ج. فروردین 11ام, 1402

دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد

شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 29/8/1390 ‏کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 59668/60 مورخ 4/3/1390 ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (12‏) ماده (20‏) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مصوب 1371 – ، دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد را به شرح ‏زیر تصویب نمود:

دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته های ملی استاندارد
مصوب 1390,08,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

الف – سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران

ب – کمیته ملی استاندارد: مجمعی علمی و فنی شامل کارشناسان و صاحب نظران وزارتخانه ها، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی و نمایندگان ذینفعان و ذیحقان نظیر تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان که به منظور بررسی، پذیرش و تصویب استانداردهای ملی تشکیل می شود.

ج – کمیته برنامه ریزی: مجمع علمی، فنی و اجرایی که مسئولیت بررسی اطلاعات دریافتی از سوی دفتر ذیربط تدوین استاندارد در سازمان جهت تعیین اولویت استانداردهای مورد نیاز، تعیین روش تهیه استاندارد، نحوه واگذاری آن به مجموعه های ذیربط را عهده دار بوده و ترکیب اعضای آن با نظر رییس سازمان تعیین می گردد.

د – کمیسیون فنی تدوین استاندارد: مجمع علمی و فنی با حضور اساتید دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی و نیز کارشناسان خبره دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل می شود و تدوین و بررسی پیش نویس استانداردهای ملی را عهده دار می باشند، ترکیب اعضا و دبیر کمیسیون یاد شده حسب مورد با نظر رییس سازمان تعیین می گردد.

هـ – روش پذیرش: تدوین استاندارد از طریق پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان ‏استانداردهای ملی.

و – روش تحقیق و پژوهش: تدوین استاندارد از طریق تحقیقات کاربردی و پژوهش.

ماده 2 ‏(اصلاحی 18/05/1391)– عناوین کمیته های ملی استاندارد به شرح زیر می باشد:
‏الف – برق و الکترونیک
‏ب – مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
ج – خوراک و فرآورده های کشاورزی
‏د – پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
هـ – صنایع شیمیایی و پلیمر
‏و – چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ
ز – مواد معدنی
‏ح – خودرو و نیرو محرکه
ط – خدمات
‏ی – اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
ک – مهندسی پزشکی
‏ل – میکروبیولوژی و بیولوژی
‏م – اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
ن – چرم، پوست و پایپوش
‏س – مدیریت کیفیت
ع – ارتباطات
ف – بسته بندی
‏ص – مخابرات
‏ق – ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
ر – مکانیک و فلزشناسی
‏ش – فناوری نانو
‏ت – فرآورده های نفتی
ث – انرژی
‏خ – محیط زیست
‏ذ – نقشه و اطلاعات مکانی
‏ض – کودها و سموم
‏ظ – گردشگری
‏غ – حمل و نقل

ماده 3 ‏ – اعضای کمیته های ملی استاندارد به شرح زیر می باشند:
الف – رییس سازمان یا نماینده وی
‏ب – معاون ذیربط یا مدیر بخش مربوط
‏ج – مدیر کل دفتر امور تحقیقات و تدوین استاندارد و یا نماینده وی بدون حق رأی
د – دبیر کمیسیون فنی تدوین استاندارد
‏هـ – نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوط
‏و – یک نفر نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
ز – یک نفر نماینده تشکلهای مرتبط حسب مورد
‏ح – دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید شورای عالی استاندارد
‏ط – کار شناسان مرتبط به انتخاب رییس سازمان بدون حق رأی
ی – یک نفر نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران

تبصره 1 – ریاست کمیته های ملی استاندارد به عهده رییس سازمان می باشد و در غیاب وی یک نفر از بین اعضای کمیته ملی استاندارد به انتخاب اکثریت اعضای حاضر تعیین می گردد.

تبصره 2 – جلسات کمیته های ملی استاندارد با حضور نصف به علاوه یک اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با 3/2 آرای افراد حاضر به تصویب خواهد رسید.

ماده 4 – وظایف و اختیارات کمیته های ملی استاندارد به شرح زیر است:
‏الف – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیش نویس استانداردها
‏ب – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا ابطال استانداردهای ملی موجود.

ماده 5 – وظایف و اختیارات کمیته برنامه ریزی به شرح زیر می باشد:
‏الف – اولویت استانداردهای مورد نیاز در هر بخش
‏ب – تعیین روش تهیه استاندارد ملی
‏ج – انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تهیه پیش نویس استاندارد ملی ‏(با اولویت دستگاههای اجرایی مرتبط)

ماده 6 – روش تهیه استانداردهای ملی به شرح زیر می باشد:

الف – پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی:
‏چنانچه براساس نظر کمیته برنامه ریزی تهیه استانداردهای ملی از طریق پذیرش کامل الزامات استاندارد بین المللی و بدون نیاز به ترجمه فارسی به تصویب رسیده باشد، پس از ترجمه بند هدف و دامنه کاربرد، در مورد سایر الزامات کلأ به استاندارد بین المللی ارجاع داده می شود.

ب – انجام تحقیقات کاربردی:
‏در موارای که براساس نظر کمیته برنامه ریزی تهیه استاندارد ملی از طریق تحقیقات کاربردی یا ترجمه کامل استانداردهای بین المللی به تصویب رسیده باشد، براساس روش اجرایی تدوین استاندارد ملی که به تأیید رییس سازمان رسیده است، عمل خواهد شد.

ماده 7 – این مصوبه جایگزین مصوبه مورخ 4/7/1375 شورای عالی استاندارد درخصوص وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته های ملی استاندارد و اصلاحیه های بعدی آن می شود.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها