چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاههای ویژه متهمان جرائم خاص

آئین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاههای ویژه متهمان جرائم خاص
مصوب 1389,08,25

با توجه به شرائط ویژه متهمان جرائم خاص و به منظور پیشگیری و کاهش آثار و تبعات منفی اخلاق و رفتار این افراد بر روی سایر متهمان و محکومان و اثربخش نمودن شرائط بازداشتگاهها در بازدارندگی و اصلاح و تربیت این قبیل اشخاص ، و با هدف افزایش احساس امنیت عمومی و ارتقاء امنیت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی ، مراکزی با عنوان بازداشتگاههای ویژه متهمان جرائم خاص به شرح زیر ایجاد و برابر مفاد این آئین نامه اداره خواهد شد:

ماده ۱: منظور از متهمان جرائم خاص در این آئین نامه افراد ذیل می باشند.

الف ) افراد موسوم به اراذل و اوباش که با قمه ، چاقو یا سلاح گرم تظاهر و قدرت نمایی می کنند و با ایجاد رعب و وحشت موجبات سلب آرامش و آسایش جامعه و افراد را فراهم می آورند.

ب ) سارقین مسلح و سارقین حرفه ای و زورگیرانی که باعث رعب و وحشت در جامعه می گردند.

ج ) افرادی که مبادرت به آدم ربایی می نمایند.

د ) متجاوزین به عنف

ه‍ ( واردکنندگان ، تولید کنندگان ، فروشندگان و توزیع کنندگان حرفه ای و خرده فرشان مواد مخدر (عناصر واسط قاچاقچیان عمده مواد مخدر و مصرف کنندگان)

و ) واردکنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی.

ماده ۲: بازداشتگاههای ویژه متهمان جرائم خاص بر اساس فراوانی جرم و مجرم و با فراهم شدن محل مناسب توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور یا نیروی انتظامی در ۱۳ شهرستان کشور به شرح زیر ایجاد خواهد شد:
۱- تهران ۲- اسلامشهر ۳- شهریار ۴- کرج ۵- اصفهان ۶- شیراز ۷- ارومیه ۸- اهواز ۹- قم ۱۰- کرمان ۱۱- تبریز ۱۲- کرمانشاه ۱۳-مشهد

ماده ۳: معرفی متهمان به بازداشتگاههای ویژه توسط قضات دادگاهها و دادستان شهرستانها یا معاونین و بازپرسان دادسرا با تایید دادستان خواهد بود.

ماده ۴: مقررات مربوط به پذیرش در این بازداشتگاهها همان است که در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور پیش بینی شده است و مسئولین بازداشتگاهها صرفاً مجاز به پذیرش افرادی هستند که از سوی مراجع قضایی و با رعایت مفاد ماده ۳ به آن مرکز معرفی شده اند.

ماده ۵: بازداشتگاههای مذکور توسط نیروی انتظامی ایجاد و تحت نظارت و مسئولیت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اداره و احکام رؤسا و جانشینان آن توسط سازمان یاد شده صادر می گردد.

تبصره نیروی انتظامی موظف است مأمورین مجرب و آموزش دیده را در این بازداشتگاهها بکارگیری نماید.

ماده ۶: برای هر بازداشتگاه یک قاضی ناظر از سوی دادستان شهرستان مربوط تعیین تا برامور بازداشتگاه نظارت مستمر داشته باشد. دادستان کل کشور نیز با اعزام نماینده بر اینگونه بازداشتگاهها نظارت عالیه خواهد داشت.

ماده ۷: مقامات مجاز برای ورود و تردد جهت انجام وظائف قضایی و نظارتی در بازداشتگاههای ویژه عبارتند از: نماینده قوه قضائیه ، نماینده دادستان کل کشور ، نماینده سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادستان شهرستان مربوط یا نماینده وی.

ماده ۸– جیره غذایی متهمان مذکور بر اساس آمار موجودی توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به نیروی انتظامی تحویل می گردد. بقیه هزینه ها از قبیل اداره بازداشتگاه ، لباس متحدالشکل و هزینه بهداشتی به عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

ماده ۹: در مواردی که متهمان در محل بازداشتگاه مرتکب تمرد ، تخلف و آشوب گردند برابر مقررات ماده ۱۷۵ آئین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با آنان برخورد خواهد شد.

ماده ۱۰: مدت نگهداری افراد در این بازداشتگاهها دو ماه بوده و با نظر قاضی فقط برای یک بار و حداکثر دو ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

تبصره چنانچه قبل از مدت مذکور قرار بازداشت موقت فک یا پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم قطعی گردد ، حسب مورد فرد بازداشت شده آزاد یا به یکی از بازداشتگاهها یا زندانهای عمومی منتقل خواهد شد.

ماده ۱۱– افرادی که در مدت بازداشت از خود حسن رفتار نشان داده و با مأمورین همکاری نموده و متنبه شده باشند با پیشنهاد مسئول بازداشتگاه و تأیید قاضی ناظر زندان از تخفیف و ارفاقات لازم برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۲– رؤسای بازداشتگاهها ماهانه گزارشی از روند اثر بخشی برنامه های بازداشتگاه بر رفتارهای زندانی تهیه و به اداره کل زندانها ، فرمانده نیروی انتظامی استان و قاضی ناظر زندان ارائه خواهند نمود. رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرمانده نیروی انتظامی کشور با بهره گیری از گزارشات استانها ، گزارش فصلی از میزان اثر بخشی برنامه ها بر اصلاح رفتار بازداشت شدگان تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارایه خواهند نمود.

ماده ۱۳– به منظور اثر بخشی بیشتر طرح جمع آوری و نگهداری مرتکبین جرائم خاص و افزایش احساس امنیت عمومی و جلب همکاری مردم و نهادهای مدنی ، کمیته اطلاع رسانی متشکل از نماینده نیروی انظامی ، نماینده سازمان صدا و سیما و داستان شهرستان یا نماینده وی تشکیل و با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه قدام به اطلاع رسانی مناسب و مدیریت افکار عمومی در سه مقطع قبل ، حین و پس از اجرای طرح خواهند نمود.

ماده ۱۴: تعیین نحوه نگهداری متهمان در این بازداشتگاهها و نیز تدوین برنامه های اجرایی روزانه آنان و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه در بازداشتگاه ها بعده کمیته ای سه نفره مرکب از نمایندگان دادستان کل کشور ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی می باشد. کمیته مزبور هر شش ماه یک بار گزارشی از وضعیت بازداشتگاهها تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه می نماید.

این آئین نامه مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲ تبصره در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

محمد رضا رحیمی


معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها