ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 ‏- و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1 / 10 / 1386، آیین نامه اجرایی ماده (40‏) قانون مدیریت خدمات کشوری را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده (40‏) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1390,04,19

ماده 1 ‏ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5‏) قانون مدیریت خدمات کشوری

‏ب – معاونت: معاونت تو سعه مدیریت و سرمایه انسانی وییس جمهور

‏ج – گذرگاه خدمات الکترونیک دولت (GSB=Government Service Bus): سامانه نرم افزاری که به عنوان زیر ساخت امن و مرکزی برای یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری و پایگاههای داده دستگاههای اجرایی از طریق مبادله و پردازش پیامهای الکترونیکی مربوط به استعلامات و تبادلات اطلاعاتی، در چارچوب استانداردها و سیاستهای امنیتی مشخص عمل می نماید. اتصال سامانه و پایگاههای داده از طریق تطبیق دهنده های مناسب (آداپتور) صورت ‏می پذیرد.

ماده 2 ‏ – محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونیک دولت در مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و بستر ارتباطی مورد استفاده، شبکه دولت خواهد بود.

ماده 3 ‏– تأمین تجهیزات، نرم افزارها، امنیت و فناوریهای مورد نیاز و تقویت بستر ارتباطی برای راه اندازی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت و پشتیبانی فنی و امنیتی و نگهداری آن و همچنین برقراری ارتباط بین بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای دستگاههای دولتی با سامانه یاد شده ‏با هماهنگی هیئت موضوع ماده (5‏) این آیین نامه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.

ماده 4 – ‏نیروی انسانی مورد نیاز برای راه اندازی و پشتیبانی سامانه یاد شده توسط معاونت در قالب ساختار تشکیلاتی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تأمین خواهد شد.

ماده 5 – به منظور تعیین اقلام اطلاعاتی لازم جهت اشتراک گذاری، کد گذاری و سیاستهای امنیتی ناظر به دسترسی آنها توسط سایر دستگاهها و هماهنگی در ایجاد، نگهداری و سرویس دهی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم و پیگیری آنها هیئتی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:

‏الف – معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (رییس).

ب – معاون نوسازی و تحول اداری معاونت.

ج – رییس مرکز آمار ایران

‏‏د – رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

‏هـ – رییس سازمان ثبت احوال کشور.

و – معاون ذی ربط وزارت اطلاعات.

‏ز – رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری.

‏ح – معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

‏ط – معاون ذی ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ی – معاون ذی ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

‏ک – دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشنهاد دبیر هیئت و تأیید رییس هیئت.

‏ل – رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر).

تبصره – دبیرخانه هیئت در معاونت مستقر می شود.

ماده 6 – دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین نامه نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود را با امضای بالاترین مقام دستگاه به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه هیئت معرفی کنند.

ماده 7 ‏ – دستگاههای اجرایی موظفند داده های بانکهای اطلاعاتی خود را از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولت طبق دستورالعملی که توسط هیئت یاد شده ابلاغ خواهد شد، با سایر دستگاههای اجرایی به اشتراک گذاشته و یا در اختیار آنها قرار دهند. مالکیت و مدیریت داخلی داده ها، عدم وابستگی به بانکهای دیگر در انجام امور داخلی، کنترل داخلی عملیات و آزادی در اعمال روشهأی امنیتی و مانند آن توسط خود دستگاه انجام می شود.

ماده 8 – هیئت موضوع ماده (5‏) این آیین نامه در چارچوپ قوانین و مقررات و دستورالعملهای اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانکهای اطلاعاتی زیر و پس از دو سال از ابلاغ این آیین نامه و با تعیین برنامه زمان بندی، ارتباط با سایر بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی مربوط در ارایه خدمات اداری و الکترونیکی به مردم را عملیاتی می نماید:

‏الف – پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور (سازمان ثبت احوال کشور).

ب – پایگاه اطلاعات شناسه ملی (ساز مان ثبت اسناد و املاک کشور).

ج – پایگاه اطلاعات املاک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

‏د – پایگاه اطلاعات کد پستی (شرکت پست).

‏هـ – پایگاه اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی).

‏و – پایگاه اطلاعات پرونده سلامت (ایرانیان) (وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی).

‏ز – پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور).

‏ح – پایگاه اطلاعات بیمه شدگان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی).

ط – پایگاه اطلاعات خرید و فروش املاک (وزارت بازرگانی).

‏ی – پایگاههای اطلاعات بانکی کشور(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ک – پایگاههای اطلاعات آماری کشور (مرکز آمار ایران).

‏ل – پایگاههای اطلاعات امور گذر نامه، نظام وظیفه و گواهینامه رانندگی (وزارت کشور – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران).

‏م – پایگاه های اطلاعات مربوط به امور تحصیلی (وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

‏ن – بایگاههای اطلاعات سوابق جزایی افراد (وزارت کشور – نیروی انتظامی، قوه قضاییه).

ماده 9 ‏ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیر ساختهای ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید.

ماده 10 ‏ – مرکز آمار ایران موظف است با هماهنگی هیئت موضوع ماده (5) این آیین نامه ضمن اتصال به گذرگاه خدمات الکترونیک دولت به نحوی برنامه ریزی نماید که امکان تولید گزارشهای آماری مورد نیاز با استفاده از بانکهای اطلاعاتی مندرج در ماده (8‏) و سایر بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز که توسط دستگاههای اجرایی از طریق این سامانه به اشتراک گذاشته می شوند، فراهم شود.

ماده 11 ‏ – دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگامهای اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. همچنین شناسه ملی موضوع تصویب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29 / 1 / 1388‏، باید در تمام پایگاههای اطلاعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از سایر مشخصات به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهایی نظیر امور پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه ها، مدارک و اسناد عمومی مجاز نمی باشد.

تبصره – دستگاههای اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارک، گواهینامه ها و پروانه های صادره قبلی فاقد شماره ملی و کد پستی می باشند، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در آنها اقدام و پایگاه اطلاعاتی خود را ویرایش و به روز نمایند.

ماده 12 ‏ – دستگاههای اجرایی موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تأیید أطلاعات سجلی و کد پستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تأیید هویت اشخاص حقوقی و صحت کد پستی ارایه شده از سوی آنان جهت ارایه خدمت به مردم استفاده کنند.

تبصره – سازمان ثبت احوال کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان تغییر کدپستی افراد در کارت ملی را در حداقل زمان ممکن و از جمله از طریق پایگاه اینترنتی فراهم نماید.

ماده 13 – هیئت موضوع ماده (5‏) این آیین نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی یا سایر مدارک قابل احصاء از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولت توسط دستگاههای اجرایی از مردم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 14 ‏– دستگاههای اجرایی موظفند فهرست بانکهای اطلاعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.

ماده 15 – دستگاههای اجرایی موظفند در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن این آیین نامه و ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود ‏پیش بینی نموده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بودجه سالانه دستگاهها منظور نماید.

ماده 16 ‏– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تأمین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه ‏اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی بیش بینی نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 18 / 4 / 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها