س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 41 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/ 11/ 1390 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (41‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب1389‏ – آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر ‏تصویب نمود:

آیبن نامه اجرایی ماده (41) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,11,09

‏ماده 1 ‏– اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
‏ب – منشور تربیتی نسل جوان: منشور تربیتی نسل جوان مصوب ششمین جلسه شورای عالی جوانان مورخ 24/ 3/ 1373.
‏ج – سند ملی ساماندهی امور جوانان: سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان ‏موضوع تصویب نامه شماره 65010/ت31201 مورخ 26/ 12/ 1383 و اصلاحات بعدی آن.
د – وزارت: وزارت ورزش و جوانان.
‏هـ – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
‏و – دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
ز – ستاد ملی: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
‏ح – ستاد استانی: ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان.
‏ط – برنامه اجرایی عملیاتی ساماندهی امور جوانان: مجموعه ای از فعالیتهای دستگاههای اجرایی در قالب پروژه های فرابخشی و بین دستگاهی که در آن ضمن تبیین نقش هر یک از دستگاهها، اعتبارات لازم برای اجرای فعالیتهای آنها مشخص می شود.

‏ماده 2 – منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی ساماندهی امور جوانان برای سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیذ می گردد.

‏ماده3 ‏– دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند برنامه ساماندهی امور جوانان را ذیل بودجه سنواتی خود ایجاد نموده و فعالیتهای ذیل این برنامه را با رعایت مفاد منشور تربیتی نسل جوان، سند ملی ساماندهی امور جوانان و سایر تکالیف موضوع ماده (41‏) قانون تنظیم و اجرا نمایند.

‏ماده 4 – نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران به ترکیب ستاد ملی اضافه شده و ریاست ستاد یاد شده برعهده وزیر ورزش و جوانان است. ستاد مذکور وظیفه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را برعهده دارد.

‏ماده 5 – ستادهای استانی در هر استان با ترکیب بالاترین مقام واحدهای استانی دستگاههای اجرایی متناظر ستاد ملی با ریاست استاندار تشکیل می شود و وظینه هماهنگی بین واحدهای استانی دستگاههای اجرایی را برعهده دارد. ستاد استانی موظف است گزارش اقدامات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی را به ستاد ملی ارایه نماید.

‏ماده 6 – سامانه جامع اطلاعات جوانان توسط وزارت با همکاری مرکز آمار ایران در چارچوپ ماده (68) قانون تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه راه اندازی خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

سازمان هواپیمایی کشوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها