چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 /8 /1390 بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
مصوب 1390,08,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ‏– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست.

ب – طرح: طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موضوع پیوست شماره (1‏) مصوبه شماره 144479 /45880 ‏مورخ 20 /7 /1390.

ج – گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی: گزارش مطالعاتی که با هدف پیش بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی احتمالی یک طرح صورت می گیرد و در قالب گزارش ارزیابی اجمالی و گزارش ارزیابی تفصیلی تدوین می شود.

د – گزارش ارزیابی اجمالی: گزارشی که بر اساس سر فصلهای تعیین شده در پیوست شماره (2‏) مصوبه شماره 144479 /45880 ‏مورخ 20 /7 /1390‏، تهیه می شود و هدف عمده آن، ‏پیش بینی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد نظر در محیط زیست و کمک به انتخاب بهینه گزینه های طرح می باشد.

هـ – گزارش ارزیابی تفصیلی: گزارشی تکمیلی و تا حد امکان کمی و مدلل که در آن جنبه ها و نکات مندرج در گزارش ارزیابی اجمالی بویژه وضع موجود محیط زیست منطقه اجرای طرح، جنبه های زیست محیطی طرح و شعاع تأثیرگذاری آنها و نیز تمهیدات مربوط بطور دقیق تشریح و ارایه می شود. هدف عمده این گزارش تدقیق پیش بینی اثرات و تصمیمات متخذه و در نهایت ارتقای کیفی تمهیدات پیشنهادی می باشد که شرح خدمات آن بر اساس پیوست شماره (2‏) مصوبه شماره ‏144479 /45880 مورخ 20/ 7/ 1390 در مقیاس دقیقتر توسط دستگاه اجرایی ذی ربط و با همکاری سازمان تهیه می شود.

و – مناطق تحت حفاظت: مناطق چهار گانه تحت حفاظت شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده موضوع بند (الف) ماده (3‏) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب 1353 –

ز – تالاب بین المللی : تالابهایی که در کنوانسیون جهانی رامسر به ثبت رسیده اند.

ح – مناطق حساس ساحلی – دریایی : شامل خورها، مصبها، خلیجها، تالابهای ساحلی، رویشگاههای حرا، بسترهای علفی، صخره های مرجانی، مناطق تخم گذاری لاک پشتهای دریایی و نظایر آن که دارای منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می باشند.

ماده 2(اصلاحی 02/04/1395)– مجریان طرح‌ ها موظفند در مرحله امکان ‌سنجی و مکان‌ یابی آنها گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی که متشکل از اعضای زیر است، ارایه نمایند:

1 (اصلاحی 02/04/1395)– معاون محیط زیست انسانی سازمان (رییس)

2(اصلاحی 02/04/1395)– نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3(اصلاحی 02/04/1395)– نماینده تام الاختیار رییس دستگاه اجرایی مربوط (حداقل در سطح مدیر کل)

تبصره 1(اصلاحی 02/04/1395)– دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان مستقر می‌ باشد و مدیر کل آن دفتر به عنوان دبیر کارگروه تعیین می‌ شود.

تبصره 2(اصلاحی 02/04/1395)– جلسات کارگروه یاد شده با حضور همه اعضا رسمیت می‌ یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت حداقل دو عضو، معتبر می‌ باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 02/04/1395)– تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صرفاً توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذی‌ صلاح که صلاحیت آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد، مجاز است.

تبصره 4(الحاقی 02/04/1395)– گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ‌های استانی موضوع بند (ث) تصویب نامه شماره 75609/ت 51052 هـ مورخ 11 /6 /1394 در صورت اخذ تأییدیه کارگروه متشکل از مدیران کل محیط زیست (رئیس) و دستگاه ذی ربط استان و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به محل اجرای طرح، از ارایه گزارش مذکور به کارگروه موضوع این ماده مستثنی می ‌باشند.

ماده 3 (اصلاحی 02/04/1395)– مجریانی که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ‌های آنها به تأیید کارگروه موضوع ماده (2‏) می ‌رسد، موظفند از آغاز عملیاتی شدن و اجرای طرح خود بر اساس شیوه نامه ‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد از اجرای صحیح طرح مصوب و الزامات مربوط اطمینان حاصل نمایند.

تبصره – دستگاههای دولتی فاقد واحد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می توانند از مشاورین ذی صلاح جهت نظارت استفاده نمایند.

ماده 4 ‏– گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی باید شامل هر دو دوره ساخت و بهره برداری طرح باشد و مسئولیت اجرا و زمان هر اقدام به منظور رفع یا کاهش آثار سوء زیست محیطی مشخص گردد.

ماده 5 – سازمان موظف است برای اطلاع مجریان طرحها، محدوده مناطق تحت حفاظت خود را مطابق مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و همچنین تالابهای بین المللی و مناطق حساس ساحلی – دریایی را به صورت نقشه های رقومی تهیه و منتشر نماید. نقشه منتشر شده تا انتشار نقشه جدید، معتبر خواهد بود.

ماده 6 (اصلاحی 02/04/1395)– کارگروه موضوع ماده (2‏)، نظرات نهایی خود را در مورد گزارش ارزیابی، ظرف یک‌ ماه پس از دریافت گزارش به مجری اعلام می ‌نماید.

تبصره (اصلاحی 02/04/1395)– رئیس کارگروه می‌ تواند برای یک بار مهلت بررسی گزارش ارزیابی را به مدت یک‌ ماه تمدید نماید. عدم ارسال پاسخ کار گروه در پایان مهلت تعیین شده به معنی موافقت می ‌باشد.

ماده 7 – سازمان نظر کارگروه موضوع ماده (2‏) در خصوص گزارش ارزیابی اثرات زیست ‏محیطی را به یکی از سه شکل زیر به مجری طرح ابلاغ خواهد نمود:
الف – موافقت با اجرای طرح (تأیید گزارش)
‏ب – موافقت مشروط با اجرای طرح (براساس انجام گزینه های اصلاحی و یا راهکارهای بهسازی)
ج- مخالفت با اجرای طرح (عدم تأیید گزارش) و لزوم معرفی گزینه دیگر

ماده 8 – ‏سازمان موظف است برای مجریانی که مفاد مندرج در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را رعایت ننمایند، در دو نوبت با مهلت 20 ‏ روزه اخطاریه صادر نماید و در صورت عدم توجه با مجری طرح برابر قوانین و مقررات از جمله ماده (690‏) قانون مجازات اسلامی رفتار می شود.

تبصره (الحاقی 02/04/1395)– در صورت عدم رعایت مفاد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مدیران دولتی مجری طرح، موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌ شود.

ماده 9 (الحاقی 02/04/1395)– ارزیابی اثرات زیست محیطی تأسیسات هسته ‌ای و فعالیت ‌های پرتوی بر اساس قانون سازمان انرژی اتمی ایران – مصوب 1353 – و قانون حفاظت در برابر اشعه – مصوب 1368 – توسط مراکز نظام ایمنی هسته ‌ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین‌ المللی و تأیید شورای انرژی اتمی خواهد بود.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها