرح طبقه بندی مشاغل مشارکت فعال داشته اند و این موضوع مورد تأئید اداره کل قرار گیرد می توانند با تصویب هیئت موضوع ماده 4 این آئین نامه از طی دوره کارآموزی مقرر دراین ماده معاف شوند.

تبصره 2 – برای کارشناسانی که گواهی تأئید صلاحیت فنی و تخصصی آنان طبق این آئین نامه صادر شده است (فرم شماره 4) درصورتیکه درخواست تأسیس دفتر مشاوره فنی نمایند، (فرم شماره 5) و همچنین در بخش دولتی یا خصوصی و مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادها و نظایر آن اشتغال تمام وقت نداشته باشند پروانه تأسیس دفتر مشاوره فنی (فرم شماره 6 و7) برای آنان صادر خواهد گردید.

تبصره 3 – درصورتیکه از تاریخ صدور گواهی تأیید صلاحیت فنی و تخصصی ظرف مدت 3 سال از سوی کارشناسان مربوط (مشمولین تبصره 2) نسبت به درخواست و اخذ پروانه دفتر مشاوره فنی اقدام نشود مشمول ماده 10 این آئین نامه واقع خواهد گردید.

تبصره 4 – هیچ کارشناسی نمی تواند جزاز طریق تأسیس دفتر مشاوره فنی و یا فعالیت در یکی از دفاتر تأسیس شده (طبق ماده 7 این آئین نامه) در زمینه تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل فعالیت نماید.

ماده 16 – اداره کل و واحدهای تابعه از همکاری تشکل کارفرمایی قانونی ذیربط (انجمن صنفی کارفرمایی و یا کانون مربوط) در امور مربوط به تشکیل و نظارت بر فعالیت دفاتر با رعایت مقررات قانونی و از طریق تنظیم تفاهم نامه بهره‌مند خواهند گردید.

ماده 17 – کلیه دفاتر موظفند به نسبت تعداد کارشناسان خود براساس سهمیه های که برای آنان از سوی اداره کل تعیین می شود کارآموزی داوطلبان کارشناسی موضوع ماده 15 را عهده دار گردند. عملکرد این افراد پس از طی دوره کارآموزی، مجدداً توسط اداره کل و واحدهای تابعه استانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و هرگاه دفتر مشاوره فنی درمورد عملکرد کارآموز مسامحه نموده باشد براساس موضوع مواد 19 و 20 این آئین نامه با دفتر ذیربط رفتار خواهد شد.

ماده 18 – مدیران کل و معاونان اداره کل با حداقل 5 سال سابقه خدمت در پست های سازمانی و همچنین رؤسای ادارات، کارشناسان، کاردانان و کمک کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار عملی درامر طبقه بندی مشاغل (که احکام کارگزینی آنان برای مدت مذکور و دریک یا مجموعه ای از پست های سازمانی: طبقه‌بندی مشاغل مزد و بهره وری باشد) و پس از فراغیت از خدمت، متقاضی صدور مجوز کارشناسی طبقه بندی و تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه بندی باشند از شرکت در آزمون و مصاحبه معاف بوده و مجوز آنان با داشتن شرایط فوق حسب تأئید هیئت موضوع ماده 4 صادر می گردد.

تبصره 1 – مدیران کل واحدهای تابعه استانی و معاونان روابط کار این واحدها درصورت داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در پستهای سازمانی مربوط و تأئید صلاحیت آنان از نظر تسلط برضوابط طبقه بندی مشاغل به تشخیص هیئت ماده 4 می توانند مشمول معافیت فوق واقع گردند.

تبصره 2 – با نظر هیئت ماده 4 و با درنظر گرفتن شرایط شغلی و عملکرد متقاضیان مشمول این ماده و تبصره 1 می توان درصورت لزوم نسبت به تعیین دوره کارآموزی برای آنان اقدام نمود.

تبصره 3 – کارکنان واحدهای تابعه استانی واجد شرایط این ماده چنانچه حاضر به فعالیت در استان مربوط شوند سابقه کار عملی از 10 سال به 7 سال کاهش می یابد.

فصل چهارم – رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان

ماده 19 – درصورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هریک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی، مدیران کارگاه ها، کمیته های طبقه بندی، شوراهای اسلامی و دیگر افراد ذیربط و احراز احتمال تخلف موضوع ابتدا در هیئت استانی و سپس در هیئت موضوع ماده 4 مورد رسیدگی واقع می گردد.

تبصره 1 – هیئت استانی متشکل از مدیرکل کار و اموراجتماعی (رئیس هیئت)، معاون روابط کار یا رئیس روابط کار، رئیس بازرسی کار، رئیس حراست و کارشناس طبقه بندی مشاغل استان (دبیر هیئت) و کارشناس حقوقی استان بدون داشتن حق رأی تشکیل و تصمیمات آن در اجرای مواد 20 و 21 این دستورالعمل با اکثریت آرا خواهد بود. درغیاب مدیرکل کار و اموراجتماعی با موافقت او معاون روابط کار ریاست هیئت را عهده دار خواهد بود.

تبصره 2 – درصورت اعتراض مسئولان و کارشناسان دفاتر نسبت به رأی صادره از سوی هیئت استانی می توانند مدارک و مستندات خود را به اداره کل جهت طرح در هیئت موضوع ماده 4 ارائه نمایند.

تبصره 3 – تصمیمات هیئت استانی درمورد تعلیق فعالیت دفتر صرفاً درمحدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهد بود.

ماده 20 – اهم موارد قابل رسیدگی به قرار زیر است:
الف: دادن گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با تهیه طرح به هریک از مراجع ذیصلاح.
ب: واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد طراحی طبقه بندی به سایر اشخاص بدون هماهنگی با اداره کل و واحدهای تابعه استانی.
ج: سهل انگاری درتوجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان.
د: تخطی از نظام ارزیابی مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی، ضوابط، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط.
هـ : سهل انگاری و مسامحه در تهیه مراحل طرح به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود.
و: عدم همکاری در زمینه مسائل مرتبط با اداره کل، واحدهای تابعه استانی و شهرستانی درصورت اقتضاء.
ز: هرگونه اقدام در زمینه مرتبط با طبقه بندی مشاغل یا سیستم های مزدی و نظایر آنها بدون هماهنگی با وزارت کار و اموراجتماعی بطوری که طبق تشخیص وزارتخانه مذکور دارای آثار سوء و تبعات منفی باشد.
ح: عدم همکاری مؤثر با کارشناسان بررسی کننده طرح یا اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه.
ط: هرگونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر.
ک: عدم همکاری درمورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد 15 و 17 یا مسامحه در مورد آنان.
گ: انجام هرگونه عملی که مغایر با شئون شغلی کارشناسی یا دفتر مشاوره فنی باشد.
ل: عدم حضور به موقع درکارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات پرسنل در هنگام اجرای طرح و پس از صدور احکام کارگران در مهلت های تعیین شده در قرارداد.

ماده 21 – چگونگی ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آئین نامه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط اداره کل تهیه و به تأئید هیئت موضوع ماده 4 می رسد و هرسال اشخاص مذکور براساس آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. چنانچه براساس معیارهای مقرر در دستورالعمل نمرات مکتسبه کمتر از میزان مقرر باشد برابر مفاد دستورالعمل با آنان برخوردار خواهد شد.

ماده 22 – تصمیماتی که در اجرای مواد 19 و 20 درمورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است:
الف: تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی توسط هیئت استانی.
ب: تعلیق مجوز کارشناسی و دفتر برای مدت 6 ماه تا یک سال ضمن تعیین تکلیف قراردادهای دردست اجرا توسط هیئت استانی.
ج: تعلیق مجوز فعالیت کارشناس و دفتر بیش از یک سال و حداکثر تا دوسال توسط هیئت موضوع ماده 4 با تعیین تکلیف قراردادهای دردست اجرا.
د: لغو مجوز کارشناس و دفتر برای همیشه توسط هیئت موضوع ماده 4.

تبصره– مدت تعلیق مجوز موضوع بندهای (ب وج) جزء مدت مقرر در ماده 10 محسوب می گردد.

ماده 23 – این آئین نامه در 4 فصل 23 ماده و 22 تبصره در تاریخ 17 / 5 / 1389 به تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آئین نامه مصوب مورخ 1 /7 /1369 شورای عالی کار خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی- عبدالرضا شیخ الاسلامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها