ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 /7 / 1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389ـ « آیین‌ نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان » را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
مصوب 1390,07,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور
ج ـ وزارت: وزارت کشور
د ـ شورا: شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
هـ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان
وـ کارگروه: کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان

فصل دوم ـ ترکیب و وظایف شورا

ماده 2ـ به منظور تصمیم‌ گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ‌ریزی و بودجه استانها در چارچوب برنامه ‌ها و سیاستها و خط‌ مشی‌ های کلان کشور، شورا با اعضای مندرج در قانون به ریاست استاندار تشکیل ‌می‌ شود.

تبصره 1ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی و کارگروه‌ های تخصصی از مسئول آن دستگاه و رییس کارگروه مربوط برای شرکت در جلسه شورا بدون حق رأی دعوت به عمل می ‌آید.

تبصره 2ـ اعضای شورا و کارگروه‌ های تخصصی شخصاً در جلسات شورا و کارگروه‌ های تخصصی شرکت می ‌نمایند. در صورت عدم امکان حضور اعضای کارگروه ‌ها در جلسه، نماینده تام ‌الاختیار آنها با هماهنگی رییس یا دبیر کارگروه با معرفی‌ نامه کتبی در جلسه مذکور حضور می ‌یابند.

تبصره 3ـ رؤسای شورا و کارگروه می‌ توانند حسب مورد از افراد صاحب ‌نظر بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

ماده 3ـ وظایف شورا با رعایت قانون به شرح زیر تعیین می ‌شود:

الف ـ بررسی و تأیید برنامه‌ های توسعه استان شامل جهت ‌گیری‌ های توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ ریزی کشور و در راستای جهت‌ گیری آمایش سرزمین.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ های میان مدت توسعه استان و شهرستان شامل هدفها، سیاست‌ها و خط‌ مشی ‌های توسعه استان و نظارت بر آنها.

ج ـ بررسی و تصویب سند توسعه اشتغال استان و شهرستان.

د ـ پیشنهاد برنامه‌ های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ ربط و تنظیم سیاستهای اجرایی مربوطه.

هـ ـ تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه عملیاتی پنجساله استان و شهرستان.

و ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌ های توسعه استان، با رعایت سیاست ‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ز ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمدی جهت درج در لوایح بودجه سنواتی.

ح ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه استان، در چارچوب بخشنامه‌ ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور و ارایه به معاونت.

ط ـ بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای استان به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهاد دبیر شورا.

ی ـ بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای شهرستان.

ک ـ بررسی و توزیع اعتبارات هزینه ‌‌ای دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک « دستگاه ـ برنامه» بر اساس پیشنهاد دبیر شورا، به گونه ‌ای که توزیع نهایی منجر به عدم تعادل در پرداخت‌ های دستگاههای اجرایی نگردد.

ل ـ بررسی و تصمیم ‌گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی‌ های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه‌ ها، تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست ‌های کلی تجارت خارجی کشور.

م ـ پیشنهاد برنامه ‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ ربط و تنظیم سیاست ‌های اجرایی مربوط.

ن ـ بررسی راههای تجهیز و جذب پس ‌اندازهای بخش غیردولتی و نیز توسعه مشارکتهای مردمی در امور استان.

س ـ پیشنهاد برنامه‌ های اجرایی توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ‌ربط و تنظیم و ابلاغ سیاست ‌‌های اجرای مربوط.

ع ـ طرح و تصویب اختصاص اعتبار از محل اعتبارات استانی برای مصوبات شوراهایی که به حکم مقررات قانونی ایجاد گردیده و یا می ‌گردند.

ف ـ ارایه یک نسخه از قرارداد سند بودجه سالانه استان موضوع بند (ب) ماده (179) قانون و برنامه‌ های مصوب استانی و شهرستانی و گزارش عملکرد برنامه و پیشرفت سه ماهه بودجه به معاونت و وزارت.

ص ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه.

ق ـ اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا.

ماده 4ـ دبیرخانه شورا در حوزه معاونت برنامه‌ ریزی استانداری مستقر می ‌باشد و وظایف آن به شرح زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ تهیه دستورکار جلسه‌ های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه‌ برای اعضا.
ب ـ ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضاء و دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط.
ج ـ پیگیری مصوبات شورا.
د ـ ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات شورا به معاونتهای ذی‌‌ربط در معاونت و وزارت.
هـ ـ تهیه برنامه‌ زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن و ارسال یک نسخه از آن به معاونتهای ذی‌ ربط در معاونت و وزارت.
و ـ بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروهها، کمیته برنامه‌ ریزی شهرستانها و دستگاه‌ های اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالا دستی.
ز ـ آماده‌ سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.

فصل سوم ـ کارگروههای تخصصی

ماده 5 (اصلاحی 17/12/1390)ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، هشت کارگروه تخصصی مشورتی به شرح زیر در همه استانهای کشور تشکیل می‌ شود:
الف ـ کارگروه تخصصی امور اقتصادی
ب ـ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
ج ـ کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده
د ـ کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌ زیست و توسعه پایدار
هـ ـ کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری
و ـ کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
زـ کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی
ح ـ کارگروه تخصصی اشتغال
‏ط – کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تبصره ـ دبیرخانه کارگروههای تخصصی بندهای (ب) و (ح) به ترتیب در واحدهای استانی وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

ماده 6 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:

الف ـ معاون برنامه ‌ریزی استانداری (رییس)

ب ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)

ج ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی

د ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

هـ ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی

ز ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ط ـ مدیرکل منابع طبیعی استان (بدون حق رأی)

ک ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر

ل ـ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان (بدون حق رأی)

م ـ مدیرکل گمرک استان (بدون حق رأی)

ن ـ سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها (در استان تهران به پیشنهاد استاندار و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی)

س ـ دو نفر از کارآفرینان برتر استان یا افراد صاحب‌ نظر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون استان و تایید رییس کارگروه

ع – رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ف – مدیرکل استاندارد استان

ماده 7 ـ وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:

الف ـ جذب و تأمین منابع مالی از بازار سرمایه

ب ـ سیاست‌ های ترجیحی، جذب سرمایه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکی استان و اظهارنظر در خصوص اولویت اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی

د ـ شیوه ‌های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی

هـ ـ نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها در استان و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا

و ـ توسعه و پوشش بیمه‌ ای محصولات کشاورزی و دامی

ز ـ تنظیم خط‌ مشی ‌های صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود

ح ـ ارتقاط بهره‌ وری از منابع و نهاده ‌های بخش‌ های ذی‌ ربط

ط ـ استفاده از ظرفیت ‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و بازارچه‌ های مرزی در راستای سیاست ‌های توسعه استان

ک ـ جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در استان

ل ـ شناسایی قابلیت‌ ها و مزیت‌ های نسبی گردشگری استان

م ـ توسعه صنایع دستی و روستایی، تکمیلی و تبدیلی کشاورزی

ن ـ اجرای قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در استان

ماده 8 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)
ب – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استانداری (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل مدیریت بحران استان
هـ ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
و ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ز ـ نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر
ح ـ مدیرعامل شرکت مخابرات استان
ط ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
ی ـ مدیرکل حفاظت محیط‌‌ زیست استان
ک ـ یکی از شهرداران به انتخاب شهرداران استان
ل ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
م ـ مدیرعامل شرکت ملی گاز استان
ن ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

ماده 9 ـ وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف‌ ـ طرح ‌های توسعه عمران شهری، مجموعه‌ های شهری، طرح‌ های جامع ناحیه ای، طرح‌ های بهسازی، نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان به استثنای وظایف کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ب ـ وظایف مرتبط با اجرای آیین‌ نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ج ـ طرح‌ های هادی و جامع شهرها، طرح‌ های فضاهای شهری (طراحی شهری) و روستایی
د ـ برنامه‌ های بهینه‌ سازی مصرف انرژی در استان
هـ ـ برنامه‌ های توسعه حمل و نقل استان، کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره ‌وری و افزایش ایمنی در فعالیت ‌های مختلف حمل و نقل
و ـ توسعه سیستم ‌های انتقال در زمینه گاز طبیعی، آب، برق و فرآورده‌ های نفتی
ز ـ محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی در استان
ح ـ طرح‌ های پدافند غیرعامل در استان
ط ـ برنامه‌ های توسعه کمی و کیفی مسکن استان
ی ـ ساماندهی فضاها و سکونتگاه ‌های روستایی و پروژه‌ های بزرگ عمرانی
ک – برنامه ریزی و پیشنهاد طرح ها برای تأمین مسکن ایثارگری و در راستای تحقق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و سایر قوانین با هماهنگی و پیگیری بنیاد شهید و امور ایثارگران .

ماده 10 ـ اعضای کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده به شرح زیر تعیین می ‌شوند:
الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده
هـ ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش
و ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
ز – رییس واحد استانی وزارت اطلاعات
ح ـ دادستان مرکز استان
ط ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان یا نماینده تام‌ الاختیار وی
ی ـ رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان
ک ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ل ـ مدیرکل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
م ـ رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ن ـ رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
س ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ع ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
ف ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی
ص ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان
ق ـ مدیرکل ثبت احوال کشور
ر ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه

ماده 11ـ وظایف کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف ـ مسایل، مشکلات و نیازهای بانوان، ایثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و بهبود شاخص‌ های ذی‌ ربط
ب ـ کانونهای آسیب ‌پذیر اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب جهت بهبود شاخص‌ های مرتبط به ویژه شاخص‌ های زیر میانگین کشوری
ج ـ کاهش اثرات ناشی از آسیب ‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه
د ـ کمک به اقشار آسیب ‌پذیر
هـ ـ هماهنگی نهادهای متولی امور فرهنگی در استان
و ـ بازیابی هویت و ارتقای خودباوری در نسل جوان
ز ـ تحکیم بنیاد نهاد خانواده
ح ـ ارتقای شاخص‌ های فرهنگی استان
ط ـ طراحی و ساماندهی مراکز فرهنگی و گلزار شهدا

ماده 12 ـ اعضای کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط ‌زیست و توسعه پایدار به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون برنامه ‌ریزی استانداری (رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ ریزی و بودجه استانداری (دبیر)
ج ـ مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری
د ـ مدیرکل مدیریت بحران استان
هـ ـ مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر
ز ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ح ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
ط ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ی ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی استان
ک ـ نماینده وزارت نیرو به انتخاب وزیر

ماده 13ـ وظایف کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط‌ زیست و توسعه پایدار بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف ـ سند چشم‌ انداز توسعه استان
ب ـ برنامه آمایش و اجرای آن در استان
ج ـ برنامه ‌های توسعه میان ‌مدت استانی و شهرستانی
د ـ مکان ‌یابی پروژه‌ های بزرگ عمرانی با توجه به اسناد توسعه استان و ملاحظات زیست ‌محیطی و آمایش سرزمین.
هـ ـ طرحهای توسعه ناحیه‌ ای
و ـ تدابیر لازم جهت نقشه‌ های اصلی (GIS) استان
ز ـ طرح‌ های توسعه با ملاحظات زیست‌ محیطی در استان
ح ـ سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌ زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرایی استان
ط ـ تعامل فعال با شورای هماهنگی توسعه منطقه ‌ای
ی ـ انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از محدوده‌ های جمعیتی با هماهنگی کارگروه تخصصی امور زیربنایی

ماده 14 ـ اعضای کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری به شرح زیر تعیین می‌ شوند:
الف ـ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری (رییس)
ب ـ مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری
هـ ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
و ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ز ـ نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر
ح ـ نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان به انتخاب وزیر
ط ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش
ی ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی
ک ـ رییس پارک علم و فناوری استان
ل ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مرکز استان
م ـ رییس جهاد دانشگاهی استان
ن ـ مدیرکل صدا و سیمای استان
س ـ رییس دفتر نخبگان استان

ماده 15ـ وظایف کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف ـ راهکارهای تحول نظام اداری در استان
ب ـ فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی
ج ـ استاندارد سازی بانکهای اطلاعاتی موجود و تشکیل بانکهای اطلاعاتی جامع مورد نیاز دستگاههای اجرایی سازمان
د ـ آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه ‌مدت کارکنان
هـ ـ ارتقای بهره‌ وری در حوزه خدمات عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن
و ـ ساختار، ترکیب و توزیع بهینه نیروی انسانی دستگاه‌ ها.
ز ـ اولویت ‌های تحقیقاتی استان بر مبنای شناسایی نیازها، تواناییها و مزیتهای منطقه ‌ای
ح ـ توسعه پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
ط ـ برنامه‌ های حمایت از تحقیقات و تولید فناوری و عرضه نوآوری استان جهت ارایه به شورا به منظور تقویت انگیزه پژوهشگران برگزیده استان

ماده 16ـ اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی به شرح زیر تعیین می ‌شوند:
الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استانداری (رییس)
ب ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان (دبیر)
ج ـ نماینده معاون برنامه‌ ریزی استاندار (در سطح مدیرکل)
د ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
هـ ـ مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست محیط استان
و ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
ز ـ مدیرکل دامپزشکی استان
ح ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ط ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
ی ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی
ک ـ دادستان مرکز استان
ل ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان
م ـ رییس واحد استانی وزارت ورزش و جوانان
ن ـ رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش
س ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده 17ـ وظایف کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف ـ اجرایی نمودن تصمیمات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
ب ـ مشکلات استانی مربوط به سلامت و امنیت غذایی استان و انعکاس پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه شورا
ج ـ ارتقای خدمات سلامت و امنیت غذایی در سطح استان
د ـ وضعیت سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوان به ویژه دختران و راههای بهبود آن
هـ پیشگیری از عفونت و بیماری ایدز و کنترل آن
و ـ بسته‌ های تربیت بدنی در جهت سلامت عمومی

ماده 18ـ اعضای کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی به شرح زیر تعیین می ‌شوند:
الف ـ معاون برنامه‌ ریزی استانداری (رییس)
ب ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر)
ج ـ دادستان مرکز استان
د ـ مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و بودجه استانداری
هـ رییس واحد استانی سازمان امور مالیاتی
و ‌ـ رییس واحد استانی وزارت اطلاعات
ز ـ رییس شورای اسلامی استان
ح ـ دو نفر صاحب ‌نظر در امور اقتصادی و مالی ترجیحاً در اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی به انتخاب رییس کارگروه

ماده 19ـ وظایف کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیزات منابع استانی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف ـ گزارشهای مربوط به وصول و تجهیز درآمدهای استان
ب ـ سیاستهای اجرایی وصول درآمدهای استانی
ج ـ نحوه وصول درآمدهای استانی توسط دستگاههای اجرایی وصول ‌کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها
د ـ تجهیز و بکارگیری سایر منابع در راستای برنامه ‌های توسعه استان از جمله جلب مشارکت عمومی

ماده 20 ـ اعضای کارگروه تخصصی اشتغال به شرح زیر تعیین می ‌شوند:
الف ـ معاون برنامه‌ ریزی استانداری (رییس)
ب ـ رییس واحد استانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)
ج ـ رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
د ـ رییس و واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
هـ ـ رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
و ـ رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی
ز ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ح ـ رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
ط ـ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
ی ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد (در صورت وجود)
ک ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
ل ـ سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها

ماده 21ـ وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می ‌شود:
الف ـ تعیین فعالیت‌ های اولویت ‌دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال
ب ـ بسترهای مناسب برای سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه ‌نیافته و کمتر توسعه ‌یافته استان
ج ـ وضعیت بازار کار و ارایه راه ‌حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان
د ـ هماهنگی در سیاست‌ ها و خط‌ مشی ‌های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش‌ ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار
هـ ـ شناسایی امکانات و محدودیت‌ های آموزش فنی و حرفه ‌ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز

فصل سوم[چهارم] ـ کمیته برنامه‌ ریزی شهرستان

ماده 22 (اصلاحی 17/12/1390)– اعضای کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر ‏تعیین می شوند:
‏الف – معاون برنامه ریزی استاندار (رییس).
‏ب – مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر).
ج – رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی.
‏د – رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
هـ – رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
و – رییس واحد استانی وزارت راه و شهرسازی.
‏ز – مدیر کل منابع طبیعی استان.
‏ح – نماینده وزیر نیرو در استان به انتخاب وزیر.
ط – مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان.
ی – مدیر کل حفاظت محیط زیست استان.
‏ک – رییس واحد استانی وزارت آموزش و پرورش.
‏ل – رییس واحد استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
م – مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان.
‏ن – مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد .
س – رییس فرودگاههای استان.
‏ع – فرمانده ناحیه انتظامی استان.
‏ف – مدیر کل امور اجتماعی استانداری.
‏ص – مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان.
ق – شهردار مرکز استان.
‏ر – مدیر کل صدا و سیمای استان.
‏ش – مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری.
ت – مدیر کل دفتر فنی استانداری.
‏ث – نماینده اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی استان.(بدون حق رای)
خ – رییس مجمع صنفی هتلداران استان. (بدون حق رای)
‏ذ – دو نفر صاحب نظر به انتخاب کارگروه. (بدون حق رای)

ماده23 ‏(اصلاحی 17/12/1390)– وظایف کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:
‏الف – برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان در چارچوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان
‏ب – اولویت های پژوهشی امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری.
‏ج – تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیلات، تأسیسات و تجهیزات ‏گردشگری.
‏د – جذب حمایتهای مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی استان.
‏هـ – جلوگیری از اقدامات غیر قانونی در زمینه حفاری های غیر مجاز و تخریب آثار فرهنگی.
و – توسعه تأسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی.
‏ز – توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی و معرفی قطب های گردشگری.
‏ح – حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و تبلیغ و ترویج محصولات صنایع دستی استان.
ط – محافظت از بناهای دارای ارزش فرهنگی – تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده است.
ی – تنظیم خط مشی صادرات صنایع دستی استان و رفع مشکل و موانع موجود.
‏ک – رفع مشکلات و موانع اجرایی مناطق نمونه گردشگری استان.
‏ل – استفاده از امکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان.
م – غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان از طریق فرماندهی تورمای گردشگری و اکوتوریسم.
‏ن – توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی، ترمیم، توسعه، بهسازی ‏و ارایه خدمات بهتر و بیشتر مراکز گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و پذیرایی استان.
س – تغییر کاربری کاروانسراها و رباط ها به مراکز اقامتی میان راهی.
‏ع – تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان.
ف – توسعه و تقویت تأسیسات گردشگری هتل ها، مهمانپذیرها و رستورانهای میانی راهی و ‏چگونگی اداره آنها.

ماده 24 (اصلاحی 17/12/1390)ـ کمیته‌ های برنامه‌‌ ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تأمین اعتبار برای پروژه‌ های ناتمام (به استثنای پروژه‌ های واگذار شده) اقدام نمایند.

ماده 24 – برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا، کمیته ‌برنامه‌ ریزی شهرستان با عضویت رؤسای ادارات شهرستان (متناظر با ادارات کل استانی عضو شورا)، نمایندگان شهرستان و به ریاست فرماندار تشکیل می ‌شود. نماینده معاونت برنامه‌ ریزی استانداری دبیر کمیته (بدون حق رأی) می ‌باشد.

تبصره ـ تصویب پروژه‌ های جدید، مشروط به تأمین اعتبار مناسب پروژه به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (بر حسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

ماده 25 (اصلاحی 17/12/1390)ـ کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند با رعایت دستورالعمل ابلاغی شورا و در چهارچوب سند توسعه استان نسبت به تعیین و اولویت ‌بندی پروژه‌ ها اقدام نمایند.

ماده 26 (اصلاحی 17/12/1390)– کمیته‌ های برنامه ‌‌ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تأمین اعتبار برای پروژه‌ های ناتمام (به استثنای پروژه ‌های واگذار شده) اقدام نمایند.

ماده 26 – برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا، کمیته ‌برنامه‌ ریزی شهرستان با عضویت رؤسای ادارات شهرستان (متناظر با ادارات کل استانی عضو شورا)، نمایندگان شهرستان و به ریاست فرماندار تشکیل می ‌شود. نماینده معاونت برنامه‌ ریزی استانداری دبیر کمیته (بدون حق رأی) می ‌باشد.

تبصره (اصلاحی 17/12/1390)ـ تصویب پروژه‌ های جدید، مشروط به تأمین اعتبار مناسب پروژه به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (بر حسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

ماده 27 (اصلاحی 17/12/1390)ـ این تصویب ‌نامه جایگزین تصویب ‌نامه شماره 134880 / ت47221هـ مورخ 6 / 7 / 1390 می ‌شود.

ماده 28 – کمیته‌ های برنامه ‌‌ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تأمین اعتبار برای پروژه‌ های ناتمام (به استثنای پروژه ‌های واگذار شده) اقدام نمایند.

ماده 28 – اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاون ذی ربط استاندار (رئیس)
ب – نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)
ج – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
د – مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
هـ – نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
و – یکی از روسای پارک علم و فناوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ز – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
ح- رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان
ط – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
ی – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان
ک – رئیس جهاد دانشگاهی استان
ل – مدیر کل آموزش و پرورش استان
م – مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان
ن – مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری
س – نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر
ع – یک نفر از روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
ف – یک نفر از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ص – یک نفر از روسای واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
ق – دو نفر از مدیران ارشد شرکت های تولیدی و خدمات مهندسی و دانش بنیان استان که حداقل یک نفر از آنان از بخش غیر دولتی باشد با معرفی استاندار.

تبصره ـ تصویب پروژه‌ های جدید، مشروط به تأمین اعتبار مناسب پروژه به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (بر حسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

ماده 29 – وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:
الف – تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فناوری استانی
ب – برنامه ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان
ج – تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب
د – تعیین اولویتهای تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی ها و مزیتهای استانی
هـ – نحوه نظارت بر فعالیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری
و – تدوین برنامه های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان در استان
ز – تدوین ساز و کارهای همسویی بین اهداف و سیاستهای استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست های ملی

ماده 30 – اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رئیس)
ب – مدیرکل استاندارد استان (دبیر)
ج – مدیرکل دفتر فنی استانداری
د – مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
هـ – مدیرکل جهادکشاورزی استان
و – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
ز – مدیرکل راه و شهرسازی استان
ح – مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
ط – مدیرکل آموزش و پرورش استان
ی – مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان
ک – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ل – مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان
م – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای استان
ن – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
س – مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان
ع – دادستان مرکز استان
ف – رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان
ص – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
ق – مدیرکل دامپزشکی استان
ر – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
ش – رئیس مجمع امور صنفی استان
ت – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
ث – مدیرکل گمرک استان
خ – شهردار مرکز استان

ماده 31 – وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌ شود:
الف – تبیین راهبردها و اولویت های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت های خاص استان جهت ارایه به شورا
ب – بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی
ج – پیشنهاد نحوه بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های تخصصی سازمان ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل ها و انجمن های صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استانداردسازی در استان
د – بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت
هـ – پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بازرسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد
و – بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منابع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان
ز – ارایه ساز وکارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی
ح – بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های کیفی
ط – ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها
ی – ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان
ک – کمک به تصمیم سازی درخصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه های انرژی ‌بر در سطح استان
ل – ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان
م – پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و شورای استاندارد استان
ن – بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد

ماده 32 – برای افزایش اختیارات شهرستانها در چارچوب وظایف شورا، کمیته ‌برنامه‌ ریزی شهرستان با عضویت رؤسای ادارات شهرستان (متناظر با ادارات کل استانی عضو شورا)، نمایندگان شهرستان و به ریاست فرماندار تشکیل می ‌شود. نماینده معاونت برنامه‌ ریزی استانداری دبیر کمیته (بدون حق رأی) می ‌باشد.

ماده 33 ـ کمیته‌ های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند با رعایت دستورالعمل ابلاغی شورا و در چهارچوب سند توسعه استان نسبت به تعیین و اولویت ‌بندی پروژه‌ ها اقدام نمایند.

ماده 34 – کمیته‌ های برنامه ‌‌ریزی شهرستانها موظفند نسبت به تأمین اعتبار برای پروژه‌ های ناتمام (به استثنای پروژه ‌های واگذار شده) اقدام نمایند.

تبصره ـ تصویب پروژه‌ های جدید، مشروط به تأمین اعتبار مناسب پروژه به طوری که اعتبار سال اول اجرای آن از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای پروژه (بر حسب سال) کمتر نگردد، مجاز است.

ماده 35 ـ این تصویب ‌نامه جایگزین تصویب ‌نامه شماره 134880 / ت47221هـ مورخ 6 / 7 / 1390 می ‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها