ج. فروردین 11ام, 1402

آئین نامه شماره 63 درخصوص شرایط عمومی بیمه مسؤولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی

آیین‌نامه شماره 63 در خصوص شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی
مصوب 1389,09,17

شـورای عالـی بیمـه در اجرای بند3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گـری و با استناد به اصلاحیه جزء 2 بند الف ماده43 «آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره‌برداری از منابع آبزی» و تبصره ذیل آن، مقرر در تصویب‌نامه 51706 / ت33879 هـ مورخ 6 /4 /1386 هیئت محترم وزیران و به منظور:
• تعیین یکی از انواع معاملات بیمه و شرایط آن؛
• استاندارد سازی شرایط عمومی‌این رشته و الزام بیمه گران به رعایت آن؛
• تأمین حقوق بیمه گذاران، کارکنان شناورهای صیادی و اشخاص ثالث موضوع این رشته؛
• تبیین و تعیین حقوق و تکالیف بیمه گذار و بیمه گر این رشته؛
در جلسه مورخ 17 /9/ 1389، « شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی» را، به عنوان جزء لاینفک بیمه‌نامه، در شش فصل، سیزده ماده و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول : کلیات

ماده 1– اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316، قوانین و مقررات بیمه، عرف بیمه‌گری و پیشنهاد کتبی مورخ… بیمه‌گذار (جزء لاینفک بیمه‌نامه) تنظیم شده است. بخشی از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و هم‌ زمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن به ‌صورت‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر نیست.

ماده 2– تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی، معادل با تعریف مقابل آن به‌کار‌رفته‌است:

1-2 – بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ای که نام و مشخصات آن در این بیمه‌نامه درج شده و متعهد می‌شود خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی مالک یا اجاره کننده شناور صیادی در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را جبران کند.

2-2 – بیمه‌گذار: مالک یا اجاره ‌کننده شناور صیادی که با تکمیل و امضای پیشنهاد بیمه و پرداخت حق ‌بیمه مقرر، جبران خسارت های ناشی از مسئولیت خود در برابر کارکنان و اشخاص ثالث را به بیمه‌گر محول می‌کند.

3-2 – حق بیمه: وجهی است که بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر می ‌پردازد و انجام تعهدات بیمه‌گر منوط ‌به پرداخت حق ‌بیمه به‌ نحوی است ‌که در بیمه‌نامه توافق شده است.

4-2 – کارکنان: افرادی که نام آنها در مجوز صید شناور صیادی نوشته شده و با شناور عازم صید می‌شوند.

5-2 – اشخاص ثالث: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ‌جز کارکنان و مسئول حادثه شناور صیادی که به‌سبب حوادث موضوع این بیمه‌نامه، دچار زیان‌های جانی و یا مالی می‌شوند.

1- در ماده 43 آیین‌نامه فوق، سازمان شیلات ایران بر اساس طرح مدیریت ذخایر آبزیان موظف به «صدور پروانه صید با استفاده از شناور» و با رعایت شرایط بند الف این ماده شده است. یکی از این شرایط (مندرج در جزء (2) بند الف)، “دارا بودن بیمه‌نامه معتبر مسئولیت در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی” است. طبق تبصره ذیل آن، بیمه مرکزی ایران موظف شده است که “حداقل نرخ بیمه و شرایط عمومی‌این نوع بیمه را با همکاری سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی، تدوین و برای تصویب به شورای عالی بیمه ارائه نماید”.

6-2 – خسارت جانی : منظور از خسارت جانی در این بیمه‌نامه، دیه یا ارش ناشی از جرح، شکستگی یا نقص عضو، از‌کارافتادگی موقت، دائم، کلی یا جزیی و دیه فوت و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه است.

7-2 – خسارت مالی: منظور از خسارت مالی در این بیمه‌نامه هزینه‌های تعمیر، جایگزینی، آماده‌سازی، تجهیز و یا بازسازی تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی، رفع آلودگی اموال آسیب‌دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع این بیمه‌نامه و همچنین پاک‌سازی، هزینه ناشی از هر‌گونه خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرک شامل لاشه شناور زیان‌دیده، هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا کاهش مسئولیت بیمه‌گذار است.

8-2 – شناور صیادی: به کشتی، لنج و قایقی اطلاق می‌شود که با داشتن مجوز از سازمان شیلات به فعالیت‌های صیادی و پشتیبانی از صید می‌پردازد.

ماده 3– موضوع بیمه : موضوع بیمه عبارت است از:
1-3- بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر کارکنان که بر‌اساس آن بیمه‌گر متعهد می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، خسارات جانی کارکنان وی را که مستقیماً ناشی از وقوع خطرات موضوع این بیمه‌نامه حین کار در محدوده مکانی مندرج در بیمه‌نامه است در چهارچوب شرایط این بیمه‌نامه جبران کند.
2-3- بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث که بر‌‌اساس آن بیمه‌گر متعهد ‌می‌شود به شرط انجام تعهدات و وظایف بیمه‌گذار در طول مدت بیمه‌نامه در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث ناشی از خسارت های موضوع بیمه را در محدوده مکانی مندرج در بیمه‌نامه با در‌نظر‌گرفتن شرایط این بیمه‌نامه جبران کند.

فصل دوم : خطرات وحوادث تحت پوشش

ماده 4– جبران این خسارت‌ها و هزینه‌ها در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:
1-4- تلف یا خسارت وارد به اشیا، اموال و یا هر شیء ثابت یا متحرک به غیر از شناور مسئول حادثه؛
2-4- هزینه ناشی از هر‌گونه اقدام به خارج‌سازی، شناورسازی، انتقال یا انهدام اشیای ثابت یا متحرک شامل لاشه شناور زیان‌ دیده؛
3-4- خسارت‌های جانی وارد به اشخاص ثالث و کارکنان؛
4-4- خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت مجاز شناور صیادی؛
5-4- هزینه‌های حقوقی متعارف بیمه‌گذار در رابطه با رفع یا کاهش مسئولیت بیمه‌گذار.

فصل سوم : استثنائات

ماده 5– بیمه‌گر نسبت ‌به جبران خسارت ناشی از این موارد تعهدی نخواهد داشت:
1-5- خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت؛
2-5- انفجارات اتمی‌ و تشعشعات هسته‌ای؛
3-5- عمد بیمه‌گذار، کارکنان و اشخاص ثالث؛
4-5- نزاع و زد و خورد، مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان توسط کارکنان؛
5-5- محکومیت جزایی قابل خرید و محکومیت نقدی به نفع دولت؛
6-5- فعالیت‌های خارج از پروانه صید؛
7-5- سیل، زلزله، طوفان و سایر حوادث طبیعی؛
8-5- خسارت های وارد به محیط زیست؛
9-5- خسارت های خارج از قلمرو آبی کشور.

فصل چهارم : وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده 6– بیمه‌ گذار موظف است:
1-6- فرم پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع ‌به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد؛
2-6- اقدامات احتیاطی پیشگیرانه را در حد متعارف برای جلوگیری از بروز یا افزایش خسارت اعمال کند؛
3-6- قبل از قبول هر ‌گونه مسئولیت و سازش با اشخاص ثالث و کارکنان، موافقت کتبی بیمه‌گر را دریافت کند؛
4-6- حق‌بیمه مشخص‌ شده را در زمان صدور بیمه‌نامه و یا در مهلت تعیین‌شده در بیمه‌نامه بپردازد؛
5-6- وقوع هرگونه خسارت موضوع این بیمه‌نامه و همچنین هر نوع ادعا یا مطالبه کارکنان ویا اشخاص ثالث علیه خود را که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ اطلاع خود، به اطلاع بیمه‌گر برساند. بیمه گذار موظف است پس از آن، هرنوع اسناد و مدارک مربوط را که در‌این‌ باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک کند.

ماده 7– حق سازش و مصالحه : حق سازش تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل با بیمه‌گر است و بیمه‌گذار به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر را وکیل با حق توکیل غیر و لوکراراً می‌کند که پرونده‌های مربوط را در مراجع ذیربط با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه ‌نامه تعقیب نماید و در طول جریان دعوی نباید اقدامی ‌به‌عمل‌آورد که به حق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد، ولی بیمه‌گذار نسبت‌به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه، حق هرگونه اقدامی‌ خواهد داشت.

فصل پنجم : وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده 8– تعهدات بیمه‌گر

1-8 – بیمه‌گر موظف است پس از دریافت و تکمیل مدارک خسارت مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و احراز شرایط تعهد بیمه گر، حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری خسارت را جبران کند.

تبصره – بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه‌نامه برای هر حادثه متعهد است و یا اینکه اگر مبلغی قبلاً پرداخت نموده با پرداخت مابه‌التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر‌یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت کند. در‌این صورت هدایت و کنترل مذاکرات و جریان‌های حقوقی و اقدامات قانونی مربوط‌به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه‌نامه به بیمه‌گذار واگذار شده و بیمه گر از ادامه مداخله خودداری می کند. همچنین بیمه‌گر در برابر هرگونه ادعای بعدی نیز مسئولیتی نخواهد داشت.

2-8 – تعهد بیمه‌گر در مقابل کارکنان بیمه‌گذار، محدود به تعداد کارکنان مندرج در بیمه‌نامه است.

ماده 9– نحوه تعیین و پرداخت خسارت

1-9 – غرامت فوت، نقص عضو، جرح و صدمات جانی براساس درصد مسئولیت بیمه‌گذار مندرج در رأی یا نظر مراجع صالح وهمچنین بر اساس اعمال آن بر روی مبلغ ریالی ارزا‌ن ‌ترین نوع دیه رایج، در هنگام پرداخت خسارت تعیین می‌شود. در صورت فوت، جرح و نقص عضو هر‌یک از زیان‌دیدگان موضوع بیمه‌نامه، جمع مبالغ پرداختی نمی‌تواند از حداکثر تعهد بیمه‌گر مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بر‌حسب مورد تجاوز کند.

2-9 – هزینه‌‌های پزشکی زیان‌دیده بر‌اساس اسناد و مدارک معتبر پزشکی و با تأیید پزشک معتمد بیمه‌گر حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت می‌شود.

3-9 – خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از‌طرف بیمه‌گر به شخص زیان‌دیده و یا صاحبان حقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان ‌دیده مسئولیتی ندارد.

4-9 – در‌صورتی ‌که کارکنان بیمه‌گذار یا اشخاص ثالث از خدمات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه استفاده کنند، تعهد بیمه‌گر در تأمین هزینه‌های پزشکی عبارت است از تفاوت کل هزینه تا آن بخش از هزینه‌های پزشکی که توسط سازمان‌های مذکور پرداخت نشده است(پس از کسر فرانشیز)، حداکثر تا میزان تعهد مندرج در این بیمه‌نامه.

5-9 – د‌ر‌صورتی ‌که مسئولیت موضوع این بیمه‌نامه به موجب بیمه‌نامه‌های دیگری نیز تحت پوشش قرار گرفته باشد، تعهد بیمه‌گر به تناسب مبلغ مندرج در بیمه نامه صادر‌شده به مجموع مبالغ بیمه ‌نامه‌ها تعیین می‌شود.

6-9 – خسارت مالی فقط به اشخاص ثالث و طبق توافق طرفین حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی پرداخت خواهد شد.

فصل ششم : سایر مقررات

ماده 10– فسخ بیمه‌نامه: در‌صورتی ‌که این بیمه‌نامه به موجب قانون بیمه فسخ یا باطل گردد، بیمه‌گر موظف است در اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی، مراتب را بلافاصله به اطلاع سازمان شیلات ایران و سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری ا. ا برساند.

تبصره – در‌صورتی‌که شناور مورد بیمه در زمان فسخ بیمه‌نامه طبق مفاد این ماده‌، در حال انجام سفر دارای مجوز از سازمان شیلات ایران باشد، اثر فسخ از زمان پایان سفر دریایی مربوط خواهد بود. با‌ این‌ حال بیمه‌گر حق بازیافت هر‌گونه خسارت پرداختی در فاصله فسخ بیمه‌نامه تا پایان سفر دریایی را از بیمه‌گذار خواهد داشت.

ماده 11– حل ‌و‌ فصل اختلاف: اختلاف طرفین قرارداد بیمه از طریق مذاکره حل ‌و ‌فصل خواهد شد.
در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، طرفین قرارداد می‌توانند از طریق داوری، موضوع را حل‌ و‌ فصل کنند. دراین‌صورت طرفین قرارداد می‌توانند یک داور مشترک انتخاب کنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم ‌توافق برای انتخاب داور مشترک، هر‌یک از طرفین، داور انتخابی خود را حداکثر ظرف پانزده روز به‌صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داور سومی‌را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آراء رای داوری را صادر می‌کنند. در‌صورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر‌یک از طرفین قرارداد می‌توانند تعیین داور سوم را به‌عهده دادگاه صالح گذارند. هر ‌یک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخابی خود را می‌پردازند و حق‌ الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده 12– نشانی و اقامتگاه بیمه‌گذار : نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در این بیمه‌نامه درج شده و بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به‌ صورت ‌کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند؛ در‌غیراین‌صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر خواهد بود.

ماده 13– موارد پیش ‌بینی‌ نشده : نسبت به موارد پیش‌ بینی‌ نشده در این بیمه‌نامه، بر‌اساس قوانین، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها