ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

اصلاح آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی
مصوب 1389,12,16

وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 16 / 12 / 1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 52753/ت43505هـ مورخ 2 / 8 / 1388 ‏تصویب نمودند:
‏ آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی موضوع تصویب نامه شماره 29253/ت19259هـ مورخ 9 / 7 / 1379 به شرح زیر اصلاح می شود:

– در ماده (1) عبارت “کانون کاردانهای فنی ساختمان که از این پس در این آیین نامه به اختصار کانون نامیده می شود.” به عبارت” سازمان نظام کاردانی ساختمان که از این پس در این آ یین نامه به اختصار “سازمان” نامیده می شود” تغییر می یابد.

– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4‏) اضافه می شود:
‏”تبصره – عضویت اشخاص حقوقی جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی حقوقی در سازمان استان الزامی و میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اشخاص مذکور طبق بند (ث) ماده (17) آیین نامه تعیین می شود.

– ‏در ماده (5‏) بعد از عبارت “با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان” عبارت “و شورای مرکزی سازمان” اضافه می شود.

– ماده (8‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده 8 – متقاضی نمی تواند به طور همزمان عضویت سازمان استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد.
‏تبصره – اعضاء سازمان که موفق به ارتقای مدرک تحصیلی در رشته های موضوع این آیین نامه شده اند فقط تا زمانی که به عضویت سازمان نظام مهندسی استان پذیرفته نشده باشند می توانند عضویت و فعالیت خود را در سازمان ادامه دهند.

– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (10‏) اضافه می شود:
‏”تبصره – در استانهایی که سازمان به دلیل انحراف از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های مربوط منحل یا تعطیل شده است به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی، ‏امور سازمان در آن استان تا تشکیل هیئت مدیره جدیده با سرپرستی سازمان مسکن و شهرسازی استان انجام خواهد شد.”

– در ماده (13‏) بعد از واژه “بازرس” واژه “بازرسان” اضافه می شود و عبارت “یا (15‏) نفر از اعضاء کانون” به عبارت “بیست درصد از اعضاء سازمان” تغییر می یابد.

– ماده (18‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏”ماده 18 – هر سازمان استان دارای هیئت مدیره ای خواهد بود که`تعداد اعضای اصلی آن با توجه به تعداد اعضاء سازمان استان و به شرح زیر تعیین می شوند.


‏تعداد اعضاء سازمان

تا 2500 نفر

2501 تا 6000 نفر

6001 نفر به بالا

تعداد اعضاء هیئت مدیره

7 عضو

9 عضو

11 عضو

‏تبصره 1 – نحوه تعیین تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره متناسب با تعداد اعضاء سازمان استان به تفکیک رشته های اصلی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود.
‏تبصره 2 – در تمامی موارد اعضای هر یک از “رشته های اصلی” باید حداقل مشتمل بر (15) نفر باشند تا حسب مورد، نماینده آن رشته بتواند یک عضو اصلی در هیئت مدیره داشته باشد.
‏تبصره 3 ‏- هیئت مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت.
تبصره 4 – چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه، داوطلب واجد شرایط در حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیئت مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آرا انتخاب خواهد شد.

– ماده (21‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏”ماده 21 – برای انجام انتخابات هیئت مدیره سازمان استان، هیئت اجرایی انتخابات مرکب از (3‏) یا (5‏) عضو سازمان استان با داشتن حداقل (9‏) سال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط و پروانه اشتغال به کارکاردانی حداقل در پایه (2‏) تعیین می شوند. سازمان مسکن و شهرسازی استان دو برابر مورد نیاز از اعضای “سازمان استان” تعیین می نماید، نصف افراد یاد شده با انتخاب خود آنها ‏و با اکثریت آرا به عنوان هیئت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی می شوند. هیئت اجرایی انتخابات باید حداقل سه ماه قبل از شرع انتخابات مشخص شوند.
تبصره 1 – وزارت مسکن و شهرسازی در اولین دوره انتخابات، هیئت اجرایی را رأساً از بین اعضاء “سازمان استان” انتخاب می نماید.
‏تبصره 2 – هیئت اجرایی انتخابات سازمان برای استانهایی که تا (2500‏) عضو دارند (3‏) نفر و بیش از (2500‏) عضو (5) نفر خواهد بود.
‏تبصره3 ‏ – سازمان مسکن و شهرسازی استان نظارت بر انتخابات سازمان استان را برعهده خواهد ‏داشت.
‏تبصره 4 – اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت نمی توانند نامزد عضویت در هیئت مدیره سازمان استان باشند.
‏تبصره 5 ‏- وزارت مسکن و شهرسازی نظارت عالی بر انتخابات سازمان را در سراسر کشور عهده دار خواهد بود.”

9– ‏ماده (22) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده 22 ‏- جلسات هیئت اجرایی با حضور دو سوم اعضاء مذکور و نماینده دستگاه نظارت (بدون حق رأی) رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.”

10 – ‏در ماده (33‏) عبارت “هر سازمان استان بر حسب تعداد اعضا تا (2500‏) نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت که” جایگزین عبارت “هرکانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت” می شود.

11 – ماد» (36‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏”ماده 36 ‏- به منظور ایجاد تمرکز، انسجام و انتظام حرفه ای بیشتر بین سازمان استانها و بهره برداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در استان، شورای مرکزی سازمان از بین اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان استانها، براساس دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
‏تبصره – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای مرکزی سازمان می تواند در فواصل زمانی مناسب (یک بار در سال) نسبت به تشکیل گردهمایی اعضاء اصلی هیئت مدیره سازمان در یکی از استانهای متقاضی اقدام نماید.”

12 – متن زیر به عنوان ماده (37‏) به آ یین نامه اضافه می شود:
‏”ماده37 ‏ – درصدی از وجوه واریزی که از محل پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و یا به استناد ماده (39‏) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور انجام وظایف قانونی در جهت اعتلای نظام مهندسی، امور کنترل ساختمان، ترویج، توسعه و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی تعیین شده، در اختیار سازمان استانها قرار می گیرد.”

13 – متن زیر به عنوان ماده (37‏) به آیین نامه اضافه می شود:
‏”ماده38 ‏ – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردانهای فنی در بخشهای نظارت و اجرا و سایر موارد، طبق دستورالعملهایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان، ابلاغ می نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 24 / 2 / 1390 به تٱیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها