پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 2/8/1389 ‏بنا به پیشنهاد شماره 11/858/م مورخ 4/5/1389 ‏وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22‏) قانون هواپیمایی کشوری – مصوب 1328 – و با رعایت تصویب نامه شماره 194082/ت373هـ مورخ 10/10/1386‏، آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری
مصوب 1389,08,02

ماده 1 – در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف – سازمان :سازمان هواپیمایی کشوری.

ب – پیمان: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (کنوانسیون شیکاگو 1944‏).

پ – ایکائو: سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری.

ت – استانداردهای ایکائو: کلیه الزامات ایکائو که در قالب ضمائم پیمان ارایه شده است.

ث – ضمیمه (10): ضمیمه (10‏) پیمان که حاوی استانداردها و توصیه های ایکائو در زمینه مخابرات هوانوردی است .

ج – بازرسی پروازی: آزمایش هایی که برای تعیین سطح عملیاتی دستگاه های ارتباطی، ناوبری و نظارتی انجام می شود.

چ – تجهیزات مخابرات هوانوردی: تجهیزاتی که مطابق مفاد این آیین نامه در مخابرات هوانوردی مورد استفاده قرار گرفته و در ضمیمه (10) پیمان ذکر شده است.

ح – نظامنامه عملیات: سندی حاوی الزامات، دستورالعمل ها و راهنمایی های مرتبط با عملیات ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی که مورد استفاده کارکنان عملیاتی قرار می گیرد و به تأیید سازمان رسیده است.

خ – نشریه اطلاعات هوانوردی: نشریه ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان یا با تأیید سازمان منتشر می شود و در بردارنده اطلاعات حاکم هوانوردی است که برای ناوبری هوایی ضروری می باشد.

ماده 2 – هماهنگی بین بخش های هوانوردی نظامی و غیر نظامی مطابق قوانین و مقررات ایکائو انجام می شود.

ماده 3 ‏– خدمات مخابرات هوانوردی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – خدمات کمک ناوبری رادیویی هوانوردی موضوع جلد اول ضمیمه (10) پیمان.

ب – خدمات مربوط به روشهای اجرایی ارتباطات هوانوردی موضوع جلد دوم ضمیمه (10) پیمان.

پ – خدمات مربوط به سیستم های ارتباطات هوانوردی موضوع جلد سوم ضمیمه (10‏) پیمان.

ت – خدمات رادارهای نظارتی هوانوردی و سامانه های پیشگیری از تصادم موضوع جلد چهارم ضمیمه (10) پیمان.

ث – خدمات بازرسی پروازی مخابرات هوانوردی موضوع سند (8071‏) ایکائو.

ماده 4 – تمامی تجهیزات مخابرات هوانوردی باید مطابق مقررات مربوط بویژه استانداردهای مندرج در ضمیمه (10‏) پیمان ساخته ، نصب و نگهداری شوند.

ماده 5 – اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً در صورت احراز شرایط زیر مجاز به ارایه خدمات مخابرات هوانوردی می باشند:

الف – مطابقت خدمات ارایه شده با مقررات و استانداردهای مربوط بویژه استانداردهای مندرج در ضمیمه (10) پیمان توسط سازمان.

ب – دارا بودن مجوز فعالیت در بخش مخابرات هوانوردی از سازمان.

تبصره 1 – ضوابط صدور و تمدید مجوز موضوع این ماده توسط سازمان تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

تبصره 2 ‏– ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی که تا قبل از ابلاغ این آیین نامه در زمینه خدمات مخابرات هوانوردی فعالیت داشته اند موظفند ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین نامه فعالیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

ماده 6– ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی باید ضوابط و شرایط جذب نیروی انسانی، تخصصهای مربوط، برنامه آموزشی رسمی و سیاست های ارتقای توانمندی تخصصی کارکنان خود را در قالب نظامنامه عملیات تعیین نمایند.

ماده 7 ‏– ضوابط و شرایط تعیین نوع، تعداد و کالیبراسیون لوازم و دستگاه های تست و اندازه گیری مورد استفاده ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی باید در قالب نظامنامه عملیات باشد.

ماده 8 – ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی باید مجهز به سامانه جمع آوری و نگهداری سوابق فنی و عملیات مورد تایید سازمان باشند.

ماده 9 – سازمان موظف است نظارت لازم بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی در بخش مخابرات هوانوردی را از طریق دستورالعمل های مورد نیاز اعمال نماید.

ماده 10 – سازمان موظف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به پایش طیف فرکانس های رادیویی هوانوردی برای جلوگیری از ایجاد تداخل در سامانه های مخابراتی هوانوردی به طریق مقتضی اقدام نماید.

ماده 11 – ارایه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردی موظفند برنامه مدون بازرسی پروازی و زمینی تجهیزات تحت مسئولیت خود را در قالب نظامنامه عملیات تدوین و به مورد اجرا گذارند.

تبصره – بازرسی پروازی و زمینی زیر نظر سازمان انجام می شود و گزارش مربوط به واحد یا واحدهای ذیربط سازمان جهت اقدام مقتضی ارایه خواهد شد.

ماده 12 – سازمان موظف است در فواصل زمانی مناسب نسبت به بازنگری مفاد این آیین نامه اقدام نموده و در صورت لزوم پیشنهاد اصلاح آن را ارایه نماید.

ماده 13 – سازمان موظف است هرگونه مغایرت مفاد این آیین نامه با استانداردهای ایکائو را در نشریه اطلاعات هوانوردی درج و منتشر نماید.

تبصره – مغایرت های موضوع این ماده نباید از استانداردهای ایکائو پایین تر باشد.

ماده 14 ‏– سازمان موظف است نسبت به تهیه متن معتبر انگلیسی این آیین نامه اقدام و آن را در اختیار کاربران قرار دهد.

ماده 15 – کلیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با این آیین نامه توسط سازمان تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 7/2/1391‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها