س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین نامه نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مصوب 1390,04,25

فصل اول – کلیات

ماده 1– تعاریف: معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
– هیأت امنا: هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– دانشگاه: دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی
– معاونت: معاونت دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی
– تسهیلات: انواع وام شامل: تحصیلی، مسکن، ضروری ، خرید کالا، بیمه، اعطای کمک خاص و ودیع همسکن
– دانشجو: دانشجویان دوره روزانه شاغل به تحصیل در گروه پزشکی و پیراپزشکی

ماده 2– هدف: صندوق به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها، در چارچوب این آیین نامه، تسهیلات پرداخت می نماید.

فصل دوم – شرایط عمومی وام گیرندگان

ماده 3: دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی براساس اعلام معاونت

ماده 4: دارا بودن اولویت نیاز مالی به تشخیص معاونت

ماده 5: سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی

فصل سوم – شرایط آموزشی

ماده 6: ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزشی. دانشجویان نیمسال آخر می توانند با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم، از تسهیلات مورد نظر بهره مند شوند.فصل چهارم – انواع و میزان تسهیلات

الف )) وام تحصیلی و مسکن

ماده 7: وام تحصیلی در سقف اعتبارات مصوب هیأت امنا از شروع سال تحصیلی حداکثر برای مدت 10 ماه در سال و براساس مصوبه هیأت امنا به دانشجویان واجد شرایط، تعلق خواهد گرفت.

ماده 8: وام مسکن به تناسب منابع موجود، به دانشجویان غیربومی و دانشجویانی که در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیید ارایه می نمایند، با رعایت شرایط مندرج در فصل دوم و سوم این آیین نامه به میزان مصوب هیأت امنا، برای مدت 12 ماه در سال پرداخت می شود.

ماده 9: پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسیه و یا دریافت کننده کمک تحصیلی از محل های دیگر ممنوع است.

تبصره – دانشجویانی که در ترم تابستان واحد درسی اختیار می نمایند، می توانند به مدت 2 ماه علاوه بر مدت مذکور
در ماده 7 از وام تحصیلی بهره مند گردند.

ماده 10: حداکثر سنوات مجاز برای استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می باشد:


– دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

– دوره کارشناسی پیوسته

حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

– دوره دکترای عمومی

حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

ماده 11: وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها متناسب با منابع صندوق حداکثر تا 3 برابر سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجویان عادی و براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین شده دانشجویان ممتاز و نمونه، با تشخیص معاونت و تصویب رییس صندوق قابل پرداخت می باشد.

تبصره – دانشجویان مجاز به بهره مندی از امتیاز ماده (11) عبارتند از:
– برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)
– برگزیدگان رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی با معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی.
– دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش).
– رتبه های اول انفرادی کشوری المپیاد علمی دانشجویان کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت.
– دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تأیید وزارت.
– برگزیدگان حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه.
– مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت براساس ضوابط مربوطه.
– دانشجوی نمونه: دانشجوی نمونه کشوری، دانشجویی است که(طبق آیین نامه ی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه ها توسط ستاد انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه ی وزارت(موضوع آیین نامه مذکور) انتخاب و هر ساله معرفی می شود.

ب )) وام ضروری:

ماده 12: به دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل روبرو می شوند، با رعایت شرایط مندرج در فصل دوم و سوم این آیین نامه و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین می شود، به میزان مصوب هیأت امنا وام ضروری پرداخت می شود.

ماده 13: به دانشجویان نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی/ قهرمان ورزشی)، نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی، نفرات اول تا سوم آزمون های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروساز دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی(سیل و زلزله)، سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماری های خاص و پرهزینه و عازم به عمره مفرده و عتبات عالیات یک نوبت وام ضروری به میزان دو برابر سقف مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی قابل پرداخت می باشد.

ماده 14: وام ضروری به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت درخواست حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب هیأت امنا براساس دستورالعمل و ضوابط تعیین دانشجویان ممتاز و نمونه با تشخیص معاونت و تصویب رییس صندوق قابل پرداخت می باشد.

ج )) ودیعه مسکن:

ماده 15: به دانشجویان متأهل، حداکثر به میزان مصوب هیأت امنا و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین می گردد، برای تهیه مسکن ودیعه مسکن پرداخت می گردد. در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل اجاره ای و یا به هردلیل دیگر، مبلغ اعطایی تماماً به صندوق مسترد می گردد.

تبصره 1) دانشجویان دریافت کننده ودیعه مسکن ملزم به ارایه و سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با ضامن معتبر می باشند که ضوابط آن توسط صندوق تعیین می گردد.

تبصره 2) در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به یک نفر ودیعه مسکن تعلق می گیرد.

د )) وام بیمه دانشجویی:

ماده 16: به کلیه دانشجویان دوره روزانه به استثنای مقاطع تخصصی و Ph.D با رعایت شرایط مندرج در فصل دوم و سوم این آیین نامه و در چارچوب مقررات قانون بیمه همگانی، 50 درصد از سرانه بیمه در قالب وام، پرداخت می شود.

تبصره – دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کار افتادگی همسر و یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند، با ارایه اسناد و مدارک قانونی می توانند حسب مورد از مزایای مذکور در مواد (7) (8) و (15) نیز بهره مند گردند.

ماده 17: دانشجویان دوره شبانه در صورتی می توانند از وام بیمه صندوق رفاه استفاده نمایند که 50٪ دیگر سهم را شخصاً پرداخت نمایند.

هـ )) اعطای کمک در موارد خاص به دانشجویان

ماده 18: به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که در اثر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) حادثه و بیماری دچار خسارت و مشکلاتی می گردند و یا حایز شرایط خاص می باشند، برای یک بار و پس از معرفی معاونت یا معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت و دستور رییس صندوق حداکثر به میزان مصوب هیأت امنا به صورت کمک بلاعوض پرداخت می گردد.

و )) وام خرید کالا:

ماده 19: به دانشجویانی که متقاضی خرید از فروشگاه الکترونیک صندوق می باشند، به میزان مصوب هیأت امنا
و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین می گردد، وام خرید کالا پرداخت می گردد.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 20: چنانچه دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرم های مربوط به درخواست وام درج نماید، بلافاصله پس از اطمینان از موضوع، وام او قطع می شود و حسب مورد، دانشجو موظف به بازپرداخت یک و نیم برابر کلیه دریافت های پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل براساس فرم تعهد می باشد.

ماده 21: تشخیص اولویت ها و نیازهای دانشجویان به وام و کمک های مذکور و انطباق مصادیق با ضوابط مربوطه، برعهده دانشگاه ها می باشد و صندوق بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت خواهد داشت.

ماده 22: در صورت لزوم دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه، توسط صندوق، تهیه و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد. نسخه ای از دستورالعمل ها برای اطلاع هیأت امنا در دبیرخانه هیأت، حفظ و نگهداری می شود.

این آیین نامه مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 5 تبصره در 25/ 4/ 90 به تصویب هیأت امنا رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و مصوبات زیر مربوط به آیین نامه قبلی مصوب 24/ 5/ 89 لغو می گردد و سایر مصوبات کماکان معتبر خواهد بود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها