س. فروردین 1ام, 1402

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (120) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و با رعایت ماده (223) قانون یادشده، دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی
مصوب 1390,08,01

ماده 1 – در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389-
ب – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ج – پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: سامانه الکترونیکی مشتمل بر اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقوقی و حقیقی که در این دستورالعمل به اختصار پایگاه اطلاعات خوانده می شود.
د – ساختار اطلاعات: مشخصات و چارچوب های فنی برای ارایه اطلاعات موردنیاز سازمان
هـ – دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون.
و- مودیان مالیاتی: تمامی اشخاص موضوع ماده (1) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2 – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات شامل سر فصل های مشخصات مودیان مالیاتی، معاملات و تجارت خارجی را براساس مفاد ماده (3) این دستورالعمل به سازمان ارایه نمایند.

تبصره 1 – اقلام اطلاعاتی تحت هریک از سر فصل های یادشده تا پایان دی ماه هرسال برای اجرا از آغاز سال بعد توسط سازمان تعیین خواهد شد.

تبصره 2 – سازمان موظف است ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات برای اشخاص حقوقی را در اولویت قرار دهد به گونه ای که تا پایان سال دوم برنامه به پایان برسد.

ماده 3 – تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اقلام اطلاعاتی در اختیار خود، موضوع ماده (2) این دستورالعمل را با رعایت صحت و کامل بودن اطلاعات مذکور در قالب ساختار اطلاعات تعیین شده توسط سازمان، ظرف سه ماه از تاریخ اعلام سازمان به دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی یا سایر روش های مور تایید سازمان ارایه نمایند.

ماده 4 – پایگاه اطلاعات در سازمان ایجاد و مستقر می گردد. تبادل اطلاعات موجود در این پایگاه با حفظ محرمانه بودن و رعایت ماده (232) قانون مالیات ها مستقیم – مصوب 1366- تنها در موارد قانونی جهت تشخیص، تعیین، وصول و دادرسی مالیاتی مورداستفاده قرار می گیرد.

ماده 5 – به منظور اطمینان از صحت اطلاعات دریافتی، سازمان می تواند با توافق دستگاههای اجرایی نسبت به بازدید و کنترل سیستم های اطلاعاتی دستگاههای اجرایی اقدام نماید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها