ی. فروردین 6ام, 1402

دستورالعمل تبصره (2‏) ماده (134‏) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (2)‏ ماده (134‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل ماده یاد شده را به شرح زیر ‏تصو یب نمود:

دستورالعمل تبصره (2‏) ماده (134‏) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,12,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ‏– در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
‏ب – معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
‏ج – شرکت خدمات انرژی: شرکت خدماتی و مهندسی تأیید صلاحیت شده توسط معاونت که پروژه های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی می کند. این شرکت که صرفأ از نوع خصوصی یا تعاونی است، با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی، تمام مخاطرات پروژه را ‏بر عهده می گیرد و مبلغ قرارداد خود را از محل صرفه جویی انرژی تأ‏مین می کند. در این آیین نامه شرکت خدمات انرژی به اختصار شرکت نامیده می شود.
‏د- کارفرما: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222‏) قانون که متقاضی استفاده از خدمات شرکت می باشند.
هـ – قرارداد خدمات انرژی : قراردادی که بین کارفرما و شرکت منعقد می شود و بر اساس آن، شرکت انجام صرفه جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش بهره مندی قبلی را در قبال کارفرما به عهده می گیرد.
‏‏و – شرکت مشاوره بهینه سازی انرژی : شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط معاونت که در چارچوپ قرارداد منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد خدمات انرژی، ارزیابی و اظهارنظر درخصوص میزان صرفه جویی انرژی را به عهده می گیرد.

ماده 2 ‏– شرکت موظف به تأ‏مین پوشش بیمه مسئولیت برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد و مجاز به تأمین پوشش بیمه سرمایه گذاری می باشد.

تبصره – بیمه نامه های سرمایه گذاری به عنوان تضمین های قابل قبول برای قرارداد های خدمات انرژی قابل استفاده خواهد بود.

ماده 3 – معاونت می تواند شرایط عمومی قرارداد های همسان برای تنظیم قرارداد های خدمات انرژی و نیز فهرست شرکتهای خدمات انرژی و شرکتهای مشاور بهینه سازی را تهیه و ابلاغ نماید. شرایط عمومی قرارداد های همسان پس از ابلاغ لازم الاجراء می باشد.

ماده 4 – در قرارداد های خدمات انرژی، مسئولیت کل فرآیند صرفه جویی از جمله انجام مطالعات امکان سنجی، طراحی، اجرا، تأمین مالی، نصب، بهره برداری و نگهداری تا پایان مدت قرارداد، رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر استانداردهای مربوط در تمامی مراحل، اندازه گیری و گزارش میزان صرفه جویی به عهده شرکت می باشد.

ماده 5 – دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاههای اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تأمین می نمایند، تأیید قرارداد توسط معاونت به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.

تبصره – صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی برق، براساس تعرفه عمومی بند 2 – الف – 1 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها محاسبه می شود.

ماده 6 – انتخاب شرکت برنده در مناقصه، براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های انرژی صرفه جویی شده صورت می گیرد.

ماده 7 – ارزیابی و اظهارنظر درخصوص میزان صرفه جویی انرژی توسط شرکتهای مشاور بهینه سازی انرژی و در چارچوپ قرارداد جداگانه با کارفرما صورت می گیرد و عنوان شرکت مشاوره بهینه سازی انرژی باید در قرارداد خدمات انرژی قید شود.

ماده 8 (اصلاحی 09/07/1391)– منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل (در خارج از موارد موضوع ماده (5)) با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوط از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده موضوع ماده (118‏)، بند (الف) ماده (151) و بند “ص” ماده (224‏) قانون و منابع موضوع بند (الف) ماده (8‏) قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل تأمین است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها