پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 2 /5 /1390 بنا به پیشنهاد شماره12398 ‏ مورخ 2 /5 /1390 ‏وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با رعایت ماده (223‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – و به استناد تبصره ماده (80‏) قانون یادشده، آیین نامه اجرایی بند “و” ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,05,02

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف – کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی که در ماده (3) قانون کار و بند (4‏) ماده (2‏) قانون تأمین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاهها و مؤسسات موضوع این آیین نامه را برعهده دارد.

‏ب – نیروی کار جدید : کسی که در مراکز خدمات اشتغال و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی دارای مجوز فعالیت از وزارت کار و امور اجتماعی، به عنوان جوینده کار ثبت نام نموده است.

ج – کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین نامه : کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و بند (3‏) ماده (2‏) قانون تأمین اجتماعی و یا کارگاههای دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی.

‏د – صندوق : صندوق تامین اجتماعی.

ماده 2 ‏– کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده 3 ‏– کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آیین نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، مطابق جدول ذیل از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28‏) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد.


‏سال بهره مندی

میزان تخفیف در حق بیمه پرداختی سهم کارفرما

میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت

میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما

اول

90%

18%

2%

دوم

80%

16%

4%

سوم

70%

14%

6%

چهارم

60%

12%

8%

پنجم

50%

10%

10%

تبصره – به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آین نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می یابد.

ماده 4 – مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1‏) این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می گردد:

‏الف – در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه).

‏ب – در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه ماهه و بازرسی انجام شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره 1 – کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت این آیین نامه از تخفیفات بیمه ای برخوردار گردند.

تبصره 2 – در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.

تبصره 3 – نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه ای موضوع ماده (49‏) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند از شمول این آیین نامه خارج می باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره مند گردیده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3‏) این آیین نامه خواهند شد.

تبصره 4 – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده است در کارگاههای بند (ج) ماده (1) این آیین نامه به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 5 – اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آیین نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.

تبصره 1 ‏– صندوق مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آیین نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تأمین اعتبار اعلام نماید.

تبصره 2 – ‏ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آیین نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام نمایند.

ماده 6 – کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثر بخشی اجرای این آیین نامه تشکیل می شود.

ماده 7 ‏– اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها