پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند 68 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت امور اقتصادی و دارای
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /5 /1390 بنا په پیشنهاد شماره 21 – 1 – 8567 ‏مورخ 15 /4 /1390 ‏سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (68) قانون بودجه سال 1390 ‏ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند 68 قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 1390,05,16

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

‏ب -هیئت : هیئت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6‏) قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380 ‏ –

‏ج – اشخاص حقوقی غیر دولتی: اشخاص حقوقی غیر دولتی ایرانی یا خارجی فعال در ارزیابی و جذب سرمایه خارجی مورد تایید هیئت اعم از بازاریاب یا شریک داخلی

‏د – سرمایه گذاری خارجی: بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری از سازمان

ماده 2 – سازمان مجاز است جایزه جذب سرمایه خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان شش در هزار سرمایه خارجی وارد شده به اشخاص حقوقی غیر دولتی پرداخت نماید. این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا ده در هزار سرمایه خارجی جذب شده تعیین می گردد.

تبصره – در صورتی که اشخاص حقوقی غیر دولتی متعدد برای یک موضوع واحد در امر جذب سرمایه خارجی به صورت مشترک، مشارکت داشته باشند، سازمان مجاز است متناسب با میزان فعالیت هر یک از آنها در جذب سرمایه خارجی، جایزه جذب سرمایه را بین آنها توزیع نماید.

ماده 3 – اعتبار موضوع این آیین نامه هر سه ماه یک بار متناسب با عملکرد سازمان اختصاص خواهد یافت.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها