پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/ 11/ 1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (189‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (189) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,11,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – سازمان : سازمان حفاظت محیط زیست

ب – دستگاههای اجرایی : کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ج – برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست : برنامه پیوست بخشنامه شماره 511474/40662 ‏مورخ 9/3/1388.

ماده 2 – در راستای ارتقاء ‏آگاهیهای عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست کارگروهی متشکل از نمایندگان ذی ربط د‏ستگاههای اجرایی به شرح زیر تشکیل می شود:
‏الف – سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه)
ب – وزارت جهاد کشاورزی
‏ج – وزارت نفت
‏د – وزارت صنعت، معدن و تجارت
هـ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و – وزارت آموزش و پرورش
‏ز – وزارت نیرو
‏ح – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ط – وزارت کشور
‏ی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ک – وزارت راه و شهرسازی
‏ل – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
م – وزارت ورزش و جوانان
‏ن – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
‏س – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ع – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
‏ف – یک نفر متخصص آموزشهای محیط زیستی به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست
‏ص – یک نماینده از شورای عالی استانها

تبصره – دبیرخانه کارگروه در سازمان مستقر خواهد بود.

ماده 3‏ – وظایف کارگروه به شرح زیر می باشد:

الف – برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم به منظور اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست.

ب – ارزیابی عملکرد دستگاهها در اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست و ارایه گزارش به هیئت وزیران.

ج – به روز رسانی برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست و ارایه پیشنهاد اصلاحی به هیئت وزیران.

د – بررسی اثر بخشی اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست.

ماده 4 ‏– معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با همکاری سازمان، برنامه ارتقاء دانش زیست محیطی را متناسب با نیاز کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی تهیه و در قالب آموزشهای بدو و حین خدمت به مرحله اجرا در آورد.
‏‏ب – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی محیط زیستی معلمین، برنامه ریزان آموزشی، برنامه های مراکز تربیت معلم و فوق برنامه دانش آموزان متناسب با نیازهای آموزشی آنها با هماهنگی ساز‏مان.

ماده 7 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند آموزشهای محیط زیستی لازم را در برنامه های آموزشی رشته های تحصیلی دانشگاهی پیش بینی نمایند.

ماده 8 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست کارگروه، برنامه های آموزشی، ترویجی و آگاهی بخشی در حوزه محیط زیست را در قالب های مختلف، بدون دریافت وجه تهیه و پخش نماید.

ماده 9 – خبرگزاریها و مطبوعات دولتی موظفند حسب درخواست کارگروه نسبت به اطلاع رسانی عمومی در مسایل محیط زیستی بدون دریافت وجه اقدام نمایند.

ماده 10 ‏– کلیه دستگاههای اجرایی موظفند برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست موضوع بند “ج” ماده (1‏) را اجرا نمایند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها