پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی موضوع جداول پیوست آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی موضوع جداول پیوست آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
مصوب 1390,12,17

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 /12 /1390 ‏بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 ‏- تصویب نمود:
‏نرخ تعرفه خدمات کنسولی موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 141699 /ت34405هـ مورخ 4 /9 /1386 به شرح جداول شماره (1‏)، (2‏) و (3‏) پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

جدول شماره یک
الف – نرخ تعرفه صدور وتصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص و خدمات کنسولی


ردیف

شرح

تعرفه (ریال)

1

صدور شناسنامه

000 /238

2

تعویض شناسنامه

000 /238

3

نخستین شناسنامه المثنی

000 /490

4

دومین شناسنامه المثنی

000 /980

5

تغییر نام و یا نام خانوادگی

000 /490

6

حل اختلاف سند سجلی

000 /308

7

الصاق عکس

000 /140

8

صدور گواهی تجرد

000 /140

9

اولین کارت شناسایی ملی

000 /224

10

المثنی کارت ملی

000 /420

11

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

000 /140

12

صدور پروانه زناشوئی

000 /210

13

ثبت ازدواج

000 /210

14

ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین)

000 /560

15

ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام مرکز)

000 /840

16

ثبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز)

000 /120 /1

17

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

000 /140

18

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

000 /280

19

ترجمه شناسنامه (صفحه اول)

000 /70

20

صدور گواهی تأهل (ترجمه کامل شناسنامه)

000 /210

21

ثبت و تصدیق وصیتنامه

000 /280

22

تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی)

000 /140

23

تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی)

000 /400 /1

24

تأیید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

000 /140

25

نصب قیم یا امین موقت

000 /140

26

صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

000 /140

27

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی

000 /140

ب – امور مربوط به گذرنامه

28

صدور و تعویض گذرنامه

000 /260 /1

29

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

000 /630

30

تعویض گذرنامه به منظور اضافه نمودن همراهان با تغییر محل اقامت مشروط به اینکه حداقل دو سال اعتبار داشته باشد

000 /630

31

صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده

000 /540 /1

32

صدور گذرنامه مفقوده (المثنی)

000 /520 /2

33

صدور خروج مشمولین و غیر تسهیلاتی

000 /168

34

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

000 /210

35

صدور یادداشت برای نمایندگیهای خارجی (تقاضای روادید، تأیید گذرنامه و ….) برای هر نفر

000 /168

ج – امور مربوط به تابعیت

36

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

000 /140

37

سند بقاء به تابعیت پدر

000 /350

38

اظهاریه تحصیل تابعیت

000 /700

39

سند تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو)

000 /000 /7

40

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /140

41

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /140

42

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /140

43

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /140

44

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

000 /140

45

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

000 /350

46

درخواست اختیار تابعیت زوج

000 /280

47

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

000 /700

48

تقاضای خروج از تابعیت

000 /700

49

سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو)

000 /000 /7

50

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /280

51

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /700

52

سند شناسایی تابعیت خارجی

000 /000 /7

د – امور مربوط به تأیید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال)

53

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام سهم الشرکه، شرکت نامه و…)

000 /630

54

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (در صورت ارایه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی، گواهیهای سرمایه گذاری، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره)

000 /630

55

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکتها

000 /630

56

تصدیق صورتحساب فروش کالا (فاکتور)

از 1 تا 000 /000 /5 ریال

000 /140

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /560

از 001 / 000 /50 تا 000 /000 /250

000 /050 /1

از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال

000 /100 /2

از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال

000 /200 /4

از 001 /000 /500 /2 ریال به بالا

000 /400 /8

57

تصدیق گواهی مبدأ یا مقصد کالا (در صورت ذکر بهاء و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده)

از 1 تا 000 /000 /5 ریال

000 /140

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /560

از 001 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال

000 /105

از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال

000 /100 /2

از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال

000 /200 /4

از 001 /000 /500 /2 ریال به بالا

000 /400 /8

58

تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا،تأییدیه بهداشتی و … (در صورت ذکر بهاء و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده)

از 1 تا 000 /000 /50 ریال

000 /350

از 001 /000 /50 تا 000 /000 /000 /5 ریال

000 /700

از 001 /000 /000 /5 تا 000 /000 /000 /50 ریال

000 /400 /1

از 001 /000 /000 /50 ریال به بالا

000 /800 /2

59

برای هر گونه تصدیق بند های (56) و (57) این جدول در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارایه صورتحساب

حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود.

60

تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال در صورت تعیین بها.

تا 000 /000 /5 ریال

000 /140

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /700

از 001 /000 /50 ریال به بالا

000 /120 /1

61

تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها

املاک یا اموال غیر منقول

000 /120 /1

اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصد هزار ریال

000 /28

62

وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بین المللی

معادل 5% کل مبلغ وصول شده

63

بابت جمع آوری و وصول ما ترک منقول به ازای هر 000 /500 ریال

000 /28

بابت جمع آوری و وصول اموال غیر منقول

معادل 7% ارزش خالص مالی

بابت تحریر ترکه و مهر و موم آن

معادل 5% ارزش ماترک

برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره

به نسبت 7% از جمع بهاء

حق الزحمه اخذ دیه ، بیمه و خسارات افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند.

معادل 3% دریافتی نمایندگی

64

فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی

معادل 7% از درآمد خالص

65

تصدیق قرارداد کار بین اشخاص حقیقی و حقوقی

000 /140

66

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی)

000 /140

67

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (با بار مالی)

تا مبلغ 000 /000 /5 ریال

000 /140

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /420

از 001 /000 /50 ریال به بالا

000 /700

هـ – امور کلی و متفرقه

68

تصدیق انواع اقرارنامه

000 /168

69

تصدیق امضاء و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

000 /168

70

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

000 /168

71

تصدیق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

000 /168

72

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیر منقول

000 /840

73

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول

000 /350

74

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و غیره

000 /210

75

صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ

000 /140

76

بابت تأیید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 55 تا 65 (هر صفحه)

10% تعرفه تعیین شده برای هر بند

77

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگیها (هر صفحه) (هر صفحه 25 سطر و هر سطر 15 کلمه – کمتر از 15 سطر 50% یک صفحه کامل محاسبه می گردد.)

000 /280

78

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

000 /280

79

تنظیم و تأیید جداول مربوط به خرید خدمت

000 /280

80

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

000 /350

81

کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضا) در صورت درخواست شخصی افراد

000 /70

جدول شماره دو
نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه و دفاتر وابسته به ازای هر صفحه


ردیف

شرح

تعرفه (ریال)

1

تأیید ترجمه احکام دادگاهها

000 /30

2

تأیید ترجمه حصر وراثت، اقرارنامه، تعهد نامه، وکالتنامه، استشهادیه و…

000 /30

3

تأیید ترجمه قیم نامه، ولایت نامه، حضانت و سرپرستی

000 /30

4

تأیید ترجمه احکام کارگزینی

000 /30

5

تأیید ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی

000 /30

6

تأیید ترجمه گواهی ها و اسناد پزشکی که به تأیید نظام پزشکی رسیده باشد

000 /30

7

تأیید ترجمه اجاره نامه که قبلا به تأیید سازمان ثبت اسناد رسیده باشد

000 /30

8

تأیید ترجمه تراز نامه شرکتها

000 /50

9

تأیید ترجمه اساسنامه شرکتها

000 /50

10

تأیید ترجمه کارت بازرگانی

000 /50

11

تأیید ترجمه روزنامه رسمی

000 /50

12

تأیید ترجمه گواهی های صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدأ یا مقصد کالا

000 /30

13

تأیید رونوشت مواد مندرج

000 /10

14

تأیید ترجمه صورتحساب فروش کالا

000 /30

15

تأیید رونوشت مورد مندرج در بند 14

000 /10

16

تأیید ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها

000 /50

17

تأیید ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض

000 /30

18

تأیید ترجمه چک، سفته و اسناد مشابه

000 /30

19

تأیید ترجمه ثبت علائم تجاری و اختراعات

000 /50

20

تأیید ترجمه سند مالکیت

000 /50

21

تأیید ترجمه سند ازدواج و طلاق

000 /30

22

تأیید ترجمه شناسنامه، گواهی ولادت، کارت ملی، گواهی تجرد

000 /10

23

تأیید ترجمه برگ پایان خدمت و معافیتها

000 /30

24

تأیید ترجمه انواع گواهینامه رانندگی

000 /30

25

تأیید ترجمه گواهی کار که به تأیید مرجع ذیصلاح رسیده باشد

000 /30

26

کپی برابر اصل کردن اسناد تنظیمی در نمایندگیها

000 /30

27

تأیید گواهی ولادت: ازدواج و طلاق اتباع ایرانی صادره از مقامات خارجی و پس از هماهنگی با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد

000 /100

28

تأیید ترجمه مدارک و گواهیهای تحصیلی در مقاطع مختلف و ریز نمرات

000 /30

29

تأیید ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی

000 /30

30

تأیید مهر و امضاء نمایندگیهای خارجی مقیم ایران

000 /200

31

تأیید مهر و امضاء نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت عدم دریافت تعرفه

برابر تعرفه جدول شماره یک

32

تأیید ترجمه سایر گواهیها با بار مالی

000 /50

33

تأیید ترجمه سایر گواهیها (بدون بار مالی)

000 /30

34

تأیید ترجمه سایر مدارک و اوراق متفرقه

000 /30

جدول شماره سه
نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص در اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت خارجه


ردیف

شرح

تعرفه (ریال)

1

اظهار نامه بقاء بر تابعیت پدر

000 /50

2

سند بقاء بر تابعیت پدر

000 /150

3

اظهاریه تحصیل تابعیت

000 /500

4

سند تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال)

000 /000 /5

5

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /50

6

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /150

7

درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

8

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

9

درخواست نامه بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

10

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

11

درخواست نامه اختیار تابعیت زوج

000 /200

12

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

000 /500

13

تقاضای خروج از تابعیت

000 /500

14

سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال)

000 /000 /5

15

درخواست برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

000 /250

16

سند برگشت با تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /500

17

سند شناسایی تابعیت خارجی

000 /000 /5

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها