پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه شماره 270566/ت44490هـ مورخ 26 /11 /1389 راجع به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی


‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389‏با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 1389/6/16آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی
مصوب 1389,11,10

ماده 1– در صورت نقض ممنوعیتهای موضوع ماده (45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به نوع عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال به شرح مندرج در ماده (3) محکوم خواهند شد.

ماده 2– احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.

ماده 3– میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت کمی و کیفی عمل ضد رقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تکرار عمل ارتکابی و زمان و مکان ارتکاب، به ترتیب بندهای ماده (45) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می شود:
‏1- بند (الف)، حسب مورد جزءهای (1) و (2) به میزان چهار صد میلیون تا هشتصد ‏میلیون ریال و جزء (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
2- بند (ب)، به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال
3- بند (ج)، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهار صد میلیون ریال
4- بند (د)، حسب مورد جزء (1) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (2) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال
‏5- بند (هـ)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
‏‏6- بند (و)، به میزان یکصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال
7- بند (ز)، به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
8- ‏بند(ح)، به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال
9- ‏بند (ط)، حسب مورد جزء های (1) و (6) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزء های (2) و (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (4) به میزان یکصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء (5) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
10- بند (ی)، به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
11- بند (ک)، حسب مورد جزء (1) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء (2) به میزان ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و جزء (3) به میزان هشتصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال

تبصره – مبالغ جریمه های یادشده با توجه به ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هر سه سال یک بار قابل افزایش می باشد.

ماده 4– این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 28591/44490‏ مورخ 1389/2/11‏می شود.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها