پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده ( 184 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /11 /1390 به استناد ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ( 184 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,11,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- ارزیابی راهبردهای محیطی: فرآیند نظام مند سنجش اثرات تجمعی راهبردها، برنامه ها و طرح های توسعه ای در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی.
ب- نظام ارزیابی راهبردی محیطی: مجموعه راهبردهای کلی، ساز و کارها و شاخص هایی که برای ارزیابی راهبردی محیطی در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی تدوین و به اجرا در می آید.
ج- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
د- شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست
هـ- شورای هماهنگی: شورای های هماهنگی توسعه منطقه ای
و- طرحها و برنامه های توسعه ای: مجموعه ای از فعالیتهای توسعه زا که با اهداف مشخص در یک بازه زمانی معین در یکی از سطوح ملی یا منطقه ای به اجرا در می آید.
ز- اثرات تجمعی: پیامدهای محیط زیستی ناشی از مجموعه ای از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست عرصه مورد ارزیابی.
ح- حیطه یابی: ساز و کار تعیین محدوده و عمق بررسیهای ارزیابی راهبردی
ط- شاخص ظرفیت زیستی: معیار برآورد توانایی سرزمین برای تأمین نیازهای انسانی
ی- شاخص اثرات محیطی: معیار برآورد اثرات فعالیتهای انسان بر محیط زیست

ماده 2– عناوین برنامه ها و طرحهای توسعه ای در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی که باید مورد ارزیابی راهبردی محیطی قرار گیرند، توسط شورای عالی تعیین می گردد.

تبصره– طرحهای توسعه ای که توسط طرفهای خارجی و یا با استفاده از کمکها و تسهیلات مالی خارجی به اجرا در می آیند نیز مشمول این آیین نامه می باشند.

ماده 3– ارزیابی راهبردی محیطی شامل مراحل حیطه یابی، انجام مطالعات، تدوین گزارش، بررسی، تصمیم گیری و پایش است.

ماده 4– گزارش ارزیابی راهبردی محیطی باید با لحاظ اثرات تجمعی راهبردهای کلی توسعه مناطق در برگیرنده موارد زیر باشد:

الف– بررسی اثرات تجمعی ناشی از اجرای برنامه یا طرح در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی.

ب– بررسی اثرات محیطی، ظرفیت زیستی و شاخصهای پایداری در عرصه اجرای طرح یا برنامه.

ج– نحوه پایش اثرات محیطی و پیشنهاد برنامه های توانمندسازی محیطی.

ماده 5– دستورالعمل های نحوه انجام ارزیابی راهبردی محیطی شامل شاخص های سنجش اثرات تجمعی محیطی، شاخص ظرفیت زیستی، شاخص های پایداری منطقه ای و ملی، ساز و کار پایش و توانمندسازی ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 6(اصلاحی 31/03/1394)– شورای عالی نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه های توسعه ملی – موضوعی می باشد. کارگروه ملی با ریاست سازمان و شرکت نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی (حداقل در سطح مدیر کل) تشکیل می شود.

ماده 7(اصلاحی 31/03/1394)– به منظور ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه منطقه ای، در هر یک از مناطق نه گانه زیر، شورای هماهنگی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس امور آمایش و توسعه منطقه ای)، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونان برنامه ریزی استانداری های منطقه، مدیران کل حفاظت محیط زیست استانهای منطقه، رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهای منطقه، رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نفت در منطقه تشکیل می گردد.


ردیف

استانها

منطقه 1

گیلان، مازندران و گلستان

منطقه 2

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

منطقه 3

همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام

منطقه 4

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 5

فارس و بوشهر

منطقه 6

تهران، مرکزی، زنجان، سمنان، قم، قزوین و البرز

منطقه 7

اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری

منطقه 8

کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان

منطقه 9

خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی

تبصره– دبیرخانه شورای هماهنگی در هر دوره دو ساله در یکی از استانهای منطقه به انتخاب شورای هماهنگی استقرار می یابد و جلسات به ریاست استاندار مربوط برگزار می شود.

ماده ۸– وظایف شوراهای هماهنگی به شرح زیر می باشد:

الف (اصلاحی 31/03/1394)– مسئولیت ارزیابی راهبردی محیطی برنامه ها و طرح های توسعه منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی

ب – نظارت بر حسن اجرای نتایج ارزیابی راهبردی محیطی در سطح مناطق

ج – بررسی و اعمال هماهنگی های منطقه ای در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سطح مناطق از جمله مطالعات آمایش سرزمین

د – تدوین و اجرای شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص های ظرفیت زیستی در منطقه

هـ – تدوین و پایش شاخص های پایداری در منطقه

ماده ۹– سازمان موظف است، تمهیدات لازم و کافی را برای انجام موارد زیر به عمل آورد:

الف – ظرفیت سازی و برگزاری دوره های آموزش توجیهی ارزیابی راهبردی محیطی برای مخاطبین مختلف اعم از دولتی و غیردولتی.

ب – آگاه سازی مسئولین برنامه ها و طرحهای موضوع این آیین نامه و تنویر افکار عمومی نسبت به اهمیت ضرورت ارزیابی راهبردی محیطی.

ماده 10(الحاقی 31/03/1394)– نتایج حاصل از ارزیابی راهبردی محیطی برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها