چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی جزء‌ (ص) بند ( 2 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
سازمان تربیت بدنی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد جزء (ص) بند (2‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373 ‏هـ مورخ 1386/10/10، آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2‏) قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (2‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور
مصوب 1389,07,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ‏– معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف (اصلاحی 08/01/1390)– دستگاه اجرایی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 ‏- .

‏ب – اعتبار: درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی و درخصوص شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها، بودجه سالیانه آنها اعم از عملیات جاری و سرمایه ای.


ماده 2 ‏- دستگاه های اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش با رعایت قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور به شرح زیر هزینه نمایند:

‏الف (اصلاحی 08/01/1390)– سی درصد از اعتبارات این آیین نامه را بر اساس برنامه هایی که به تایید سازمان تربیت بدنی می رسد برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی هزینه نمایند.

تبصره (الحاقی 08/01/1390)– دستگاههای اجرایی مجازند اعتبار موضوع این بند را به استناد جزء (ح) بند (2‏) قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور از طریق کمک به سازمان تربیت ‏بدنی برای امور مذکور هزینه نمایند.

‏ب – هفتاد درصد باقیمانده با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش مصرف نمایند.

تبصره دستگاه های اجرایی مکلفند بیست درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این ماده را صرف ورزش همگانی نمایند.

ماده 3‏– نیروهای مسلح می توا نند کل اعتبار موضوع این ماده را در دستگاه خود هزینه نمایند و به صورت کلی به سازمان تربیت بدنی گزارش دهند.

ماده 4‏– اماکن ورزشی خصوصی که از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه کمک دریافت نموده اند، در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی به خزانه دولت مسترد نمایند.

ماده 5– سازمان تربیت بدنی موظف است با رعایت جزء (س) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور و هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ سیاست ها و خط مشی ها در تحقق اهداف این آیین نامه ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن اقدام نماید.

ماده 6– دستگاه های اجرایی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اقدامات خود را در اجرای این آیین نامه در قالب فرم ها و دستورالعمل هایی که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه مشخص می شود، تهیه و به سازمان مذکور ارسال نمایند. سازمان تربیت بدنی نیز هر شش ماه یک بار گزارش خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

ماده 7 ‏– مسؤولیت اجرای این آیین نامه در دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده سازمان تربیت بدنی می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/11به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها