س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت کار و امور اجتماعی

وزیران عضو کارگروه تصویبنامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 1384/11/9 ‏به استناد تبصره ماده (135) قانون کار- مصوب 1369 ‏- و با رعایت تصویبنامه یادشده ‏، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شورا های اسلامی کار
مصوب 1389,08,03

اول – کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان

ماده 1 – کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان که در این آیین نامه به اختصار « کانون استان» نامیده ‏می شود، بنا به درخواست شورا های اسلامی کار همان استان ، براساس مقررات این آیین نامه تشکیل می شود.

تبصره 1 ‏– برای تشکیل کانون استان، وجود ده شورای دارای اعتبار در آن استان الزامی است.

تبصره 2 ‏– در هر استان بیش از یک کانون نمی تواند تشکیل شود.

ماده 2 – ارکان کانون استان عبارتند از:

‏الف – مجمع عمومی

‏ب – هیأت مدیره

ج – بازرس یا بازرسان

ماده 3 – مجمع عمومی، عالی ترین رکن کانون استان است که از اجتماع اعضای دارای حق رأی به
‏نمایندگی شوراهای اسلامی کار به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف – شوراهای اسلامی کار سه و پنج نفره یک نفر نماینده.

ب – شورا های اسلامی کار هفت و نه نفره دو نفر نماینده.

ج – شورا های اسلامی کار یازده نفره سه نفر نماینده.

ماده 4 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان کانون استان به شرح ‏جدول زیر
می باشد:


تعداد شوراها

اعضای هیأت مدیره

بازرس

اصلی

علی البدل

اصلی

علی البدل

10تا 40 شورا
41 تا 60 شورا
61 تا 80 شورا
81 تا 100 شورا
101 شورا به بالا

3 نفر
5 نفر
7 نفر
9 نفر
11 نفر

2 نفر
2 نفر
2 نفر
3 نفر
5 نفر

1 نفر
1 نفر
3 نفر
3 نفر
3 نفر

1 نفر
1 نفر
2 نفر
2 نفر
2 نفر

تبصره 1 – مجمع عمومی کانون استان از بین خود ، اعضای هیأت مدیره را برای مدت دو سال و بازرسان را برای مدت یک سال انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2– انتخاب بیش از یک نفر از هر شورا برای عضویت در هیأت مدیره کانون استان مجاز نیست و در مواردی که بازرسان متعدد هستند، بیش از یک بازرس از هر شورا انتخاب نخواهد شد.

تبصره 3 ‏– در صورتی که اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون استان ، عضویت خود را در شورای مربوط از دست بدهند یا رابطه کاری آنان با کارگاه قطع شود، عضویت آنها در هیأت مدیره و بازرسان کانون استان خود به خود لغو و ا‏ز اعضای علی البدل باتوجه به تقدم آرا جایگزین ایشان می شوند.

ماده 5 – وظایف و اختیارات کانون های استان به شرح زیر است:

‏الف – ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور شوراهای اسلامی کار استان.

ب – تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار استان.

‏ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع ذی ربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار استان.

‏د – جمع بندی نظرات شوراهای اسلامی کار استان درخصوص حفظ و توسعه فرصت های شغلی ، ایجاد بهره وری، مسائل و امور کار و کارگری و ارائه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به واحد کار و امور اجتماعی استان، کانون عالی یا مراجع ذی ربط استان .

‏هـ – کوشش درجهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق مراجع ذی ربط و جلوگیری از فعالیت های سیاسی تحت عناوین کانون استان با شوراهای اسلامی کار.

‏و – انعقاد پیمان های دسته جمعی با رعایت مواد (140) و (141) قانون کار و راهنمایی اعضا در عقد قراردادها.

تبصره – انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان با توجه به مواد
(158‏)، (160) و (164‏) قانون کار با تصویب هیأت مدیره کانون استان انجام می شود.

دوم – کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار

ماده 6 – کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور که در این آیین نامه به اختصار
« کانون عالی» نامیده می شود، درصورت وجود کانون دارای اعتبار استان در حداقل یک دوم استان های کشور تشکیل می گردد .

ماده 7 ‏– ارکان کانون عالی عبارتند از :

الف – مجمع عمومی

‏ب – هیأت مدیره

‏ج – بازرس یا بازرسان

ماده -8 مجمع عمومی بالاترین رکن کانون عالی است که از اجتماع اعضای دارای حق رأی هیأت مدیره کانون های استانی تشکیل می شود.

تبصره – کانون های استان هایی که دارای بیش از یکصد و بیست شورای اسلامی کار عضو باشند، به ازای هر بیست شورای مازاد، یک نفر از اعضای دارای حق رأی شوراهای عضو را به انتخاب مجمع عمومی کانون، جهت شرکت در مجامع عمومی کانون عالی معرفی می نمایند. در استان هایی که حد نصاب موضوع تبصره (1) ماده (1) حاصل نشده، به ازای هر پانزده شورا یک نفر و در صورتی که کانون استان طبق مقررات فاقد اعتبار شده باشد، به ازای هر بیست شورا، یک نفر به انتخاب آنان با هماهنگی سازمان کار و امور اجتماعی استان به مجمع عمومی کانون عالی معرفی می گردد.

ماده 9‏– هیأت مدیره کانون عالی دارای یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. مجمع عمومی دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل را برای مدت یک سال از بین اعضای مجمع عمومی انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره – درصورتی که اعضای هیأت مدیره یا بازرسان کانون عالی به هر دلیل عضویت خود را در هیأت مدیره کانون استان یا شورای اسلامی کار مربوط از دست بدهند یا رابطه کاری آنان با کارفرما قطع شود، عضویت آن ها در هیأت مدیره یا بازرسان کانون عالی خود به خود لغو و اعضای علی البدل به ترتیب تعداد آرا جایگزین ایشان می شوند.

ماده 10 ‏– وظایف و اختیارات کانون عالی عبارت است از:

‏الف – ایجاد ارتباط و هماهنگی بین کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و فعالیت های آن ها.

ب – همکاری با دستگاه های اجرایی و مراجع ذی ربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات
‏کانون های مربوط.

‏ج – بررسی و جمع بندی نظرات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها درخصوص حفظ و توسعه فرصت های شغلی، ایجاد بهره وری، مسائل و امور کار و کارگری و ارائه پیشنهادها و نظرات به وزارت کار و امور اجتماعی یا مراجع ذی ربط.

‏د – کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق مراجع ذی ربط و جلوگیری از فعالیت های سیاسی تحت عناوین کانون عالی یا کانون های استانی یا شوراهای اسلامی کار.

‏هـ – انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارفرمایی و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمان ها و راهنمایی اعضا در عقد قراردادها.

تبصره انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی با توجه به قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره کانون عالی انجام می شود.

سوم – مقررات مشترک نحوه ثبت و انحلال کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و عالی

ماده 11‏– جلسات مجمع عمومی عادی کانون های استان ها و عالی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد. درصورت عدم کسب نصاب یاد شده، مرحله دوم مجمع عمومی عادی با حضور حداقل یک سوم اعضا برگزار می شود. چنانچه پس از مراحل مذکور، مجمع عمومی عادی به حد نصاب لازم نرسد، مرحله سوم آن با حضور حداقل یک پنجم اعضا تشکیل می شود . درهر صورت تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر معتبر است ، بجز انتخابات هیأت مدیره و بازرسان که ملاک اعتبار آن، رأی اکثریت نسبی حاضران می باشد.

تبصره 1 – مجمع عمومی فوق العاده به همان ترتیب فوق الذکر صرفاً طی دو مرحله اول و دوم، به منظور تصمیم گیری درخصوص موارد زیر برگزار می شود و تصمیمات آن با آرای سه چهارم اعضای حاضر معتبر است.
1 – اصلاح یا تغییر اساسنامه
2 ‏- انحلال کانون با رعایت ماده (19‏)

تبصره 2‏– چنانچه مجامع عمومی عادی یا فوق العاده پس از طی مراحل دعوت فوق الذکر به حد نصاب نرسد، مشروط بر این که مدت اعتبار قانونی فعالیت کانون به پایان نرسیده باشد، مجامع عمومی مذکور مجدداً تکرار می شود.

ماده 12 ‏– به منظور تأسیس کانون های استان، هیأت مؤسسی مرکب از نمایندگان حداقل سه شورا (از هر شورا یک نفر) و همچنین به منظور تأسیس کانون عالی ، هیأت مؤسسی مرکب از نمایندگان هیأت مدیره حداقل سه کانون استان (از هر کانون یک نفر) تشکیل می گردد.

ماده 13‏– وظایف هیأت های مؤسس به شرح زیر می باشد:

‏الف – ارایه درخواست تأسیس کانون استان و کانون عالی حسب مورد به واحد کار وامور اجتماعی ‏استان یا وزارت کار و امور اجتماعی.

‏ب – تهیه پیش نویس اساسنامه با توجه به مفاد قانون و مقررات مربوط.

ج – تهیه فهرست داوطلبان عضویت.

د – دعوت از تشکل های واجد شرایط جهت معرفی نماینده به مجمع عمومی کانون به منظور تصویب ‏اساسنامه و انجام انتخابات هیأت مدیره و بازرسان.

هـ – درج آگهی تأسیس کانون در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار باتوجه به حوزه فعالیت آن.

‏و – تسلیم دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر امور فوق.

ماده 14– هیأت مؤسس کانون های استان و کانون عالی موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت قانون و
‏مقررات مربوط و این آیین نامه و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی موضوع ماده (13‏) و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده 15– درخواست ثبت کانون های مذکور و هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه و همچنین انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره، بازرسان و همچنین دبیر کانون مستلزم تسلیم مدارک ذیل حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی و واحد کار و امور اجتماعی استان خواهد بود.

– ‏تقاضا نامه تأسیس کانون (در مرحله اولیه).

– ‏دو نسخه اساسنامه.

– یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی درخصوص تصویب یا اصلاح اساسنامه یا انتخاب یا تجدید انتخاب مسؤولان.

– صورتجلسه هیأت مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضای هیأت مدیره.

– آگهی منتشر شده به وسیله هیأت مؤسس (در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی ‏با توجه به حوزه فعالیت کانون) به منظور تأسیس کانون مربوط.

6– یک نسخه فهرمت مشخصات امضا شده تمامی شرکت کنندگان در مجمع عمومی با اسامی خوانا.

– ‏ یک نسخه فرم مشخصات اعضای هیأت مدیره، دبیر و بازرسان کانون ها .

ماده 16 ‏– شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرسان کانون های موضوع این آیین نامه به شرح زیر
‏می باشد:

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 ‏– التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– 3‏عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی

– ‏نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر

– داشتن حسن شهرت

6– عدم اعتیاد به مواد مخدر

ماده 17‏– هیأت مدیره کانون های موضوع این آیین نامه مکلفند حداقل سه ماه بیش از پایان اعتبار هیأت مدیره، اعضای مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند، به طوری که پیش از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره، انتخابات مسؤولان کانون انجام شده باشد.

تبصره 1 – درصورتی که بنا به علل موجه مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، انتخابات مورد نظر انجام نشود، هیأت مدیره موجود کماکان انجام وظیفه نموده و موظف است ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار هیأت مدیره، نسبت به دعوت مجمع عمومی و برگزاری انتخابات اقدام نماید.

تبصره 2 ‏– چنانچه شش ماه پس از پایان دوره، تجدید انتخابات انجام نشده باشد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را به مراجع ذی ربط اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه فعالیت تشکل، انحلال آن را اعلام می نماید.

ماده 18 – دعوت کنندگان مجمع عمومی مکلفند تاریخ تشکیل آن را حداقل پانزده روز کاری پیش از
‏تشکیل، به طور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.

ماده 19 ‏– کانون های مذکور در موارد زیر منحل می شوند:

‏الف – تصویب مجمع عمومی فوق العاده با توجه به مقررات پیش بینی شده در اساسنامه

ب – صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور

‏ج – گذشت بیش از شش ماه از پایان اعتبار هیأت مدیره کانون و عدم تجدید انتخابات

تبصره – انحلال کانون های مذکور تأثیری در رسمیت و اعتبار پیمان های دسته جمعی منعقد شده قبل از انحلال نخواهد داشت.

ماده 20 – تمام تشکل های موضوع این آیین نامه مکلفند ساختار ، تشکیلات و اساسنامه خود را با آیین نامه جدید منطبق نمایند.

ماده 21– این آیین نامه جایگزین آیین نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، موضوع تصویبنامه شماره 6511/ت130هـ مورخ 1373/4/26 ‏و اصلاحیه آن، موضوع تصویبنامه شماره 18587/ت 35794ک مورخ 1386/2/11‏می گردد.

این تصویبنامه در تاریخ 1389/8/3 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها