پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 23/8/1389‏بنا به پیشنهاد شماره 17699/11مورخ 25/8/1387‏وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور
مصوب 1389,08,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1‏(اصلاحی 13/10/1389)– به منظور هماهنگ سازی تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و رفع موانع و مشکلات اجرایی و ساختاری و پیشگیری از وقوع سوانح وتصادفات رانندگی و بهره برداری بهینه از تمامی امکانات موجود، کمیسیون ایمنی راههای کشور که در این آیین نامه به اختصار کمیسیون نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- ‏وزیر راه و ترابری (رییس کمیسیون)
2- ‏یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر
3- ‏یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر
4- ‏یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر
‏5 – یکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
6- یکی از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتخاب وزیر
7-‏ نماینده معرفی شده از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
8 ‏- یکی از معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رییس سازمان
9 – رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
10 ‏- نماینده دادستان کل کشور به عنوان عضو ناظر ( در صورت معرفی )
11- ‏یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ( در صورت معرفی )
12- ‏رییس سازمان پزشکی قانونی کشور
13 ‏- رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- رییس کل بیمه مرکزی ایران
15- ‏رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
16- ‏رییس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور
17- رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

تبصره 1‏– جلسات کمیسیون هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده نیز با رأی اکثریت حاضران معتبر و توسط رییس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره 2 ‏– کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر دستگاهها بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 2– به منظور تعیین اهداف، راهبردها و طرح های بهبود ایمنی راهها ، کمیسیون وظایف زیر را بر عهده ‏خواهد داشت:

الف – ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای ذیربط با ایمنی راهها

‏ب – تدوین سیاستهای لازم در جهت ارتقای سطح ایمنی راههای کشور و ارایه آن به مراجع قانونی ذی ربط.

پ – تدوین دستورالعمل های مربوط به شفاف سازی و احصای وظایف و اختیارات اعضا در ارتباط با ایمنی راهها و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع قانونی ذی ربط.

ت – بررسی و تدوین برنامه های اجرایی دستگاههای عضو در حوزه ایمنی راهها، بر اساس برنامه ریزی هماهنگ و یکپارچه در چارچوپ راهبردها و طرح های مصوب مرتبط با ایمنی راهها.

‏ث – جهت دهی فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی راهها.

ج – تدوین ضوابط و معیارهای فنی ایمنی راهها و محیط مؤثر اطراف آن با هدف کاهش نقاط پر تصادف راهها

چ – بررسی و پیشنهاد استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی و ارتقای سیستم معاینه فنی وسایل نقلیه.

ح – بررسی و پیشنهاد دستورالعمل های مربوط به سرعت و کیفیت خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی در راهها.

‏خ – ارایه پیشنهاد های لازم در جهت بهبود و تقویت سیستم مدیریتی اجرای قوانین و مقررات ترافیکی در سطح راهها، ارزیابی و نظارت برحسن عملکرد آن.

د – ارایه راهکارهای لازم در جهت ساماندهی و ،بهبود امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی راهها.

ذ – بررسی و ارایه راهکارهای لازم در جهت بهبود سطح بکارگیری فناوری های نوین جهت اجرا و نظارت بر قوانین ترافیکی راههای کشور.

ر – بررسی و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید انواع گواهینامه و شرایط صلاحیت و سلامت رانندگان وسایل نقلیه عمومی و نحوه اعمال مقررات مربوط.

ز – بررسی و ارایه راهکارهای بهبود سیستم های اطلاع رسانی و تبلیغاتی به عنوان ابزاری جهت بهبود سطح خدمت رسانی و ایمنی حمل و نقل و همچنین ارتقای فرهنگ عمومی ترافیک نزد کاربران مختلف راهها.

ژ – بررسی و ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود سیستم های آموزش ایمنی در سطوح عمومی و تخصصی و تهیه برنامه هماهنگی فعالیتها بین دستگاههای ذیربط.

س – بهبود ارایه خدمات بیمه ای در زمینه حمل و نقل به منظور افزایش بازدارندگی از تخلفات و تصادفات رانندگی.

ش – پیشنهاد لازم برای وصول درآمد و تأمین منابع اعتباری برای صرف هزینه در امور ایمنی حمل و نقل به مراجع قانونی.

ص – ایجاد سامانه آمار و اطلاعات جامع مدیریت ایمنی راههای کشور با همکاری دستگاههای عضو

ض – نظارت و ارزیابی شاخصهای عملکردی ایمنی و اجرای مصوبات مرتبط با بهبود ایمنی راهها توسط اعضا و هر یک از کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استانی و ارائه گزارش سالانه آن به هیئت وزیران

ط – بررسی تحلیلی تصادفات جاده ای عمده با همکاری دستگاههای ذی ربط و تدوین راهکارهای اصلاحی جهت جلوگیری از تکرار آنها.

ظ – سایر وظایف مندرج در ماده (14‏) آیین نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره 114342/ ت 41191 ‏ک مورخ 4/6/1388‏.

ماده 3– دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف دبیرخانه کمیسیون را بر عهده خواهد داشت.

ماده 4– دستگاههای عضو کمیسیون موظفند هر ساله میزان اعتبار لازم برای انجام وظایف مربوط را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به منظور درج در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و در صورت تخصیص با نظارت کمیسیون هزینه نمایند.

ماده 5 – کمیسیون جهت انجام وظایف و مسؤولیتهای برنامه ریزی و نظارتی، بررسی های کارشناسی و تخصصی در موضوعات و مقوله های مختلف مرتبط با ایمنی راهها، می تواند نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو کمیسیون اقدام نماید.

تبصره – دبیرخانه کمیسیون ، مسؤولیت هماهنگی دبیرخانه های کارگروههای تخصصی و کمیسیون های مدیریت ایمنی راههای استان، موضوع ماده (14) ‏آیین نامه یاد شده را بر عهده دارد.

ماده 6– دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به اجرای تصمیمات کمیسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره – دستگاههای عضو کمیسیون و کمیسیونهای مدیریت ایمنی راههای استان موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند.

ماده 7 ‏– بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون اعتبارات مورد نیاز دبیرخانه کمیسیون را به منظور بررسی طرحهای کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن از محل اعتبارات موضوع ماده ( 27‏) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1387 ‏- تأمین و پرداخت نماید.

تبصره – در صورت عدم کفاف منابع مالی موضوع این ماده، بودجه مورد نیاز از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری تأمین خواهد شد.

ماده 8 ‏– کمیسیون موظف است نتیجه فعالیتهای انجام شده، طرحهای تصویب شده و نحوه همکاری و عملکرد هر یک از دستگاههای عضو را هر شش ماه یک بار به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و هر سال یک بار به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 9‏– این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 11499/ت 25406 مورخ 7/3/1382‏می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها