ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور

آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور
مصوب 1390,05,16

هیئت‌وزیران در جلسـه مـورخ 16/5/1390 بنا بــه پیشنهــاد مـشترک وزارتخانه‌های ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و به استناد ماده (5) قانون ‏صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور ـ مصوب 1388ـ ، ‏آیین‌نامه‌ اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:‏

آیین‌نامه اجرایی قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور‏

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:‏

الف ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ب ـ شرکت: شرکت ارتباطات زیرساخت

پ ـ قانون: قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر ‏مخابراتی کشور ـ مصوب 1388 ـ ‏

ت ـ کابل فیبرنوری: تعدادی تار نوری از جنس شیشه به عنوان یک محیط انتقال که ‏می‌تواند حامل سیگنال‌های مخابراتی (صوت، داده، تصویر) به صورت نور باشد.‏

ث ـ مسیر کابل فیبر نوری: مسیر اجرای فیبرنوری که به صورت پیوسته از اراضی ‏موضوع ماده (1) قانون بین مراکز مخابراتی در سطح کشور، زیر ساخت‌های ارتباطی را برقرار ‏می‌نماید.‏

ج ـ شبکه کابل فیبرنوری: مسیرهای کابل فیبرنوری که ارتباط نقاط (ایستگاههای ‏مخابراتی موضوع ماده (2) اساسنامه شرکت) را برقرار می‌کند.‏

چ ـ شبکه مادر مخابراتی: شبکه‌هایی که ایجاد و برقراری ارتباطات از طریق مسیرهای ‏اصلی پشتیبانی بین مراکز اصلی (‏Sc‏ و ‏PC‏) و برخی از مراکز مهم و درگاهها ‏‎(Gateweys)‎‏ را طبق تعریف مندرج در ماده (2) اساسنامه شرکت فراهم می‌نماید.‏

ح ـ حریم قانونی راه و راه‌آهن: تعریف مندرج در بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ‏تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ ، موضوع ‏تصویب‌نامه شماره 36164/ت25088هـ مورخ 26/11/1381.‏

خ ـ حریم فیبرنوری: قسمتی از اراضی اطراف مسیر کابل فیبرنوری شبکه مادر ‏مخابراتی در حریم‌های موضوع مواد (1) و (2) قانون که به میزان دو متر (یک متر از محور ‏کابل به هر طرف) می‌باشد.‏

د ـ فضای اختصاصی: مسیر کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی که در منتهی‌الیه ‏حریم راهها و یا راه‌آهن واقع شده یا می‌شود.‏

ماده 2ـ سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه ایجاد، تأمین، توسعه، نظارت، ‏نگهداری و بهره‌برداری از شبکه کابل فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور با وزارت (شرکت) ‏می‌باشد.‏

ماده 3ـ وزارت (شرکت) مکلف است نقشه جامع شبکه کابل فیبرنوری کشور را تهیه ‏و با لحاظ جوانب امنیتی و پس از تأیید مراجع امنیتی ذی‌صلاح، یک نسخه از آن را ‏به‌دستگاههای اجرایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مسئول عملیات اجرایی در حریم ‏راهها و راه‌آهن می‌باشند، ارایه نماید.‏

ماده 4ـ به منظور جلوگیری از تخریب کابل فیبرنوری در مسیر و حریم مربوط، ‏اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند قبل از شروع عملیات اجرایی تأییدیه لازم را از وزارت ‏‏(شرکت) اخذ نمایند.‏

تبصره 1ـ عملیات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازی در موارد حوادث غیرمترقبه از ‏شمول حکم این ماده مستثنی است.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ‏وزارت (شرکت) می‌تواند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور ‏نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مجلس، عملیات اجرایی موضوع این ماده را متوقف ‏و آثار تجاوز را محو کند.‏

تبصره 3ـ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه‌ کنند و دادگاه ‏خارج از نوبت به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم را صادر می‌کند.‏

تبصره 4ـ دادگاه با درخواست وزارت (شرکت) درخصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، ‏خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.‏

ماده 5 ـ وزارت (شرکت) موظف است نسبت به نظارت، کنترل، دیده‌بانی و در صورت ‏لزوم نصب علایم هشداردهنده و تیرکهای شناسایی در مسیر کابل فیبرنوری اقدام نماید.‏

ماده 6 ـ در صورت نیاز به عملیات توسعه، تعریض یا بهسازی راهها و راه‌آهن و یا ‏موارد دیگر که در حریم آنها مسیر کابل فیبرنوری قرار دارد، وزارت راه و شهرسازی موظف ‏است قبل از شروع عملیات موارد را به وزارت (شرکت) اعلام نماید تا پس از هماهنگی ‏براساس جدول زمان‌بندی مورد توافق طرفین اقدامات لازم در جهت ایمن‌ سازی یا در ‏صورت لزوم تغییر مسیر یا جابه‌جایی مسیر کابل فیبرنوری به عمل آید.‏

تبصره 1‌ـ در صورت عدم توافق نسبت به جدول زمان‌بندی موضوع این ماده در هر ‏مورد، تصمیم معاون امور عمرانی استانداری مربوط، مبنای عمل خواهد بود.‏

تبصره 2ـ در صورت عدم اقدام مؤثر توسط وزارت (شرکت) در اجرای این ‏ماده و در صورت عدم حصول نتیجه طبق تبصره (1) این ماده، وزارت راه و شهرسازی ‏می‌تواند نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام نماید و نسبت به جبران خسارت ‏مسئولیتی نخواهد داشت.‏

ماده 7ـ عبور متقاطع تأسیسات مورد نیاز از فضای اختصاصی فیبرنوری واقع در ‏منتهی‌الیه حریم راهها و راه‌آهن کشور در فضای مذکور با اخذ مجوز از وزارت (شرکت) و ‏وزارت راه و شهرسازی مجاز است و عبور تأسیسات مذکور در سایر حریم‌های موضوع مواد ‏‏(1) و (2) قانون براساس دستورالعمل شرکت صورت می‌گیرد.‏

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها