پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 182 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 / 5 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (182‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ( 182 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,05,30

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – شورا : شورای آمایش سرزمین.
‏ب – کمیسیون : کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین.
‏ج – معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور .
‏د – برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی : برنامه ها و طرحهای آمایشی سرزمین در سطوح جغرافیایی.
‏هـ نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی :نظام هماهنگ از جریانهای ‏اصلی برنامه ریزی سرزمینی در کشور که به طور یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت نحوه بهره برداری از سرزمین را در چارچوب طراحی خط مشی توسعه فعالیت و اسکان جمعیت و ترتیبات سازماندهی فضایی توسعه اقتصادی – اجتماعی تنظیم می کند.

ماده 2 ‏ – ارکان شورا به شرح زیر می باشد:
الف – شورا
‏ب – دبیرخانه
ج – کمیسیون

ماده 3 ‏– دبیرخانه شورا در معاونت مستقر است و معاون برنامه ریزی معاونت به عنوان دبیر شورا ‏تعیین می شود.

ماده 4 ‏– وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد:
‏الف – تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار “نظام یکپارچه”برنامه ریزی و مدیریت توسعه ‏سرزمینی” و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.
‏ب – بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی.
ج – هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی .

ماده 5 – اعضای شورا عبارتند از :
‏الف – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (رییس شورا)
ب – وزیر کشور
‏ج – وزیر اطلاعات
‏د – وزیر جهاد کشاورزی
‏هـ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
و – وزیر راه و شهرسازی
‏ز – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ح – رییس سازمان حفاظت محیط زیست
ط – سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرایی به انتخاب رییس جمهور
‏ی – دو نفر از اعضای کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 6 – دبیرخانه شورا کلیه وظایف دبیرخانه ای شورا از جمله موارد زیر را به عهده دارد:
الف – سازماندهی و انجام مطالعات مورد نیاز .
‏ب – تهیه و تدوین گزارشهای نظارتی جهت ارایه به شورا.
ج – ارسال دعوتنامه و دستورجلسات برای اعضای شورا .
د – تهیه و تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ.
‏هـ – تنظیم و ارسال صورتجلسات .
و – پیگیری تصمیمات شورا.
‏ز – ضبط و نگهداری گزارشها، اسناد و اطلاعات، مذاکرات و مصوبات شورا.
ح – تنظیم گزارشهای کمیسیون برای طرح در جلسات شورا.
‏ط – انجام سایر امور محوله .

ماده 7 ‏ – به منظور تسهیل در پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کمیسیون با مسئولیت معاون برنامه ریزی معاونت و زیر نظر دبیرخانه با حضور معاونین دستگاههای عضو شورا برای مشورت در موارد زیر براساس ارجاع دبیرخانه تشکیل می شود:
‏الف – بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، ‏منطقه ای و استانی.
ب – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای نظارتی برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی.
‏ج – بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشها و متن مصوبات پیشنهادی و ارجاعی از سوی دبیرخانه.
د – بررسی و ا‏ظهار نظر درخصوص موضوعات ارجاع شده از طرف شورا.
‏هـ – ارایه پیشنهاد و موضوعات اولویت دار برای طرح در شورا.
‏و – سایر موارد به تشخیص دبیرخانه .

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها