پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه تأیید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت صنایع و معادن
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شورای عالی استاندارد درجلسه کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و زیست بنا به پیشنهاد شماره 55895/60 مورخ 19/3/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (14) ماده (20‏) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مصوب 1371- و در اجرای تبصره ماده (5) قانون یادشده آیین نامه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده 1 ‏– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

‏ب – هیأت ارزیاب: هیأت موضوع ماده (3‏) این آیین نامه.

‏پ – بازرسی کالا: کنترل کمی، کیفی و بسته بندی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی که برای انطباق آن با مفاد اسناد خرید از جانب خریدار و یا جانشین قانونی او.

‏ت – قرارداد بازرسی: سندی که بین خریدار یا جانشین قانونی او و شرکت بازرسی کننده مورد توافق قرار گرفته و طی آن دامنه بازرسی و حدود وظایف و مسؤولیت های طرفین تعیین شده است.

‏ث – قرارداد خرید: سندی شامل موارد توافق شده بین خریدار و فروشنده در امر خرید و کلیه شرایط حاکم بر آن اعم از نوع کالا، کمیت، مشخصات کیفی، نحوه بازرسی، محل انجام بازرسی، مقطع تحویل و تحول، قیمت و نحوه پرداخت که به امضای طرفین قرارداد می رسد.

ماده -2 درخواست تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده داخلی و خارجی در صورت احراز شرایط ذیل توسط مؤسسه، در هیأت ارزیاب مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد:

‏الف – شرکت و مدیران مسؤول آن باید مستقل از منابع تجاری مرتبط با طراحی، ساخت، تأمین، نصب، استفاده و نگهداری اقلام مورد بازرسی یا اقلام مشابه و هم ردیف آن باشند و همچنین نباید در ‏فعالیت هایی دخیل باشند که در تضاد با استقلال قضاوت و درست کاری آنها در زمینه فعالیت های بازرسی باشد.

‏ب – شرکت بازرسی کننده باید قابلیت های اثبات شده در مورد دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی اظهار شده (موضوع ماده (10‏) این آیین نامه) را همواره حفظ نماید.

تبصره 1 ‏– شرکت بازرسی کننده متقاضی باید طی دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به استقرار و حفظ استاندارد (IRAN-ISO 17020) منطبق با بند (الف) در تمامی بخش ها و مراکز خود اقدام و مراتب را به هیأت ارزیاب گزارش نماید.

تبصره 2 ‏– ممیزی شرکت بازرسی کننده متقاضی دریافت گواهینامه استاندارد (IRAN-ISO 17020) نوع (الف) در اولویت کاری مؤسسه قرار دارد.

‏پ – نماینده داخلی شرکت بازرسی کننده خارجی باید مدارک ثبتی و حقوقی معتبر در مورد مرکز اصلی که به تأیید اتاق بازرگانی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران رسیده را ارایه و در ایران دارای شعبه یا دفتر نمایندگی رسمی باشد و آن را رسماً برای ارتباط و پاسخگویی به مؤسسه معرفی نماید.

‏ت – شرکت بازرسی کننده باید ظرف دو ماه پس از تأیید صلاحیت نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و سپردن تضمین بانکی حسن انجام کار موضوع بند (پ) ماده ( 4) این آیین نامه نزد مؤسسه اقدام نماید.

ماده 3 ‏– به منظور بررسی موضوعات مرتبط با تأیید صلاحیت، بررسی عملکرد و ارزیابی شرکت های بازرسی کننده، هیأت ارزیاب با ترکیب زیر تشکیل می شود:

‏الف – معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت مؤسسه (رییس).

ب – مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه (دبیر و بدون حق رای).

پ – نماینده وزارت بازرگانی.

‏ت – نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران.

‏ث – نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج – نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.

‏چ – نماینده دستگاه مربوط حسب مورد با دعوت هیأت ارزیاب.

‏ح – رییس جامعه ممیزی و بازرسی ایران .

‏خ – یک نفر کارشناس صاحب نظر در امور بازرسی کالا به انتخاب رییس مؤسسه.

تبصره 1 ‏– احکام اعضای هیأت ارزیاب توسط رییس مؤسسه برای مدت دو سال صادر می شود.

تبصره 2 ‏– اعضای هیأت ارزیاب باید ضمن آشنایی کافی به امور بازرسی، حداقل در سطح مدیر کل یا سطوح همتراز باشند.

ماده 4– وظایف و مسؤولیت های هیأت ارزیاب به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده براساس ضوابط این آیین نامه.

‏ب – بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیأت ارزیاب درخصوص ممیزی دفتر مرکزی و شعب شرکت های بازرسی کننده به منظور توسعه دامنه و حوزه جغرافیایی فعالیت آنها.

‏پ – تعیین مبلغ و شرایط ضمانتنامه بانکی.

‏ت – تعیین مبلغ هزینه کارمزد خدماتی مؤسسه درخصوص بررسی درخواست های رسیده به هیأت برای تأیید یا تمدید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده طبق جداول شماره (3) و ( 4) ماده ( 15) این ‏آیین نامه.

‏ث – بررسی و اعمال نظر به عنوان تنها مرجع تصمیم گیری در مورد تمدید یا ضبط ضمانتنامه تودیع شده توسط شرکت های بازرسی کننده.

‏ج – بررسی و ارزیابی گزارشات کارشناسان دبیرخانه هیأت ارزیاب از فعالیت شرکت های بازرسی کننده به منظور صدور، تمدید و اصلاح پروانه صلاحیت شرکت های بازرسی کننده.

‏چ – بررسی و رسیدگی به شکایت خریدار یا جانشین او با رعایت بند (ج) ماده14 این آیین نامه.

‏ح – بررسی گزارش های ادارات کل استاندارد و همچنین سایر سازمان های نظارتی درخصوص عدم رعایت ضوابط مؤسسه توسط شرکت های بازرسی کننده و در صورت اثبات قصور و یا تخلف شرکت بازرسی کننده، برخورد با آن ها به صورت تذکر، اخطار، تعلیق پروانه بازرسی با تعیین محدوده زمانی، محدود کردن دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی و در نهایت ابطال پروانه صلاحیت براساس دستورالعمل رسیدگی به اعترافات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی کننده.

‏خ – تدوین دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی کننده که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تأیید هیأت ارزیاب به تصویب مؤسسه ‏خواهد رسید.

‏د – اعزام کارشناسان خبره برای ممیزی از سیستم های مدیریتی و بازدید امکانات فنی شرکت های بازرسی کننده، شعب و نمایندگی های ایشان در مناطق عملیاتی به صورت موردی و بررسی گزارشات ‏تهیه شده .

ماده -5 ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی براساس جداول زیر انجام می شود:

‏الف – تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه مشروط به دارا بودن حداقل (65) امتیاز از (100) امتیاز می باشد.

‏ب – تأیید صلاحیت نمایندگان شرکت های بازرسی کننده خارجی برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی و یا تمدید پروانه، مشروط به دارا بودن حداقل (75) امتیاز از (100) امتیاز می باشد.

جدول شماره 1 ‏- عوامل عمومی ارزیابی برای تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی


ردیف

عنوان عوامل

حداکثر امتیاز

امتیاز

ضریب

1

2

3

4

5

1

تعدادشعب رسمی شرکت بازرسی کننده

15

حداقل2

3تا5

6تا8

9تا11

12به بالا

3

2

تعداد دفاتر رسمی نمایندگی

5

حداقل3

4تا6

7تا9

10تا12

13به بالا

1

3

تعداد بازرسین و کارشناسان متخصص تمام وقت تحت قرارداد رسمی شرکت بازرسی کننده یا شعب آن (نفر)

15

تا15

16تا26

27تا37

38تا48

49به بالا

3

4

تعدادآزمایشگاه اکرودیته تحت مالکیت

5

1

2 تا 3

4

5

6به بالا

1

5

مجموع داراییها (میلیون ریال)

5

حداقل 600

601تا 1000

1001تا1400

1401تا1800

1801به بالا

1

6

مبلغ بیمه نامه مسؤولیت برای فعالیت های بازرسی شرکت (میلیون ریال)

5

حدافل 200

201تا 500

501تا 800

801تا 1000

1001به بالا

1

7

متوسط درآمد ناخالص سه سال گذشته حاصل از فعالیت های بازرسی شرکت براساس گزارش حسابرسی رسمی (میلیون ریال)

10

حداقل 1000

1001تا2000

2001 تا 3000

3001 تا 4000

4001به بالا

2

8

دارا بودن پروانه بازرسی فنی، داخلی و صادرات از مؤسسه استاندارد یا نظام تأیید صلاحیت ایران

10

با نظر هیأت ارزیاب به ازای هر مورد پروانه بازرسی 3 امتیاز

9

عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی ذی ربط

5/2


10

داشتن امکانات و سوابق مؤثر تحقیقاتی و آموزشی

5

امتیاز این عامل با ارایه مدارک عضویت و انجام فعالیت های تحقیقاتی ، آموزشی ، فرهنگی و همکاری با مؤسسه با نظر هیآت ارزیاب تعیین می شود

11

نظریه هیأت ارزیاب

15


12

عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی

5/7


جمع

100

منظور از تمام وقت آن دسته از کارشناسان است که به هر صورت رسمی در لیست بیمه شرکت بازرسی قرار دارند.

جدول شماره 2- عوامل عمومی ازریابی برای تأیید صلاحیت نمایندگی شرکت های بازرسی کننده خارجی


ردیف

عنوان عامل

حداکثر امتیاز

امتیاز

ضریب

1

2

3

4

5

1

سابقه کاررسمی به عنوان یک شرکت بازرسی (سال)

5

حداقل 25

26تا50

51تا 75

76تا 100

101 به بالا

1

2

سابقه حضور درلیست رسمی شرکت های بازرسی کننده تایید صلاحیت شده موسسه استاندارد

5

حداقل 3

4تا 10

11تا15

16تا 20

21 به بالا

1

3

تعداد شعب رسمی شرکت بازرسی کننده

10

حداقل 4

5 تا 8

9تا 12

13 تا 16

17 به بالا

2

4

تعداد دفاتر رسمی شرکت بازرسی کننده

5

حداقل 10

11تا20

21تا 30

31 تا 40

41 به بالا

1

5

تعداد بازرسین و کارشناسان متخصص تحت استخدام رسمی شرکت بازرسی کننده یا شعب آن (نفر)

10

حداقل 50

51 تا 100

101تا 200

201تا 500

501به بالا

2

6

تعداد آزمایشگاه اکرودیته تحت مالکیت

5

حداقل 2

3تا 6

7تا 9

10تا 12

13 به بالا

1

7

مجموع دارایی ها (هزار دلار)

5

حدافل 500

501تا 2000

2001تا 5000

5001تا 10000

100001به بالا

1

8

میزان بیمه نامه مسؤولیت برای فعالیت بازرسی شرکت (میلیون ریال)

5

حداقل 1

1 تا 2

2 تا 5

5 تا 10

11 به بالا

1

9

متوسط درآمد ناخالص سه سال گذشته حاصل از فعالیت های بازرسی شرکت براساس گزارش حسابرسی رسمی (میلیون ریال)

10

تا 10

11تا 20

21 تا 50

51 تا 100

101 به بالا

2

10

دارا بودن پروانه بازرسی فنی ، داخلی و صادرات از مؤسسه استاندارد یا نظام تأیید صلاحیت ایران

10

با نظر هیأت ارزیابی به ازای هر مورد بازرسی فنی یا بازرسی صادارات و یا داخلی 2 امتیاز

11

عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی ذی ربط

5


12

داشتن امکانات و سوابق موثر تحقیقاتی و آموزشی

5

امتیاز این عامل با ارایه مدارک عضویت و انجام فعالیت های تحقیقاتی ، آموزشی ، فرهنگی و همکاری با مؤسسه با نظر هیآت ارزیاب تعیین می شود

13

نظریه هیأت ارزیاب

15


14

عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی

5


جمع

100

تبصره 1 ‏– چنانچه شرکت های بازرسی ایرانی در ایران اقدام به تأسیس یک شرکت مشترک با یک شرکت بازرسی خارجی نمایند، درصورتی که سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت خارجی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت خارجی محسوب گردیده لذا ارزیابی و تأیید صلاحیت آنها ‏مطابق بند (ب) این ماده صورت می گیرد ولی مبلغ ضمانتنامه و میزان کارمزد خدماتی پرداختی ‏مشابه شرکت های ایرانی خواهد بود و درصورتی که سهام غالب در شرکت مشترک متعلق به شرکت بازرسی ایرانی باشد، شرکت مشترک بخشی از شرکت ایرانی تلقی شده و ارزیابی و تأیید صلاحیت مطابق بند (الف) این ماده انجام می شود.

تبصره 2‏– شعبه رسمی عبارت از واحد بازرسی (به غیر از دفتر مرکزی) شرکت بازرسی کننده است که حداقل پنجاه و یک درصد ( 51%) از سهام آن متعلق به شرکت بازرسی کننده باشد.

تبصره 3‏– دفتر نمایندگی رسمی، عبارت است از واحد بازرسی که تحت قرارداد رسمی به شرکت بازرسی کننده خدمات بازرسی ارایه می دهد و مؤسسه نام این دفاتر را در دفترچه آدرس دفاتر شرکت بازرسی کننده خواهد آورد.

ماده 6– جلسات هیأت ارزیاب با ارسال دعوتنامه رسمی از سوی دبیر هیأت ارزیاب و با دستور کار مشخص تشکیل می شود. جلسات هیأت ارزیاب در خصوص تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی و سایر تصمیمات با حضور حداقل پنج نفر که ترجیحأ سه نفر آنها از اعضای خارج از مؤسسه می باشند رسمیت می یابد و تصمیمات با نصف به اضافه یک آرا حاضر، اتخاذ می شود و درخصوص بررسی تخلفات شرکت های بازرسی و اعلام برخورد های مربوط با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می یابد و تصمیمات با آرا حداقل پنج نفر اتخاذ می شود. صورتجلسات مصوبات هیأت ارزیاب باید به امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه رسیده و پس از امضای دبیر هیأت ارزیاب ابلاغ می شود.

تبصره – درصورتی که هریک از اعضا هیأت ارزیاب امکان حضور در جلسه را نداشته باشند، می توانند حداکثر برای سه جلسه فرد دیگری را با معرفینامه رسمی به جلسه هیأت ارزیاب اعزام نمایند ولی به هر حال درصورتی که عضو هیأت ارزیاب بیش از سه جلسه در طی سال غیبت داشته باشد مراتب به مؤسسه متبوع جهت تأیید مجدد وی و یا معرفی نماینده دیگری اعلام می شود.

ماده 7‏– شرکت های بازرسی کننده موظفند تقاضای دریافت و یا تمدید پروانه تأیید صلاحیت خود را به همراه تصویر مدارک مندرج در بندهای ماده (2‏) و نیز مستندات تعیین شده در جداول شماره (1) یا (2‏) ماده (5) و رسید پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه منطبق با جداول شماره ( 3) و ( 4) ماده (15) این آیین نامه را به مؤسسه تسلیم نمایند.

ماده 8‏– درصورتی که شرکت بازرسی ظرف دو ماه ازتاریخ اعلام، تضمین بانکی موضوع بند (پ) ماده (4‏) را ارایه نماید، پروانه تأیید صلاحیت شرکت بازرسی کننده توسط رییس مؤسسه امضا و با حضور ‏مدیر عامل شرکت مزبور در جلسه هیأت ارزیاب و پس از ادای سوگند (به شرح متن زیر)، به ایشان اعطا می شود. «‏متن سوگندنامه»
‏به خداوند متعال سوگند یاد می کنم تا در کلیه اموری که برای بازرسی به من به نمایندگی از این شرکت محول می گردد به راستی و درستی اظهار نظر نمایم و اغراض شخصی خود را دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین بوده و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.

ماده 9 ‏– مدت اعتبار پروانه تأیید صلاحیت، یکسال است و تمدید آن مشروط به اجرای دقیق وظایف و تعهدات ناشی از آن به تشخیص هیأت ارزیاب می باشد.

ماده 10 ‏– تقسیم بندی دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی بازرسی به شرح ذیل می باشد:

الف – دامنه فعالیت بازرسی برای کالاهای وارداتی، صادراتی و داخلی شامل:
‏گروه 1- مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی.
‏گروه 2‏- نفت و مواد نفتی و پتروشیمی.
‏گروه 3‏- مواد معدنی.
‏گروه4- کالاهای مصرفی.
‏گروه5- کالاهای صنعتی.

‏ب – حوزه های جغرافیایی بازرسی برای کالاهای وارداتی شامل:
‏گروه 1- آسیا و اقیانوسیه (هندوستان- چین- ژاپن- کره- مالزی- استرا لیا).
‏گروه 2‏- روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته (روسیه- قزاقستان- ترکمنستان – آذربایجان). گروه 3‏- اروپا (انگلستان – آلمان- اوکراین- بلغار ستان).
‏گروه4- آمریکای شمالی و جنوبی و کانادا (آمریکا- برزیل- کانادا- آرژانتین- ونزوئلا).
گروه5- خاور میانه و آفریقا (ایران- امارات- عراق- ترکیه – مصر).

ماده 11 ‏– وظایف و مسؤولیت های مؤسسه به شرح زیر می باشد:

‏الف – اعلام نام شرکت های بازرسی کننده تأیید صلاحیت شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ابلاغ به بانک های عامل و اطلاع رسانی از طریق وبگاه مؤسسه.

‏ب – تهیه دستورالعمل چگونگی ارزیابی و نظارت بر شرکت های بازرسی کننده و اجرایی نمودن آن پس از تأیید هیأت ازریاب ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با هدف نظام مند نمودن نحوه ارزیابی صدور تمدید پروانه تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده.

ماده 12‏– وظایف و مسؤولیت های شرکت های بازرسی کننده در قبال مؤسسه به شرح زیر می باشد:

الف – ایجاد شعبه و یا دفتر نمایندگی رسمی در ایران توسط شرکت های بازرسی کننده خارجی ظرف دو ماه پس از دریافت پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه.

‏ب – ارسال گزارش آماری عملیات بازرسی انجام شده و نتایج حاصله در مورد کالاهای وارداتی در پایان هر سه ماه به مؤسسه.

‏پ – رعایت تمامی مقررات و دستورالعمل های مؤسسه بویژه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری و صدور گزارش ارزیابی انطباق و گواهینامه بازرسی(COI) .

‏ت – اعلام فوری هرگونه تغییر در وضعیت شرکت که با موارد تأیید صلاحیت ایشان مرتبط است به ‏مؤسسه .

‏ث – اقدام به پرداخت کارمزد خدماتی مؤسسه حسب جداول شماره (3) و (4‏) ماده (15) و اعلام کتبی مراتب به دبیرخانه هیأت ارزیاب یک ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار پروانه تأیید صلاحیت.

ماده 13‏– وظایف و مسؤولیت های شرکت های بازرسی کننده در قبال خریدار به شرح زیر می باشد:

الف – اقدام به انجام بازرسی کالا و خدمات بر اساس مفاد قرارداد بازرسی و ضوابط دامنه بازرسی.

‏ب – اعمال دقت و ضرورت لازم در انجام خدمات بازرسی و نظارت ممیزی دقیق برتعیین انطباق ویژگی های کالا با مفاد قرارداد خرید و شرایط اعتبار اسنادی.

‏پ – پاسخگو بودن درصورت اثبات قصور یا تقصیر در قبال کمیت و کیفیت کالا و ارایه خدمات تعیین شده در دامنه بازرسی.

‏ت – عدم صدور گواهینامه بازرسی درصورت بروز اشکال در انجام بازرسی یا بروز اختلاف در ویژگی های کالا و خدمات با شرایط قرارداد خرید و اطلاع رسانی موضوع به خریدار و فروشنده و اقدام به صدور گزارش بازرسی.

‏ث – اقدام به صدور گواهینامه بازرسی و اخذ تأیید از اتاق بازرگانی محل صدور گواهی در صورت انطباق کالا یا خدمات مورد بازرسی در مقاطع تحویل و تحول با شرایط قرارداد و اعتبار اسنادی.

‏ج – صدور گواهینامه بازرسی در سربرگ اصلی شرکت درصورت انجام بازرسی در مورد کالا یا خدمات توسط شعب یا نمایندگی مجاز ایشان.

‏چ – اقدام به صدور گواهی بازرسی طبق ضوابط مؤسسه پس از ارزیابی انطباق کالا با استانداردهایی که توسط خریدار اعلام شده و در دامنه بازرسی آمده است.

ماده 14 ‏– وظایف و مسؤولیت های خریدار به شرح زیر می باشد:

‏الف – مشخص نمودن دقیق نوع و مشخصات کمی و کیفی کالا یا خدمات مورد معامله و دامنه بازرسی در متن اسناد خرید شامل قرارداد خرید، پروفرما، اوراق ثبت سفارش کالا و اعتبار اسنادی، ‏جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده و لحاظ نمودن ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور به عنوان شرط پرداخت وجه معامله.

ب – اقدام به ذکر استاندار دهای مبنای بازرسی شرکت های بازرسی و مورد تأیید مؤسسه در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی مربوط به خرید کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندار دهای اجباری و یا استانداردهای موضوع تبصره (2‏) ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مصوب 1371.

تبصره – در صورت عدم اجرای دقیق این بند، خریدار مسؤول هرگونه مغایرت کالا با الزامات تعیین شده توسط مؤسسه خواهد بود.

‏پ – اقدام به عقد قرارداد بازرسی و اخذ تأییدیه از شرکت بازرسی به منظور انجام بازرسی بر اساس دامنه بازرسی تعیین شده پس از تعیین و انتخاب شرکت بازرسی و اعلام مراتب به فروشنده و ذکر موضوع در قرارداد خرید و بر حسب موضوع در اعتبار اسنادی.

‏ت – ارائه کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم جهت بازرسی شامل قرارداد خرید، اعتبار اسنادی، پرو فرما، مشخصات فنی، چگونگی تحویل، تحول و زمان بازرسی به شرکت بازرسی بطور مستقیم و یا از طریق نمایندگی شرکت بازرسی در ایران ظرف مدت لازم برای انجام امور بازرسی و همچنین الزام به ذکر ارجاع مدارک به عنوان مدارک انجام بازرسی در متن قرارداد خرید یا اعتبار اسنادی.

تبصره – در صورت وجود اختلاف بین یک یا چند پروفرما در اعتبار اسنادی قرارداد خرید، ترتیب اسناد به شرح ذیل خواهد بود:
1- اعتبار اسنادی.
2 ‏- قرارداد خرید.
3- ‏پروفرما و یا مدارک مورد اشاره در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید.
4- پروفرما به ترتیب تأخر زمانی.

‏ث – الزام به ذکر صرفاً یک شرکت بازرسی کننده دارای پروانه تأیید صلاحیت در قرارداد خرید و اعتبار اسنادی جهت انجام امور بازرسی کالا یا خدمات خریداری شده.

‏ج – اخذ تأییدیه بانک عامل درخصوص دامنه بازرسی و تفویض اختیار در قالب قرارداد بازرسی به شرکت بازرسی کننده در مواردی که خرید کالا و یا خدمات با استفاده از تسهیلات بانکی بوده و بانک جانشین قانونی خریدار است.

ماده 15– متقاضیان تأیید صلاحیت برای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی جهت ارزیابی، صد ور، تمدید، توسعه دامنه فعالیت و تجدید پروانه تأیید صلاحیت بازرسی و به منظور فراهم نمودن امکانات لازم جهت نظارت مؤسسه بر عملکرد شرکت بازرسی باید مبالغی طبق جداول زیر پرداخت کنند.
میزان تعرفه کارمزد برای نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی با توجه به دامنه فعالیت و حوزه جغرافیایی که تأیید صلاحیت برای آنها صورت خواهد بود .

جدول شماره 3- کارمزد تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی


بازرسی کالاهای صادراتی (میلیون ریال)

بازرسی کالاهای وارداتی (میلیون ریال)

عنوان

ردیف

10

20

هزینه های بررسی پرونده و صدور پروانه

1

5

10

هزینه بررسی هر دامنه فعالیت موضوع بند الف ذیل ماه (10)

2


10

هزینه بررسی هر حوزه جغرافیایی موضوع بند (ب) ذیل ماده (10)

3

1

1

هزینه بازدید و ممیزی در داخل ایران (هرنفرروز)

4


5

هزینه بازدید وممیزی در داخل از ایران ( هر نفر روز)

5

2

5

هزینه بررسی پرونده و تمدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

6

5

10

هزینه بررسی پرونده و تجدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

7

جدول شماره 4- کارمزد تأیید صلاحیت نمایندگی شرکت های بازرسی کننده خارجی


بازرسی کالاهای صادراتی ( میلیون ریال)

بازرسی کالاهای وارداتی (میلیون ریال)

عنوان

ردیف

50

100

هزینه های بررسی پرونده و صدور پروانه

1

10

20

هزینه بررسی هر دامنه فعالیت موضوع بند الف ذیل ماده (10)

2


20

هزینه بررسی هر حوزه جغرافیایی موضوع بند (ب) ذیل ماده (10)

3

1

1

هزینه بازدید و ممیزی در داخل ایران (هرنفرروز)

4


5

هزینه بازدید و ممیزی در داخل از ایران ( هر نفر روز)

5

5

10

هزینه بررسی پرونده و تمدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

6

10

20

هزینه بررسی پرونده و تجدید پروانه برای هر حوزه و هر دامنه

7

تبصره 1 ‏– شرکت های بازرسی کننده که قبل از ابلاغ این آیین نامه، پروانه تأیید صلاحیت از مؤسسه استاندارد دریافت نموده اند، از پرداخت وجه کارمزد خدماتی تأیید صلاحیت معاف می باشند و کارمزد خدماتی تمدید پروانه تأیید صلاحیت اینگونه شرکت ها حسب دامنه و حوزه جغرافیایی خود، مطابق با مندرجات جداول این ماده دریافت می شود.

تبصره 2 ‏– مبالغ مندرج در جداول یادشده مربوط به اولین سال اجرای این آیین نامه است و برای سال های بعد براساس نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل می گردد.

تبصره 3– درصورت پرداخت هزینه های فوق الذکر با یکی از ارزهای معتبر خارجی، تبدیل آن به پول رایج کشور حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها