ی. فروردین 6ام, 1402

تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1391,01,06

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1391 ‏بنا به پیشنهاد شماره 259360 ‏مورخ 8/7/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (24‏) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تصویب نمود:
تعرفه های موضوع ماده (24‏) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح جداول پیوست در (18‏) صفحه که تأیید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، تعیین می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور


ردیف

-موضوع

تعرفه مصوب تاریخ 24/11/1386 (به ریال)

تعرفه پیشنهادی سال 1390(ریال)

رشد

الف – صدور،تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود

1

صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو

1452000

000،740،1

83،19

2

تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو

435600

000،520

38،19

3

صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی

726000

000،800

19،10

4

تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی

435600

000،480

19،10

5

صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل

580800

000،690

80،18

6

تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل

363000

000،430

46،18

7

صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی

1122000

000،450،1

23،29

8

صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی

1452000

000،880،1

48،29

9

صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی

1122000

000،450،1

23،29

10

صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی

1452000

000،880،1

48،29

11

صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآورده خوراکی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی

دو در هزار ارزش گمرکی کالا

دو در هزار ارزش گمرکی کالا

 

12

بازدید،تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشت (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی ظروف

435600

000،560

56،28

13

صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی

1122000

000،450،1

23،29

14

صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی

نیم درصد ارزش ریالی پیش فاکتور

نیم درصد ارزش ریالی پیش فاکتور

 

15

تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی

435600

000،560

56،28

ب – صدور و تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه:

1

صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه های مختلف مواد اولیه و بسته بندی دارویی

435600

560000

56،28

2

صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته بندی ظروف

435600

560000

56،28

3

صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی ظروف

435600

560000

56،28

4

صدور پروانه مسئولان فنی مرکز نگهداری و عرصه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی ،مواد اولیه، بسته بندی و ظروف

435600

560000

56،28

5

صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

435600

560000

56،28

6

تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه های داروسازی و کارگاه های مختلف و مواد اولیه بسته بندی دارویی

396000

510000

79،28

7

تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز نگهداری و عرصه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف

جدید

510000

 

8

صدور پروانه مسئولان فنی آزمایشگاه های همکار و مجاز و آکرودیته

جدید

560000

 

9

تمدید پروانه مسئولان فنی آزمایشگاه های همکار و مجاز و آکرودیته

جدید

510000

 

پ – صدور و تمدید پروانه مطب و دفاتر کار:

1

صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران

470000

700000

94،48

2

صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی

310000

470000

61،51

3

صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر دانشگاه ها

150000

220000

33،53

4

تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران

100000

150000

00،50

5

تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در در شهرهای دانشگاهی

63000

90000

86،42

6

تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها

38000

50000

58،31

7

صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران

150000

230000

33،53

8

صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران

100000

150000

00،50

9

صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران

80000

120000

00،50

10

صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران

220000

340000

55،54

11

صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها

150000

230000

33،53

ت – صدور، اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها:

1

صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

4356000

5660000

94،29

2

صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو،مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

1452000

1880000

48،29

3

صدور پروانه تأسیس کارخانه مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

4356000

5660000

94،29

4

صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

1452000

1880000

48،29

5

تمدید و اصلاح پروانه تأسیس کارگاه، مراکز نگهداری، کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف

726000

940000

48،29

6

صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی و ظروف

1452000

1880000

48،29

7

اصلاح و تمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی

726000

940000

48،29

8

صدور مجوز بهداشتی فعالیت موسسات مشمول شناسه نظارت و کد بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه ، بسته بندی و ظروف


1880000

 

9

صدور مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف


1500000

 

10

تمدید مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف


700000

 

11

صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاه های همکار مجاز و آکرودینه


1880000

 

12

تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه های همکار مجاز و آکرودینه


940000

 

ث – آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی

1

آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی

310000

400000

03،29

ج – صدور پروانه دائم و موقت پزشکان، دندانپزشکان،داروسازان،علوم آزمایشگاهی و سایر حرف پزشکی

1

صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز

150000

220000

67،46

2

صدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز

60000

90000

00،50

3

صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دی


200000

 

4

صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دی


70000

 

5

صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد


180000

 

6

صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد


60000

 

7

صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی

30000

40000

33،33

8

صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی

20000

30000

00،50

چ – صدور پروانه های بهره برداری موسسات پزشکی:

1

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ

2900000

4500000

17،55

2

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی

2300000

3600000

52،56

3

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها

1500000

2350000

67،56

4

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ


5500000

 

5

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


4500000

 

6

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها


3300000

 

7

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ


6500000

 

8

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


5500000

 

9

صدور پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها

 

4500000

 

10

صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ

 

4000000

 

11

صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی

 

3500000

 

12

صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها

 

3000000

 

13

صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ

470000

700000

94،48

14

صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی

470000

650000

30،38

15

صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها

470000

600000

66،27

16

صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ

320000

500000

25،56

17

صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی

220000

350000

09،59

18

صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها

150000

250000

67،66

19

صدور پروانه تأسیس داروخانه

470000

700000

94،48

20

افزایش بخشهای تخصصی سرپائی به موسسات پزشکی

80000

120000

00،50

21

افزایش بخشهای تخصصی بستری و پرتو پزشکی به موسسات پزشکی

80000

120000

00،50

5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند

ح – صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی:

1

صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و 5 شهر بزرگ

470000

730000

32،55

2

صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی

310000

480000

84،54

3

صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهر ها

220000

340000

55،54

4

صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهربزرگ

630000

750000

05،19

5

صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرهای دانشگاهی

560000

650000

07،16

6

صدور پروانه مسئول فنی – مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرها

470000

550000

02،17

7

صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ

630000

750000

05،19

8

صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی

560000

650000

07،16

9

صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها

470000

550000

02،17

10

صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ

220000

340000

55،54

11

صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی

150000

230000

33،53

12

صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در سایر شهرها

80000

120000

00،50

13

صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران

310000

460000

39،48

14

صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها

220000

330000

00،50

5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند

خ – تمدید پروانه بهره برداری موسسات پزشکی:

1

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ

750000

1200000

00،60

2

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی

380000

600000

89،57

3

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها

280000

450000

71،60

4

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ


1500000

 

5

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


1000000

 

6

تمدید صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرها


700000

 

7

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ


1800000

 

8

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


1300000

 

9

تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها


1000000

 

10

تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ

310000

480000

84،54

11

تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی

220000

340000

55،54

12

تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها

150000

230000

33،53

13

تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ

310000

480000

84،54

14

تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی

220000

340000

55،54

15

تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها

150000

230000

33،53

16

تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ

80000

120000

00،50

17

تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی

47000

70000

94،48

18

تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها

31000

40000

03،29

19

تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران

310000

460000

39،48

20

تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها

150000

220000

67،46

5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند

د – تمدید پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی

1

تمدید پروانه مسئول فنی در تهران و 5 شهر بزرگ

80000

120000

00،50

2

تمدید پروانه مسئول فنی در در سایر شهرهای دانشگاهی

63000

90000

86،42

3

تمدید پروانه مسئول فنی در سایر شهرها

47000

70000

94،48

4

تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ

310000

400000

03،29

5

تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی

220000

320000

45،45

6

تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها

150000

220000

67،46

7

تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ

310000

400000

03،29

8

تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی

220000

320000

45،45

9

تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها

150000

220000

67،46

10

تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ

63000

120000

48،90

11

تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی

47000

100000

77،112

12

تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها

150000

80000

67،46-

13

تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران

220000

330000

00،50

14

تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها

150000

220000

67،46

5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند

ذ – صدور گواهی ارزشیابی ویژه بیمارستاهای خصوصی و غیر دانشگاهی

1

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ


9500000

 

2

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


7500000

 

3

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها


5000000

 

4

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ


15000000

 

5

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


12000000

 

6

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرها


9000000

 

7

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ


18000000

 

8

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی


16000000

 

9

صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها


12000000

 

5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند

ر – معاینات شورایعالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه

1

بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور (کمیسیون تخصصی در تهران)

40000

60000

00،50

2

تجدید نظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور

40000

60000

00،50

3

رسیدگی به مرخصی استعلاجی

9000

15000

67،66

4

تجدید نظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی


30000

 

5

تائید داروی گران قیمت و مخدر

12000

20000

67،66

6

بررسی از کارافتادگی

32000

50000

25،56

7

تجدید نظر رسیدگی به از کارافتادگی


70000

 

8

حق الزحمه ساعتی پزشکان معتمد ادارات و سازمانهای دولتی


پزشک عمومی 37000 و متخصص 44500

 

9

تسویه حساب (بررسی در کمیسیون تخصصی مرکز در تهران)


100000

 

10

بررسی درخواست معافیت از طرح نیروی انسانی (کارشناسی تخصصی در مرکز تهران)


50000

 

11

تجدید نظر کمیسیون در خصوص معافیت از طرح نیروی انسانی


30000

 

12

بررسی بیماری معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی


100000

 

13

تجدید نظر بررسی بیماری معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی


50000

 

14

بررسی بیماری معرفی شدگان از اداره توزیع نیروی انسانی(ضریب k)


400000

 

15

تجدید نظر بررسی بیماری معرفی شدگان از اداره توزیع نیروی انسانی (ضریب k)


250000

 

16

بررسی بیماری معرفی شدگان (متخصصین به بالا)


500000

 

17

تجدید نظر بررسی معرفی شدگان (متخصصین به بالا)


300000

 

18

مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار (نوبت اول)

31000

40000

03،29

19

مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار (نوبت های بعدی)


30000

 

ژ – صدور و تمدید کارت های بهداشتی:

1

صدور و تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی فروشگاههای کوچک مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها

100000

150000

00،50

2

صدور و تمدید کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی


200000

 

3

صدور و تمدید کارت بهداشتی برای هتلها، متلها، مجموععه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی


300000

 

4

صدور و تمدید کارت بهداشتی برای کشتارگاهها و مراکز و اماکن مشابه


500000

 

5

صدور، تمدید و انتقال پروانه فعالیت آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی، شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتها و موسسات درخواست کننده مجوز فعالیت


1000000

 

6

جریمه عدم مراجعه کارکنان مراکز و اماکن جهت صدور کارت بهداشتی

500000

500000

00،0

7

بابت صدور کارت معاینه پزشکی به ازای هر نفر

30000

50000

67،66

س – استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی – درمانی

1

کلیه طرح هایی که تا 1000 متر مربع زیر بنا دارند

2800000

3200000

29،14

2

بازنگری و اصلاح مجدد تا 1000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار)


800000

 

3

کلیه طرح هایی که تا 2000 متر مربع زیر بنا دارند

4300000

5000000

28،16

4

بازنگری و اصلاح مجدد تا 2000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار)


1250000

 

5

کلیه طرح هایی که تا 5000 متر مربع زیر بنا دارند

7200000

8300000

28،15

6

بازنگری و اصلاح مجدد تا 5000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار)


2000000

 

7

زیر بنای بالاتر از 5000 متر مربع

10000000

11500000

00،15

8

بازنگری و اصلاح طرحهای بالای 5000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار)


3000000

 

ش – حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن کارخانه های تولید کننده خارجی فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی و مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی

1

ثبت هر قلم دارو

54000000

65000000

37،20

2

ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی

54000000

65000000

37،20

3

ثبت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

54000000

65000000

37،20

4

ثبت هر قلم فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی

9000000

14000000

56،55

ردیف

نوع آزمایش

تعرفه مصوب سال 1385(ریال)

تعرفه پیشنهادی سال 1390(ریال)

رشد

1

اندیس رفراکسیون

500،14

000،26

79

2

اسیدیمتری

300،20

000،37

82

3

آلکالیمتری

300،20

000،37

82

4

آرژانتومتری

500،30

000،56

84

5

ازت توتال

600،72

000،134

85

6

استخراج ساده آبی

300،20

000،37

82

7

استخراج ساده با حلال آبی

700،40

000،75

84

8

استخراج مرکب با حلال آبی

600،72

000،134

85

9

استریلیتی

800،50

000،93

83

10

آلژیناتها

100،58

000،107

84

11

اکسیژن فلاسک

300،65

000،120

84

12

الکتروفورز روی کاغذ

100،58

000،107

84

13

الکتروفورز روی ژل

300،65

000،120

84

14

آزمایشات میکروسکپی

500،14

000،26

79

15

اسپکتروسکوپی چرمی

500،152

000،281

84

16

آمپرومتری

100،29

000،53

82

17

آزمایشات پیروژن

100،87

000،160

84

18

تشخیص رنگی

500،30

000،56

84

19

اندازه گیری حجم متوسط

200،10

000،18

76

20

اندازه گیری زمان باز شدن شیاف

500،30

000،56

84

21

اندازه گیری مقدار ماده موثره آزاد شده از قرص و کپسول در ساعات متوالی (DISSOLUTION – TEST)

600،101

000،187

84

22

اندازه گیری زمان باز شدن قرص یا کپسول در آب

300،20

000،37

82

23

اندازه گیری زمان باز شدن قرص یا کپسول در شیره معده

500،30

000،56

84

24

اندازه گیری زمان باز شدن قرص یا کپسول در شیره معده و روده

800،50

000،93

83

25

اسپکترسکوپی فسفر سانس

700،40

000،75

84

26

آزمایش قلیائیت شیشه

300،20

000،37

82

27

اسپکتروفتومتری با نور معمولی

500،30

000،56

84

28

اسپکتروفتومتری با نور ماورای بنفش

700،40

000،75

84

29

اسپکتروفتومتری با نور مادون قرمز

600،72

000،134

85

30

تعیین PH

300،7

000،13

78

31

پتانسیومتری

600،43

000،80

83

32

پلاریمتری

800،21

000،40

83

33

پتانسی آنتی بیوتیک ها به روش میکروبیولوژی

600،101

000،187

84

34

پلاروگرافی

800،21

000،40

83

35

تعیین مقدار عنصر کربن – هیدروژن – اکسیژن – نیتروژن – Elemental

100،87

000،160

84

36

تعیین مقدار عنصری هالوژن ها

600،72

000،134

85

37

تعیین قطر قرص

300،7

000،13

78

38

تعیین وزو متوسط و یکنواختی در کپسول و قرص

500،14

000،26

79

39

تعیین وزن

900،2

000،5

72

40

تعیین وسکوزیته

300،20

000،37

82

41

تعیین نقطه ذوب

200،15

000،28

84

42

تعیین مقدار توکسینها به روش بیولوژیکی

500،152

000،281

84

43

تعیین D5402 مقدار با استفاده از رادیوایزوتوپها

200،145

000،268

85

44

تعیین هورمون به روش بیولوژیکی

200،145

000،268

85

45

تعیین مقدار آنزیمها به روش بیولوژیکی

100،87

000،160

84

46

تعیین مقدار سرم های دارویی

600،72

000،134

85

47

تعیین اثرات سمی داروها بر روی حیوان

600،101

000،187

84

48

تعیین اثرات متقابل داروها بر درب پلاستیکی ویال حاوی محلول آبی

300،20

000،37

82

49

تعیین اثرات متقابل داروها بر درب پلاستیکی ویال حاوی محلول روغنی

800،21

000،40

83

50

تعیین مقدار فلزات به روش اتمیک ابزوربشن

100،87

000،160

84

51

تعیین مقدار فلزات سنگین به روش نیمه کمی

300،36

000،67

85

52

تعیین مقدار فلزات آنتی سرم ها به روش بیولوژیکی

500،152

000،281

84

53

تعیین مقدار فلزات ذرات خارجی در ویال

800،50

000،93

83

54

تعیین مقدار فلزات ذراتن خارجی در آمپول

400،25

000،46

81

55

تعیین مقدار فلزات ذرات خارجی در سرم

400،25

000،46

81

56

تیتراسیون در محیط غیر قلیایی

600،43

000،80

83

57

تقطیر

100،26

000،48

84

58

تهیه محلول بافر

100،5

000،9

76

59

تهیه معرف های خطرناک

500،152

000،281

84

60

تشخیص ذرات خارجی فلزی در پمادهای چشمی

500،14

000،26

79

61

توربید متری

000،29

000،53

83

62

تیتراسیون به وسیله فریک سولفات

000،29

000،53

83

63

تیتراسیون به وسیله دی کلر فنل آندوفنل

000،29

000،53

83

64

تیتراسیون به وسیله برم

000،29

000،53

83

65

حلالیت

800،21

000،40

79

66

خاکستر

500،14

000،26

83

67

خاکستر سولفاته

800،21

000،40

79

68

درجه الکلی ساده

500،14

000،26

83

69

درجه الکلی مرکب

800،21

000،40

85

70

تعیین مقدار مواد رادیواکتیو

600،72

000،134

79

71

رطوبت به روش گراویمتری

500،14

000،26

84

72

رطوبت به روش کارل فیشر

500،30

000،56

84

73

رطوبت به روش تقطیر با تولوئن

700،40

000،75

83

74

رطوبت روش

600،43

000،80

83

75

رطوبت روش آب سنجی الکترولیتی

800،21

000،40

83

76

رفلو

800،21

000،40

83

77

رادیو ایمونواسی

300،145

000،268

84

78

سختی قرص

300،7

000،13

78

79

سولفات (تشخیص)

500،14

000،26

79

80

شکل ظاهری و بسته بندی دارو

300،7

000،13

78

81

شمارش باکتری

100،58

000،107

84

82

شکنندگی قرص

500،14

000،26

79

83

فلوریمتری

700،40

000،75

84

84

فیلم فتو متری

000،29

000،53

83

85

فلوئور سانس ایمونوانسی

200،145

000،268

85

86

Flow Injection Analysis

600،101

000،187

84

87

کروماتوگرافی روی پلیت

700،40

000،75

84

88

کروماتوگرافی روی کاغذ

500،30

000،56

84

89

کروماتوگرافی روی ستون

100،58

000،107

84

90

کروماتوگرافی روی ستون مایع (Help)

800،217

000،402

85

91

تشخیص کلراید

500،14

000،26

79

92

کلریمتری

000،29

000،53

83

93

کمپلکسومتری

000،29

000،53

83

94

تعیین مقدار به روش های میکروبیولوژی

600،72

000،134

85

95

کریستالوگرافی با اشعه X

200،145

000،268

85

96

کروماتوگرافی به وسیله ژل فیلتراسیون

000،61

000،112

84

97

کروماتوگرافی به وسیله ستون با استفاده از فراکشنال گالکتر

600،72

000،134

85

98

کولومتری (الکترو شیمیایی)

600،43

000،80

83

99

گازومتری

600،43

000،80

83

100

گراویمتری

000،29

000،53

83

101

گاز کروماتوگرافیGS

500،145

000،268

84

102

گاز کروماتوگراف به انضمام اسپکتروجرمی (GC – KLss)

500،152

000،281

84

103

منگانومتری

500،30

000،56

84

104

سیتومتری

500،14

000،26

79

105

یدومتری

000،29

000،53

83

106

نازک روی لایه کروماتوگرافی HPTLC

500،60

000،111

83

107

آزمایشهای سرمی بر حسب نوع و تعداد آزمایش

900،108

000،201

85

108

تعیین مقدار واکسن به روش بیولوژیکی (ELISA)

700،326

000،603

85

109

شناسایی آنتی بادی HIV

800،29

000،55

85

110

شناسایی آنتی ژن HBS

800،29

000،55

85

111

تعیین مقدار آنتی ژن HBS (پتانسی)

700،326

000،603

85

112

پروتئین تام (کجدال)

100،58

000،107

84

113

پروتئین تام (بیوره و نوری)

800،29

000،55

85

114

تعیین حجم ویال

300،12

000،22

79

115

تعیین مقدار مواد اصلی (پتانسی)

800،217

000،402

85

116

شناسایی مواد جانبی

000،58

000،107

84

117

پایداری

400،653

000،207،1

85

118

لیفو ساتیوتوکسی سیتی

800،217

000،402

85

119

PAGE – SDS(نوعی الکتروفوز)

100،58

000،107

84

120

توزیع مولکولی

300،81

000،150

85

121

توکسین ها به روش بیولوژیکی

800،217

000،402

85

122

اکسیژن جذبی

800،21

000،40

83

123

امینو نیتروژن

000،29

000،53

83

124

ارسنیک

800،50

000،93

83

125

استخراج رنگ و تشخیص آن

500،30

000،56

84

126

آنیدرو سولفورو

000،29

000،53

83

127

آهن

800،21

000،40

83

128

اسیدیته کل

300،7

000،13

78

129

اندازه گیری PH

300،7

000،13

78

130

آلبومین

000،29

000،53

83

131

اسید لاکتیک

300،7

000،13

78

132

اسیدهای چرب فرارسنگین تر و سبک تر از آب هر یک

500،14

000،26

79

133

اسید سوکسینیک

700،8

000،16

84

134

اسیدهای چرب غیر فرار

500،14

000،26

79

135

ارگانولپتیک

300،7

000،13

78

136

اسید سیتریک

500،14

000،26

79

137

اسید بوریک

500،14

000،26

79

138

الدئید

800،21

000،40

83

139

افلاتوکسین

600،726

000،350،1

86

140

اسید تارتریک

500،14

000،26

79

141

اسید مالیک

500،14

000،26

79

142

الکل

400،25

000،46

81

143

اسید بنزوئیک

500،14

000،26

79

144

اندازه گیری نمک در نمونه

500،14

000،26

79

145

اندیس رفراک تومتر

300،7

000،13

78

146

اندیس رایشر مایسل

500،14

000،26

79

147

اندیس بولنسک

500،14

000،26

79

148

اندیس کرایشنر

500،14

000،26

79

149

اندیس ید

500،14

000،26

79

150

اندیس صابونی

500،14

000،26

79

151

آزمایش بومه

300،7

000،13

78

152

آزمایش BOUDOVIN

500،14

000،26

79

153

آزمایش FICHSON

300،7

000،13

78

154

اندیس سیانوژن

500،14

000،26

79

155

آزمایش بلیر

500،14

000،26

79

156

اندیس هیدروکسیل و استیل

500،14

000،26

79

157

اندیس اکسید شده

500،14

000،26

79

158

اسیدیته استخراج آبی

700،8

000،16

84

159

اسیدیته استخراج الکل

500،14

000،26

79

160

اندیس پراکسید روغن استخراجی

500،14

000،26

79

161

اندازه گیری فیبر

800،21

000،4

83

162

اندازه گیری نشاسته

500،14

000،26

79

163

آزمایش دیاستاز فعالی

800،21

000،40

83

164

آزمایش جذب آب

700،8

000،16

84

165

آزمایش تورم

700،8

000،16

84

166

ارابینوز

200،10

000،18

76

167

استر

800،21

000،40

83

168

اسیدیته فرار

500،14

000،26

79

169

اسیدیته ثابت

300،7

000،13

78

170

اسید تارتریک کل

500،14

000،26

79

171

درصد حجمی و وزنی الکل

600،11

000،21

81

172

الکل های سنگین

000،29

000،53

83

173

الکل سیاندریک

600،35

000،65

83

174

اندیس اکسیداسیون

500،14

000،26

79

175

اندیس قلیایی اکسیداسیون

500،14

000،26

79

176

اندیس استر

500،14

000،26

79

177

اندیس فرنیک

500،14

000،26

79

178

اسیدهای معدنی

500،14

000،26

79

179

اندازه گیری ESSENTHAL – OH

300،20

000،37

82

180

استخراج آبی

500،14

000،26

79

181

استخراج اتری

400،25

000،46

81

182

اسید گلیکوژنیک

500،14

000،26

79

183

استخراج الکلی

300،20

000،37

82

184

اندیس رفراکتومتری روغنی فرار

500،14

000،26

79

185

اوژنول در روغن فرار

400،30

000،56

84

186

آلکالوئیدها هریک

600،43

000،80

83

187

اسید سوربیک

700،21

000،40

84

188

اسید پروپیونیک

700،21

000،40

84

189

اثر اسید کلریدریک (به طور کلی اسیدها)

300،7

000،13

78

190

اسید محلول کلرفریک 5%

300،7

000،13

78

191

اثر محلول زاج پتاسیم یا آمونیوم 10%

300،7

000،13

78

192

اثر محلول استئارات فروآمونیم 5%

300،7

000،13

78

193

آمین های فرار

800،21

000،40

83

194

آمین های غیر سولفاته و غیر فرار

800،21

000،40

83

195

آلبومین خام

600،14

000،26

83

196

اسید سیتریک

500،14

000،26

78

197

اسید در میوه

500،14

000،26

79

198

اسید فسفریک

500،14

000،26

79

199

اسید نیکوتینیک

500،14

000،26

79

200

الکل در میوه های تازه

300،15

000،28

83

201

استات سدیم

500،30

000،56

84

202

آلفانفتول

500،30

000،56

84

203

بازهای تام فرار

800،21

000،40

83

204

باقیمانده حلال های استخراجی

000،29

000،53

83

205

بعد سنجی لوازم بسته بندی

100،10

000،18

78

206

بنزن

500،14

000،26

79

207

باریوم

500،14

000،26

79

208

برومو

500،14

000،26

79

209

بتانفتول

500،14

000،26

79

210

پراکسیداز

800،21

000،40

83

211

پراکسیداز چربی

500،14

000،26

79

212

پکتین

300،15

000،28

83

213

پخت همنواختی

400،4

000،8

82

214

پروتئین

000،29

000،53

83

215

پارافین

500،14

000،26

79

216

پروتئین محلول

000،29

000،53

83

217

پنتوز

200،10

000،18

76

218

پکتین در میوه قوطی شده

800،21

000،40

83

219

پنتوزان ها در سرکه و مواد تخمیری هر یک

200،10

000،18

76

220

پلی وینیل کلراید

100،87

000،160

84

221

تشخیص روغنی معدنی

500،14

000،26

79

222

تری متیل آمین

400،30

000،56

84

223

تانل

500،14

000،26

79

224

تیتر

500،14

000،26

79

225

ترکیب اسیدهای متشکل

000،51

000،94

84

226

تشخیص رنگ مصنوعی به روش TLC

000،29

000،53

83

227

ترکیبات فنلی

800،21

000،40

83

228

تئوبرومین

000،29

000،53

83

229

تست شناسایی پلیمرها (شیمیایی)

000،29

000،53

83

230

تست شناسایی پلیمرها (فیزیکی)

000،58

000،107

84

231

تست چسبندگی پلیمرها

500،14

000،26

79

232

چربی

300،15

000،28

83

233

چربی در شیر

500،14

000،26

79

234

خاکستر

700،8

000،16

84

235

خاکستر محلول در آب و در اسید

600،11

000،21

81

236

خاکستر غیر محلول در اسید

500،14

000،26

79

237

دی متیل آمین

500،30

000،56

84

238

دکستروز

200،10

000،18

76

239

درجه پلاریزاسیون

500،14

000،26

79

240

رطوبت و مواد فرار

200،10

000،18

76

241

رسوب اسید تانیک

200،10

000،18

76

242

روی

800،50

000،93

83

243

رنگ های سولفوره

500،14

000،26

79

244

رنگ های نیتروژن

000،29

000،53

83

245

روغن های فرار

800،21

000،40

83

246

سرب

800،50

000،93

83

247

سولفات

500،14

000،26

79

248

سیلیس

700،8

000،16

84

249

سلولز

600،11

000،21

81

250

سموم کلره (روش تین لایر)

000،29

000،53

83

251

سموم کلره (روش گاز کروماتوگرافی)

100،87

000،160

84

252

سموم فسفره (روش تین لایر)

000،29

000،53

83

253

سموم فسفره (روش گاز کروماتوگرافی)

100،87

000،160

84

254

ستن

800،21

000،40

83

255

سختی آب

300،20

000،37

82

256

سولفورو

800،21

000،40

83

257

سنجش مقاومت در کشش (پارگی – شکستگی – …)

500،14

000،26

79

258

سنجش فرسودگی (پلیمرها)

000،29

000،53

83

259

شکر (ساکاروز)

500،14

000،26

79

260

شناسایی لاک ها

400،25

000،46

81

261

صمغ

500،14

000،26

79

262

ضخامت سنجی در بسته بندی

100،10

000،18

78

263

عصاره خشک

300،7

000،13

78

264

عصاره قابل حل (در آب)

300،7

000،13

78

265

غلظت

500،14

000،26

79

266

غلات (کیفی)

300،7

000،13

78

267

فسفر کل

800،21

000،40

83

268

فساد چربی

300،15

000،28

83

269

فسفات

500،14

000،26

79

270

فساد روغن ماهی کنسرو شده

500،14

000،26

79

271

فیلتر

300،7

000،13

78

272

فسفاتاز

500،14

000،26

79

273

فلورسانس و جذب نوری

500،14

000،26

79

274

فروکتوز

500،14

000،26

79

275

فلوئور

500،30

000،56

84

276

فروفورل

300،20

000،37

82

277

فوزل آویل

300،20

000،37

82

278

فسفر محلول خاکستر

600،11

000،21

81

279

فسفر محلول

600،11

000،21

81

280

فسفر غیر محلول

600،11

000،21

81

281

فلزات نادر هر یک (به طریق کیفی)

600،11

000،21

81

282

فلزات قلیلیی خاکی هر یک

800،21

000،40

83

283

فنل

200،10

000،18

76

284

قلع

800،50

000،93

83

285

قدرت ژله ای شدن

300،7

000،13

78

286

قند قبل از هیدرولیز

500،14

000،26

79

287

قند بعد از هیدرولیز

500،14

000،26

79

288

قلیائیت خاکستر محلول

300،7

000،13

78

289

قابلیت مصرف روغن

000،29

000،53

83

290

قلیائیت با معرف ها

300،4

000،7

63

291

قلیائی در نمک

300،4

000،7

63

292

قند مصنوعی در نوشابه های الکلی هر یک

300،20

000،37

82

293

کراتین

800،21

000،40

83

294

کراتینین

800،21

000،40

83

295

کلسیم

800،21

000،40

83

296

کاروتن

500،14

000،26

79

297

کدورت در شیر

400،4

000،8

82

298

گازوئین

600،11

000،21

81

299

کلرور

400،4

000،8

82

300

کرایس (تست روغنی)

300،7

000،13

78

301

گلدتست (تست روغنی)

300،7

000،13

78

302

کافئین

000،29

000،53

83

303

کرک

800،50

000،93

83

304

گلوکز تجاری (کیفی)

500،14

000،26

79

305

گاز کروماتوگرافی مواد

000،29

000،53

83

306

گلوتن

700،8

000،16

84

307

گلیسیرین

300،20

000،37

82

308

مجموعه املاح

300،7

000،13

78

309

مس

800،50

000،93

83

310

مقدار درصد مایع در میوه های قوطی شده

300،7

000،13

78

311

مقدار میوه در کمپوت

300،7

000،13

78

312

مواد غیر قابل صابونی

800،21

000،40

83

313

مقاومت روغن

800،21

000،40

83

314

منوودی گلیسیرید هریک

800،21

000،40

83

315

مواد سفید کننده

800،21

000،40

83

316

مواد پاک کننده

800،21

000،40

83

317

مقدار محلول در آب پس از پخت

300،7

000،13

78

318

مقدار غیر محلول در آب پس از پخت

300،7

000،13

78

319

مقدار سالم محلول در آب پس از پخت

300،7

000،13

78

320

مالتوز

500،14

000،26

79

321

مواد احیا کننده غیر فرمانته

500،14

000،26

79

322

موم

600،11

000،21

81

323

منیزیم

800،50

000،93

83

324

مواد خوشبو کننده اسانس(هر یک)

400،25

000،46

81

325

مواد احیا کننده ید

500،14

000،26

79

326

متیل یا پروپیلین پرائد روکسی بنزوات

800،21

000،40

83

327

مواد غیر محلول در تولوئن

500،14

000،26

79

328

مواد غیر محلول در بنزن

500،14

000،26

79

329

مواد غیر محلول در آستون

500،14

000،26

79

330

مواد غیر محلول در الکل

600،11

000،21

81

331

مواد غیر محلول در گزیلن

500،14

000،26

79

332

مشتقات اسید فتالیک

700،8

000،16

84

333

مواد نفتی

700،21

000،40

84

334

مواد احیا کننده فرار

500،14

000،26

79

335

منیزیم در آب

300،15

000،28

83

336

مجموعه عصاره خشک در آب

300،7

000،13

78

337

مقاومت لاک ها در بسته بندی

800،21

000،40

83

338

نسبت درصد مایع در کنسرو

300،7

000،13

78

339

نفوذ پذیری گازها – بخار آب و … هریک

600،14

000،26

78

340

نیترات و نیتریت هر کدام

800،21

000،40

83

341

نمک

500،14

000،26

79

342

نیتروژن محلول

600،11

000،21

81

343

نیتروژن غیر محلول

600،11

000،21

81

344

نشاسته (کیفی)

400،4

000،8

82

345

نقطه ذوب

300،7

000،13

78

346

نقطه انجماد

300،7

000،13

78

347

نقطه کنجیل (تست روغن)

700،8

000،16

84

348

نقطه دودی (تست روغن)

500،14

000،26

79

349

نقطه جرقه

500،14

000،26

79

350

نقطه اشتغال

500،14

000،26

79

351

نیکل

800،50

000،93

83

352

نوع نشاسته

700،8

000،16

84

353

وزن مخصوص

300،7

000،13

78

354

ویتامینها هریک

400،25

000،46

81

355

وزن مخصوص تقطیری

500،14

000،26

79

356

وزن مخصوص روغن های فرار

500،14

000،26

79

357

وزن سنجی

300،7

000،13

78

358

ولتامتری

500،14

000،26

79

359

هیستامین

400،30

000،56

84

360

هیپو کلریت

100،13

000،24

83

361

ید در نمک

500،14

000،26

79

362

ید در آب

500،14

000،26

79

363

اندازه گیری سوربیتول

400،12

000،22

77

364

اندازه گیری هیدروکینون

900،18

000،34

80

365

اندازه گیری اکسید دوزنگ

500،10

000،19

81

366

اندازه گیری آلومینیوم کلرهیدرات

900،18

000،34

80

367

اندازه گیری منوفلوئوروفسفات

800،29

000،55

85

368

اندازه گیری متیل سلولز

400،2

000،4

67

369

اندازه گیری پنتوکسید فسفر

900،18

000،34

80

370

فتی الکل

500،46

000،85

83

371

الکیل بنزن

500،46

000،85

83

372

فتی اسید

300،36

000،67

85

373

شناسایی تونها

300،7

000،13

78

374

ماده فعال آنیونیک

900،108

000،201

85

375

ماده فعال کاتیونیک

300،12

000،22

79

376

منو دی و تری اتانول آمین

800،29

000،55

85

377

سیلیکاتها

800،29

000،55

85

378

کاغذ تیشو

000،24

000،44

83

379

منسوج نبافته

000،24

000،44

83

380

شناسایی صابون

400،4

000،8

82

381

مقاومت صابون

400،4

000،8

82

382

پایداری در کرمها

300،7

000،13

78

383

شناسایی لانولین

300،7

000،13

78

384

شناسایی نوع امولسیون

400،4

000،8

82

385

شناسایی اکسیداسیون د رمایعات ظرفشویی

300،7

000،13

78

386

نقطه کدورت

300،7

000،13

78

387

شناسایی ویتامینها

300،7

000،13

78

388

پایداری کرم

300،7

000،13

78

389

آزمایش فرمل

400،12

000،22

77

390

متانول

400،12

000،22

77

391

آلدئید آزاد

600،6

000،12

82

392

مجموع آلدئید

600،6

000،12

82

393

ولتامتری

400،12

000،22

77

394

اندازه گیری ماده فعال آمفوتریک

900،18

000،34

80

395

تست و آلکیل بنزن

300،7

000،13

78

396

نقطه آنیلین در الکیل بنزین

700،9

000،17

75

397

آمین آزاد

400،12

000،22

77

398

خلوص کربنات سدیم

900،18

000،34

80

399

شناسایی لاکها

900،18

000،34

80

400

آزمایش شمارش کلی میکروارگانیسم ها

200،10

000،18

76

401

آزمایش شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل

600،11

000،21

81

402

آزمایش جستجوی کلی فرم ها

600،11

000،21

81

403

آزمایش شمارش کلی فرم ها

800،21

000،40

83

404

آزمایش جستجوی اشریشیا کلی

800،21

000،40

83

405

آزمایش شمارش اشریشیا کلی

600،35

000،65

83

406

آزمایش جستجوی سالمونلاها تا تعیین گروه

600،35

000،65

83

407

آزمایش جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولازمثبت

800،21

000،40

83

408

آزمایش شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگولازمثبت

600،11

000،21

81

409

آزمایش شمارش استرپتوکوکوس فکالیس

400،25

000،46

81

410

آزمایش شمارش باکتری های سرماگرا

600،11

000،21

81

411

آزمایش شمارش باکتری های بیهوازی

400،25

000،46

81

412

آزمایش جستجوی باسیلوس سرئوس

600،11

000،21

81

413

آزمایش شمارش باسیلوس سرئوس

600،11

000،21

81

414

آزمایش جستجوی انتروکوکوس

500،14

000،26

79

415

آزمایش شمارش انتروکوکوس

800،50

000،93

83

416

آزمایش جستجوی ویبریوپارا همولیتکوس

600،43

000،80

83

417

آزمایش جستجوی پزودوموناس آئروژینوزا

000،29

000،53

83

418

آزمایش جستجوی بروسلا

800،50

000،93

83

419

آزمایش جستجوی پرسینیا آنتروکولیتیکا

800،50

000،93

83

420

آزمایش جستجوی کامپیلوباکتروژژونی

800،50

000،93

83

421

آزمایش جستجوی کپکها

600،11

000،21

81

422

آزمایش شمارش کپکها

800،50

000،93

83

423

آزمایش جستجوی مخمرها

600،11

000،21

81

424

آزمایش شمارش مخمرها

600،11

000،21

81

425

آزمایش شمارش مخمرهای اسموفیل

800،21

000،40

83

426

آزمایش جستجوی لیستریا منوسیتوژنز

800،50

000،93

83

427

آزمایش جستجوی شیکلاها و تعیین گروه

600،35

000،65

83

428

آزمایش شمارش انتروباکتریاسه

جدید

000،100

**

429

آزمایش جستجوی انترباکتریاسه

جدید

000،300

**

430

آزمایش شمارش کلستریدویومها احیا کننده سولفیت

جدید

000،120

**

431

آزمایش تخم انگل

000،29

000،53

83

432

آزمایش آنتی بیوتیکها

000،290

000،535

84

433

تعیین اثر بخشی آنتی میکوبیال ها برای هر میکرو ارگانیسم

600،72

000،134

85

434

آزمایش جستجوی کلستریدیوم بوتولینوم

600،72

000،134

85

435

آزمایش جستجوی کلسترویدویومهای پرفرنژنس

600،22

000،41

81

436

آزمایش شمارش کلسترویدویومهای پرفرنژنس

000،250

000،461

84

437

آزمایش شمارش میکروارگانیسم های بروش MPN

000،250

000،461

84

438

آزمایش جستجوی ویبریو

600،43

000،80

83

439

آزمایش و سنجش قدرت تخمیری میکروب ها (باکتری و قارچ)

100،254

000،469

85

440

آزمایش شمارش باکتری ها مقاوم به اسید، اسید دوست و اسید لاکتیک

000،9

000،16

78

441

آزمایش اسپور کپکهای مقاوم به حرارت

000،35

000،64

83

442

آزمایش ریسه های کپک

000،11

000،20

82

443

آزمایش شمارش اسپورباکتریها

000،35

000،64

83

444

آزمایش جستجوی انتروباکترساکازاکی

000،90

000،166

84

445

تهیه سوسپانسیون اولیه و رقم های اعشاری برای آزمایشهای میکروبیولوژی

000،10

000،18

80

446

آزمایش جستجوی انروموناس

800،50

000،93

83

447

آزمایش محدودیت میکروبیولوژی microbial limit test

جدید

000،000،1

**

448

آزمایش تعیین پتانسی آنتی بیوتیکها بروش میکروبیولوژی

جدید

000،650

**

449

آزمایش تعیین استریلیتی به روش تیتراسیون غشایی

جدید

000،450،1

**

450

آزمایش تعیین استریلیتی به روش انتقال مستقیم

000،250

000،461

84

451

تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)

000،250

000،461

84

452

تست AMES

000،250

000،461

84

453

آزمایش جستجوی میکروارگانیسم های به روش فیلتراسیون

000،250

000،461

84

454

شمارش میکروارگانیسم های لیپولتیک

800،50

000،93

83

455

شمارش باکتری های پرونئولیتیک

800،50

000،93

83

456

شمارش باکتری های پروبیوتیک

800،50

000،93

83

457

مواد قابل سولفاته شدن در الکیل بنزن

300،12

000،22

79

458

درشتی ذرات

300،8

000،15

81

459

خاصیت سائیدگی

300،8

000،15

81

460

کارباماتها

100،58

000،107

84

461

بایرتیروئیدها

700،69

000،128

84

462

فشار آئروسل

400،12

000،22

77

463

سینرژیست ها

100،58

000،107

84

464

تشخیص نوع گاز آئروسل

900،34

000،64

83

465

مقاومت تفلون

600،22

000،41

81

466

آزمون آستن در لاکها

900،18

000،34

80

467

آزمون سولفات مس در لاکها

400،12

000،22

77

468

درصد درگیری در کنسرو

500،10

000،19

81

469

درصد فضای آزاد

300،52

000،96

84

470

اندازه گیری میزان خلا در کنسرو

300،8

000،15

81

471

HEAD SPACE

جدید

000،200،1

**

472

نچسب بودن تفلون

400،12

000،22

77

473

تست شناسایی رزین در ملامین

000،11

000،20

82

474

تست شناسایی فرمالدئید در ملامین

000،11

000،20

82

475

آزمون کشش در برستیکها، لاستیکها

800،29

000،55

85

476

ملت فلوایندکس (MGI)

000،24

000،44

83

477

مقاومت در حرارت مرطوب برای ملامین

800،82

000،152

84

478

مقاومت در خشک مرطوب برای ملامین

100،11

000،20

80

479

مقاومت در مقابل سرمابرای ملامین

600،6

000،12

82

480

آون هیومدیتی

900،18

000،34

80

481

چسبندگی

900،18

000،34

80

482

شناسایی لاکها

900،18

000،34

80

483

تعیین میزان همولتیک در کیسه های خونگیری

000،360

000،665

85

484

اسمولاریتی

000،240

000،443

85

485

فعالیت anticomplimenttary

000،600

000،108،1

85

486

تعیین میزان prekalk kein activator

000،600

000،108،1

85

487

تعیین میزان فرمالدئید آزاد

000،180

000،332

84

488

اندازه گیری فنل

000،240

000،443

85

489

HPLC جهت پپتیدها

000،720

000،330،1

85

490

تعیین مقدار قند احیا در کیسه های خونگیری

000،360

000،665

85

491

آزمایش

000،720

000،330،1

85

492

تعیین میزان

000،720

000،330،1

85

493

تعیین میزان

000،720

000،330،1

85

494

تعیین میزان

000،720

000،330،1

85

495

تعیین مقدار آلومینیوم (ادجوانت)

000،240

000،443

85

496

تعیین مقدار آنتی D

000،480

000،886

85

497

آزمایش شناسایی آنتی بادی و آنتی ژن به روش western blot

000،180

000،332

84

498

شناسایی آنتی بادی HIVبه روش ELISA

000،180

000،332

84

499

شناسایی آنتی بادی HCV به روش ELISA

000،180

000،332

84

500

شناسایی آنتی بادی HBS به روش ELISA

000،180

000،332

84

501

شناسایی آنتی ژن HIV به روش ELISA

000،180

000،332

84

502

شناسایی آنتی ژن HBS به روش

000،180

000،332

84

503

آزمایش بی ضرر ب روی خوکچه

000،120

000،221

84

504

آزمایش بی ضرر بر روی موش

000،60

000،110

83

505

آزمایش سمیت اختصاصی DTP

000،120

000،221

84

506

آزمایش سمیت اختصاصی BCG

000،540

000،997

85

507

تعیین مقدار فاکتورهای انعقادی

000،720

000،330،1

85

508

هماگلوتیناسیون Anth A،AntiB

000،360

000،665

85

509

تعیین مقدار هپارین

000،200،1

000،217،2

85

510

تعیین مقدار ترومبین در فاکتورهای انعقادی

000،24

000،44

83

511

تعیین مقدار ترومبین در فاکتورهای انعقادی

000،360

000،665

85

512

تعیین فعالیت استرپتوکیناز

000،720

000،330،1

85

513

تعیین فعالیتاریتروپوتین

000،200،1

000،217،2

85

514

تعیین فعالیت HCG

000،200،1

000،217،2

85

515

تعیین فعالیت LH

000،200،1

000،217،2

85

516

تعیین فعالیت FSH

000،200،1

000،217،2

85

517

اندازه گیری آندوتوکسین (LAL)

000،480

000،886

85

518

تعیین مقدار تیومرسال

000،360

000،665

85

519

تعیین فعالیت واکسنهای پروتئینی نوترکیب به روش کشت سلولی

000،800،1

000،325،3

85

520

PCR

000،200،1

000،217،2

85

521

جستجوی توکسینهای باکتریایی

000،540

000،997

85

522

جستجوی توکسینهای قارچی

000،420

000،776

85

523

GCMASS

000،900

000،662،1

85

524

کنترل فیزیکی داروهای آنتی کانسر

000،360

000،665

85

525

کنترل شیمیایی داروهای آنتی کانسر

000،200،1

000،217،2

85

526

تعیین درجه خلوص کریستال ملامین

000،300

000،554

85

527

آزمایش کنترل کیفیت مستر بچ

000،360

000،665

85

528

آزمونهای مهاجرت مواد پلیمری

000،420

000،776

85

529

GC HEAD SPACE

000،540

000،997

85

530

پتانسی پرتوزیس

000،200،1

000،217،2

85

531

پتانسی دیفتری

000،200،1

000،217،2

85

532

تست حساسیت پوستی BCG

000،540

000،997

85

533

توتال کانت BCG

000،840

000،552،1

85

534

کروماتوگرافی size – exciusion

000،720

000،330،1

85

535

الکتروفوز آگاروز

000،360

000،665

85

536

الکتروفوز استات سلولز

000،360

000،665

85

537

الکتروفوز ایزو الکتریک فوکوسینگ

000،720

000،330،1

85

538

الکتروفوز page- sds

000،600

000،108،1

85

539

الکتروفوز بلات

000،840

000،552،1

85

540

الکتروفوز CE

000،200،1

000،217،2

85

541

تست پیروژن

000،360

000،665

85

542

تعیین مقدار L&G

000،240

000،443

85

543

تعیین پتانسی هپاتیت (invivo)

000،400،2

000،434،4

85

544

تعیین پتانسی هپاتیت (invitro)

000،200،1

000،217،2

85

545

بررسی مدارک DMF

000،240

000،443

85

546

بررسی مدارک summary protocol

000،800،1

000،325،3

85

547

تعیین نوع پروتئین بکار رفته در فرآورده های گوشتی

000،300

000،554

85

548

آزمایش هیستولوژی فرآورده های گوشتی

000،300

000،554

85

549

کنترل کیفی کیت های هماتولوژی و آزمایشگاهی مرتبط

000،340

000،628

85

550

کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آزمایشگاه های عمومی

000،270

000،498

84

551

کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل آنزیم ها

000،400

000،739

85

552

کنترل کیفی کیت های مورد مصرف در بخش سرولوژی و ایمنولوژی

000،380

000،702

85

553

کنترل کیفی وسایل و دستگاه های آزمایشگاهی

000،950

000،755،1

85

554

کنترل کیفی دستگاه های پایه و ابزار

000،400

000،739

85

555

کنترل کیفی کیت های بیوشیمی شامل هورمون ها

000،430

000،794

85

556

نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی خون شناسی

000،140

000،258

84

557

نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی بیو شیمی

000،170

000،314

85

558

نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی سرولوژی و ایمنولوژی

000،87

000،160

84

559

نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی میکروب شناسی (قارچ شناسی، باکتری شناسی و انگل شناسی)

000،110

000،302

85

560

نمونه آماده شده مجهول کنترل کیفی غذا و دارو

جدید

000،700

**

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها