ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند ( 105 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 3 / 1390 ‏بنا به پیشنهاد شماره 11529 / 01 / 90 ‏مورخ 16 / 3 / 1390 ‏وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (105‏) قانون بودجه سال 1390 ‏ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند ( 105 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 1390,03,29

ماده 1 ‏ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – مدد جو: مشمولان بند (105) قانون بودجه سال 1390 ‏ کل کشور

تبصره – محکومان مذکور در این ماده که محکوم له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (2‏) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی – مصوب1377 – را نموده است و همچنین محکومانی که با رضایت ذی نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده اند، مدد جو تلقی می شوند.

ب – ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر می باشند.

ماده 2 – به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارتهای مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه و از محل وجوه قرض الحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد.

ماده 3 ‏– تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مدد جو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.

ماده 4 – اعطای وام به صورت قرض الحسنه می باشد که پس از درخواست مدد جو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم له یا اولیای دم یا قائم مقام قانونی آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 – سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ‏– به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستاد های دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.

تبصره 3 ‏ – چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه دارند، می توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط ‏برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفأ برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

ماده 5 – حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، خواهد بود.

تبصره – در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

ماده 6 ‏– حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولان ماده (5‏) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.

ماده 7 ‏– وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم گیری نماید.

ماده 8 – جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می گردد.

ماده 9 ‏– سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مدد جو از زندان است.

ماده 10 – توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (105‏) قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور به ‏تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد دیه مرکز و تایید وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره – ستاد های دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم گردیده است ، در اجرای این آیین نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام خواهد شد.

ماده 11 ‏ – کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کار مزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه است.

ماده 12 ‏ – بانکهای عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه عمر مددجویان به کار می گیرند.

ماده 13 ‏ – بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تضمین می گردد.

ماده 14 ‏– بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانه


ردیف

مبلغ وام (ریال)

مدت بازپرداخت (بر حسب ماه)

مبلغ هر قسط (به ریال)

1

تا 000ر000ر10

20

000ر500

2

000ر000ر10 تا 000ر000ر20

25

حداکثر 000ر800

3

000ر000ر20 تا 000ر000ر30

30

حداکثر000ر000ر1

4

000ر000ر30 تا 000ر000ر40

35

حداکثر 857ر142ر1

5

000ر000ر40 تا 000ر000ر50

40

حداکثر000ر250ر1

6

000ر000ر50 تا 000ر000ر60

45

حداکثر333ر333ر1

7

000ر000ر60 تا 000ر000ر70

50

حداکثر000ر400ر1

8

000ر000ر70 تا 000ر000ر80

55

حداکثر545ر454ر1

9

000ر000ر80 تا 000ر000ر90

60

حداکثر000ر500ر1

10

000ر000ر90 تا 000ر000ر100

65

حداکثر461ر538ر1

11

000ر000ر100 تا 000ر000ر110

70

حداکثر428ر571ر1

12

000ر000ر110 تا 000ر000ر120

75

حداکثر000ر600ر1

13

000ر000ر120 تا 000ر000ر130

80

حداکثر000ر625ر1

14

000ر000ر130 تا 000ر000ر140

85

حداکثر058ر647ر1

15

000ر000ر140 تا 000ر000ر160

90

حداکثر666ر666ر1

16

000ر000ر150 تا 000ر000ر160

95

حداکثر210ر684ر1

17

000ر000ر160 تا 000ر000ر170

100

حداکثر000ر700ر1

18

000ر000ر170 تا 000ر000ر180

105

حداکثر285ر714ر1

19

000ر000ر180 تا 000ر000ر190

110

حداکثر272ر727ر1

20

000ر000ر190 تا 000ر000ر200

115

حداکثر130ر739ر1

21

000ر000ر200 تا 000ر000ر210

120

حداکثر000ر750ر1

22

000ر000ر210 تا 000ر000ر220

125

حداکثر000ر760ر1

23

000ر000ر220 تا 000ر000ر230

130

حداکثر230ر769ر1

24

000ر000ر230 تا 000ر000ر240

135

حداکثر777ر777ر1

25

000ر000ر240 تا 000ر000ر250

140

حداکثر714ر785ر1

26

000ر000ر250 تا 000ر000ر260

145

حداکثر103ر793ر1

27

000ر000ر260 تا 000ر000ر280

150

حداکثر666ر866ر1

28

000ر000ر280 تا 000ر000ر300

155

حداکثر483ر935ر1

29

000ر000ر300 تا 000ر000ر330

160

حداکثر500ر062ر2

30

000ر000ر330 تا 000ر000ر360

165

حداکثر818ر181ر2

31

000ر000ر360 تا 000ر000ر390

170

حداکثر117ر294ر2

32

000ر000ر390 تا 000ر000ر420

175

حداکثر000ر400ر2

33

000ر000ر420 تا 000ر000ر450

180

حداکثر000ر500ر2

34

000ر000ر450 تا 000ر000 480

185

حداکثر594ر594ر2

35

000ر000ر480 تا 000ر000ر510

190

حداکثر210ر684ر2

36

000ر000ر510 تا 000ر000ر530

195

حداکثر948ر717ر2

37

000ر000ر530 تا 000ر000ر550

200

حداکثر000ر750ر2

38

000ر000ر550 تا 000ر000ر570

205

حداکثر487ر780ر2

39

000ر000ر570 تا 000ر000ر600

210

حداکثر142ر857ر2

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها