ج. فروردین 11ام, 1402

آئین نامه شماره 66 درخصوص نظامنامه شورای عالی بیمه

آئین نامه شماره 66 درخصوص نظامنامه شورای عالی بیمه
مصوب 1390,01,17

شورای عالی بیمه به عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی به منظور تقویت بازوهای کارشناسی و تصمیم‌سازی خود، آگاهی شورا از نظرات سایر گروههای ذی ربط به ویژه ذی نفعان و صاحبنظران صنعت بیمه، مشارکت بیشتر سندیکای بیمه‌گران در فرآیند تصمیم سازی شورا، افزایش نقش سیاست‌گذاری شورای عالی بیمه و نظام مند نمودن فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در شورا؛ ضمن تائید و تاکید بر نقش بیمه مرکزی در تهیه‌ی آئین‌نامه ها و مقررات لازم برای حسن اجرای امر بیمه در ایران به استناد بند یک ماده (5) قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 17 / 1 / 1390 نظامنامه شورای عالی بیمه» را به شرح 11 صفحه پیوست تصویب نمود.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه 4
ارکان شورای عالی بیمه 4
1 – شورای عالی بیمه 4
1 – 1 – ترکیب اعضای شورای عالی بیمه 4
1 – 2 – وظایف شورای عالی بیمه 5
1 – 3 – سایر الزامات قانونی مربوط به شورایعالی بیمه 7
1 – 4 – مقررات داخلی شورای عالی بیمه 7
2 – کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه 8
2 – 1 – ترکیب اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه 8
2 – 2 – فرآیند طرح و بررسی موضوعاتا در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه 9
3 – دبیر خانه شورای عالی بیمه 10
3-1- ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی بیمه 10
3 – 2 – وظایف دبیر خانه شورای عالی بیمه 10
پیوست – فرایند کلی پیشنهاد و بررسی دستور جلسات شورای عالی بیمه 12

مقدمه
در قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه­ گری مصوب 30 / 3 / 1350 مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر عنوان شده است:
مجمع عمومی
شورای عالی بیمه
هیأت عامل
بازرسان
فصل دوم قانون یاد شده (مواد 10 الی 17) به شورای عالی بیمه به عنوان رکن دوم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.

ارکان شورای عالی بیمه
ارکان شورای عالی بیمه عبارتند از:
1 – شورای عالی بیمه 2 – کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه 3 – دبیرخانه شورای عالی بیمه

– شورای عالی بیمه

– 1 – ترکیب اعضای شورای عالی بیمه
طبق ماده 10 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می گردد:

1 – رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2 – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

3 – معاون وزیر بازرگانی

4 – معاون وزیر کار و امور اجتماعی

5 – معاون وزیر جهاد کشاورزی

6 – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

7 – مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه­ گران ایران

8 – یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی

9 – یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی

10 – یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

توضیح
اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7، 8 ، 9 و 10 برای مدت سه سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

– 2 – وظایف شورای عالی بیمه
طبق ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، وظایف شورای عالی بیمه عبارت است از:

1 – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

2 – تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.

3 – تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه­ نامه­ ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی

4 – تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته­ های مختلف بیمه مستقیم

5 – تصویب آیین­ نامه­ های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه

6 – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.

7 – حق اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع شود.

8 – انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است (بشرح جدول شماره یک).

جدول شماره یک


ردیف

وظیفه شورای عالی بیمه

ماده قانونی

1

تصویب سازمان دبیرخانه شورای عالی بیمه

ماده (16)

2

تعیین فعالیت های مشمول اطلاق عملیات بیمه

-تبصره(2) ماده (31)

3

تصویب آیین نامه میزان ودیعه موردنیاز سرمایه هر یک از رشته های بیمه

ماده (36)

4

تایید ممنوعیت به طور موقت موسسه بیمه از قبول بیمه در رشته های معین

ماده (41)

5

تصویب انتقال سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات موسسه بیمه ویا سایر اقدامات متضمن منافع بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

ماده (44)

6

تصویب موضوعات پیش­ بینی شده در فصل چهارم قانون تاسیس بیمه مرکزی (در حال حاضر موضوعیت ندارد، ولی در صورت لغو ممنوعیت فعالیت موسسات بیمه خارجی در ایران، اتخاذ تصمیم در موارد پیش­ بینی شده در مفاد مورد اشاره از جمله وظایف شورا خواهد بود)

مواد(45) و (46)وتبصره ذیل ماده (47)

7

تصویب واگذاری تمام یا قسمتی از پرتفوی یک موسسه بیمه به یک یا چند موسسه بیمه دیگر

ماده (54)

8

تصویب ادغام یک یا چند موسسه بیمه در یک موسسه بیمه در صورت تحقق شرایط مواد (55)، (56) و (57) قانون

ماده (58)

9

تایید ادغام موسسه بیمه یا لغو پروانه آن در صورت عدم رضایت از وضع مالی یا اداری موسسه مذکور

ماده (59)

10

تصویب انواع اندوخته های فنی و قانونی، طرز محاسبه آنها، ترتیب به کار انداختن این اندوخته‌ها، نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول

ماده (61)

11

تصویب نمونه ترازنامه و حساب سود و زیان موسسات بیمه

ماده (62)

12

تصویب آیین نامه دلالان رسمی بیمه

ماده (68)

13

تصویب نحوه واگذاری بیمه اتکایی  اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه

ماده (72)

1-3 – سایر الزامات قانونی مربوط به شورای عالی بیمه

1 – ریاست شورای عالی بیمه در اخذ رأی شرکت نمی کند.

2 – جلسات شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضای شورا رسمیت می یابد.

3 – تصمیمات با اکثریت پنج رأی حاضر در جلسه، رسمی و معتبر و قابل اجرا است.

4 – هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی بیمه به نحوی در آن سهیم است، آن عضو در رأی شرکت نخواهد کرد.

5 – جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یک بار به دعوت رییس شورای عالی بیمه تشکیل می گردد.

6 – در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه کتباً تقاضای تشکیل جلسه بنمایند، رییس شورای عالی بیمه موظف است ظرف مدت یک هفته، اعضای شورا را برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

7 – صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رییس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ج.ا.ا. نگهداری می شود.

8 – اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ کنند.

9 – اعضای شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضای اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می‌کند و رئیس کل و سایر اعضای هیئت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف محوله به دست می‌آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود.

10 – شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ­ای است که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب می کند. رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند.

– 4 – مقررات داخلی شورای عالی بیمه

1 – شورای عالی بیمه به صورت عادی هر دو هفته یک بار جلسه خواهد داشت.

تبصره 1 : شورای عالی بیمه درصورت نیاز با درخواست رئیس شورا و یا چهارنفر از اعضای شورا می‌تواند جلسه فوق‌العاده داشته باشد.

تبصره 2 : لغو جلسات عادی با درخواست هر کدام از اعضا و تایید رئیس شورا خواهد بود. در اینصورت مراتب از طریق دبیرخانه شورا به اطلاع اعضا می‌رسد.

2- جلسات شورا با حضور حداقل 6 نفر از اعضای شورای عالی بیمه (حضور رئیس شورا یا قائم مقام وی الزامی است) رسمی است و تصمیمات جلسات با اکثریت 5 رای حاضر در جلسه رسمی، معتبر و قابل اجراست.

تبصره 1 : رئیس شورا میتواند از رئیس کمیسیون تخصصی جهت طرح و ارائه مطالب در جلسات شورا (بدون حق رای) دعوت کند.

تبصره 2 : حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه به عنوان دبیر شورا در جلسات بلامانع است.

3- در صورت تمایل، دو نفر از اعضای شورا می‌توانند هر یک حداکثر به مدت 10 دقیقه، مطالب خود را پیش از دستور جلسه مطرح نمایند. رئیس شورا نیز می‌تواند گزارش مختصری از اهم مسائل و عملکرد صنعت بیمه، ظرف مدت 10 دقیقه به شورا ارائه نماید.

4 – موضوع دستور جلسه و نظرات بیمه مرکزی درباره آن به همراه تصمیمات متخذه درکمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و نظرات سایر سازمانها و دستگاههای تخصصی ذیربط (حسب مورد) توسط بیمه مرکزی حداکثر در 30 دقیقه تشریح می شود.

5 – رئیس شورا برای ابراز نظر هر یک از اعضای شورا، فرصت مساوی در اختیارشان قرار می‌دهد.

6 – بیمه مرکزی حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا درباره نقطه نظرات و یا سئوالات مطروحه از سوی اعضای شورا توضیح دهد.

7 – ریاست شورا ضمن جمع بندی مباحث ارایه شده، به نحو مقتضی درباره آن اقدام به رای‌گیری از اعضای شورا می‌نماید.

تبصره در صورت درخواست رای‌گیری مخفی از سوی هر عضو شورا، نحوه رای‌گیری با نظر شورا تعیین می‌شود.

2– کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

– 1 – ترکیب اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

1- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون

2 – عضو حقوقی شورای عالی بیمه

3 – عضو بیمه ای شورای عالی بیمه

4- عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده رسمی و ثابت وی

5 – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت بازرگانی یا نماینده رسمی و ثابت وی

6 – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا نماینده رسمی و ثابت وی

7 – عضو شورای عالی بیمه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا نماینده رسمی و ثابت وی

8 – مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

9- عضو شورای عالی بیمه منتخب سندیکای بیمه‌گران ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

10 – عضو شورای عالی بیمه منتخب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده رسمی و ثابت وی

11 – دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران

تبصره – رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه بدون حق رای، دبیر کمیسیون تخصصی خواهد بود.

2-2 – فرآیند طرح و بررسی موضوعات در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه

1 – وظیفه کمیسیون تخصصی شورا، بررسی کارشناسی دستور جلسات شورای عالی بیمه قبل از طرح آنها در شورا و ارائه نظرات مشورتی به شورا در این زمینه خواهد بود.

تبصره گزارشات رئیس شورای عالی بیمه به شورا، بنا به تشخیص وی می‌تواند مستقیماً و بدون طرح در کمیسیون تخصصی در شورای عالی بیمه مطرح شود.

2 – موضوعات پیشنهاد شده توسط هر یک از اعضای شورای عالی بیمه در دستورجلسات کمیسیون قرار می‌گیرد.

3 – دبیر کمیسیون موظف است در مورد موضوعات دستور جلسه کمیسیون حسب مورد نظرات ذی نفعان و صاحبنظران ذیربط را به صورت کتبی اخذ نماید.

تبصره در صورت تشخیص کمیسیون تخصصی، از ذی نفعان و صاحبنظران  برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.

4 – دبیرخانه شورای عالی بیمه با توجه به اولویت دستورجلسات شورا، دستور جلسات کمیسیون را تنظیم و به رئیس کمیسیون اعلام می‌کند.

5- رئیس کمیسیون دعوتنامه کمیسیون تخصصی را حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به همراه مستندات لازم برای اعضای کمیسیون ارسال می‌نماید.

تبصره جلسات فوق‌العاده کمیسیون تخصصی بنا به تشخیص شورای عالی بیمه از شمول مفاد این بند مستثنی می‌باشد.

6 – جلسات کمیسیون با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.

7 – تصمیمات کمیسیون بر مبنای نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ می‌شود.

8 – خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در کمیسیون توسط دبیر کمیسیون تدوین و به منظور طرح در شورای عالی بیمه، توسط رئیس کمیسیون به رئیس شورای عالی بیمه ارائه می‌شود.

تبصره – در صورت درخواست هر یک از اعضای شورا، مستندات فوق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

3– دبیرخانه شورای عالی بیمه

– 1 – ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی بیمه
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه
کارشناس ارشد بیمه
کارشناس ارشد حقوقی
مسئول امور دفتری و بایگان

تبصره – تعیین سطح سازمانی رئیس و کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای عالی بیمه به عهده رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران خواهد بود.

– 2 – وظایف دبیرخانه شورای عالی بیمه

1 – تهیه پیشنویس دعوتنامه و دستورجلسات کمیسیون تخصصی شورا و شورای عالی بیمه

2 – هماهنگی لازم برای تسلیم دعوتنامه و مستندات مربوط به اعضای شورای عالی بیمه یا دفاتر آنها حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه شورا و دریافت رسید مربوط.

تبصره – درصورت درخواست هرکدام از اعضاء، دبیرخانه دستورجلسات را برای آنها به وسیله دورنگار و یا پست الکترونیک ارسال می‌کند.

3- تدوین مصوبات شورا و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه شورا

تبصره – در مواردی که هر یک از اعضاء با برخی از مصوبات مخالف باشند، عین نظر مخالف آنها در خلاصه مذاکرات شورا درج خواهد شد.

4 – تهیه پیشنویس ابلاغیه مصوبات شورا برای رئیس شورا و انجام سایر اقدامات لازم برای ابلاغ

5 – ضبط مذاکرات جلسات کمیسیون تخصصی و شورا، تهیه صورت‌مذاکرات، تصمیمات و مصوبات کمیسیون تخصصی شورا و شورایعالی بیمه و ارایه به اعضای شورا

تبصره مطالبی که هر یک از اعضا اعلام کرده و تاکید می‌کنند که در خلاصه مذاکرات ثبت گردد، عیناً توسط دبیرشورا در خلاصه مذاکرات درج خواهد شد.

6 – تهیه دفتر ثبت صورتجلسات مذاکرات شورای عالی بیمه با امضای ریاست شورا

7 – تهیه پیشنویس مکاتبات مربوط به شورای عالی بیمه برای ریاست شورا

8 – پاسخگویی به مکاتبات و مراجعات مربوط به دبیرخانه شورای عالی بیمه

9 – نگهداری صورتجلسات، مصوبات و سوابق مربوط به شورای عالی بیمه

10 – استعلام و اخذ نظر کتبی از دستگاهها و سازمان های تخصصی مرتبط (حسب مورد) و ارائه آن به کمیسیون تخصصی شورا

11 – پیگیری اخذ مصوبه مجمع عمومی برای برخی از اعضای شورا موضوع بندهای7 و 8 و 9 و10 ماده 10 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه‌گری

12 – پیگیری درج مصوبات شورا در سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا

13 – همکاری با مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل برای انعکاس اخبار مرتبط با شورای عالی بیمه

14 – پیگیری و اخذ نظرات اعضای شورا در صورت تکلیف شورا

15 – پیگیری و در صورت لزوم تهیه پیشنویس نامه به عنوان وزارتخانه‌های دارای نماینده در شورا، سندیکای بیمه‌گران ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای معرفی نماینده آن مراجع در شورای عالی بیمه موضوع بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 10 ماده 10 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا. و بیمه‌گری

16 – تهیه متن سوگندنامه و سایر هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تحلیف اعضای شورا

17 – تهیه گزارش عملکرد شورای عالی بیمه در مقاطع شش‌ماهه و یکساله و ارائه آن به شورا

18 – ویرایش حقوقی و ادبی مصوبات شورا قبل از امضاء مصوبات مذکور

19 – انجام سایرامور مربوط، محوله از طرف شورا و رئیس شورا

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها