ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 12 / 1390 بنا به پیشنهادهای شماره 9495 / 020 مورخ 16 / 3 /1389 و شماره 37429 / 020 مورخ 15/ 9 /1389 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (5) قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب 1351 – “آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها” را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها”
مصوب 1390,12,07

ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف – سازمان: سازمان دامپزشکی کشور.

ب – دام حساس دام هایی که استعداد آلودگی به عامل بیماری را دارند

ج – دام بیمار:دام حساسی که نشانه های درمانگاهی بیماری را نشان می دهد و ابتلاء آن به بیماری به صورت درمانگاهی و یا آزمایشگاهی، به تأیید سازمان رسیده باشد.

د – دام مظنون: دام حساسی که در نواحی آلوده و یا در تماس با دام بیمار باشد و یا سوابق بهداشتی مشخصی ندارد یا پاره ای از نشانه های از نشانه های درمانگاهی بیماری را نشان می دهد، اما بیماری به مرحله قطعیت و تشخیص نهائی نرسیده باشد.

هـ – فرآورده های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می آیند مانند پشم، کرک، مو، شیر، عسل، تخم پرندگان، اسپرم، تخم آبزیان و نوغان یا پس از کشتار یا صید به دست می آید، مانند گوشت، پوست، استخوان و آلایش.

و – ریشه کنی: عملیات مبارزه با بیماری دامی تا زمانی که عامل بیماری از بین برود.

ز – سامانه ملی مراقبت: سامانه جمع آوری مستمر و منظم داده ها، پردازش و تجزیه و تحلیل آنها به منظور ایجاد اطلاعات در راستای بهبود تصمیم گیری در برنامه های پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی.

ح – آزمون – کشتار: برنامه های کنترلی که در آن دام های بر اساس نتایج آزمون های تشخیص، برای کنترل بیماری کشتار می شوند.

ماده 2 – سازمان موظف است با بهره گیری از روش های مختلف، از جمله آزمون – کشتار، معدوم کردن دسته جمعی، ایمن سازی همگانی، درمان همگانی و قرنطینه، با بیماری های دامی دارای منشاء داخلی و یا خارجی، مبارزه کرده و آنها را کنترل و در صورت امکان ریشه کن نماید.

ماده 3 – سازمان موظف است ضمن اطلاع رسانی فهرست عمومی بیماری های دامی، سیاست مبارزه با هر یک از بیماری های دامی را با توجه به وضعیت آن بیماری در کشور و ضوابط ومقررات سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) به صورت سالیانه، تعیین، اعلام و اجرا نماید.

ماده 4 – سازمان موظف است نسبت به طراحی و ایجاد سامانه های ملی مراقبت بیماری های دامی و نیز شناسایی و تعیین هویت دام، خوراک دام و فرآورده های دامی اقدام نماید.

ماده 5 – رعایت شیوه نامه های سازمان درباره مراقبت و مبارزه با بیماری های دامی از جمله گزارش وقوع بیماری، شرایط انجام تلقیحات و معالجات دامی، عملیات بهداشتی و قرنطینه ای، نمونه برداری، آزمایش های غربالگری و معدوم سازی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی در امور «کنترل، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های دام و سایر فعالیت های مرتبط»، «تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه و فروش دام و سایر فعالیت های مرتبط» و «استحصال، جمع آوری، نگهداری، فراوری، بسته بندی، توزیع، عرضه، حمل و نقل خوراک دام و فرآورده های با منشاء دامی و سایر فعالیت های مرتبط» فعالیت می نمایند، الزامی است.

تبصره سازمان موظف است ضمن نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های یادشده، اقدامات لازم برای برخورد قانونی با متخلفین را به عمل آورد.

ماده 6 – سازمان به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید و اعلام وقوع، شیوع، کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی موظف است وضعیت بیماری های دامی، مناطق و منابع آلوده در کشور و راه سرایت و طرز انتشار بیماری ها را با بهره گیری از آزمایشگاه ها و درمانگاه های تخصصی مرجع سازمان شناسایی و اعلام نماید.

تبصره اجرای پژوهش های کاربردی در مورد عوامل بیماری زای واگیر دامی توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با هماهنگی و رعایت شیوه نامه های مربوط سازمان مجاز می باشد.

ماده 7 – مایه کوبی همگانی در یک یا چند نوع دام حساس در سطوح کشور با تشخیص و اعلام سازمان اجباری است.

تبصره تأیید واکسن های مورد استفاده در کنترل بیماری از نظر سلامتی، ایمنی زایی و بی ضرری، به عهده سازمان می باشد.

ماده 8 – سازمان مجاز است به منظور مبارزه با بیماری های دامی، اقدام به ضد عفونی کردن اماکن، اشیاء و لولزم و مواد آلوده نماید و در صورت غیر قابل ضدعفونی بودن با پرداخت غرامت، آنها را خراب یا معدوم کند.

ماده 9 – تأیید سلامتی، اثر بخشی و بی ضرری مواد مورد استفاده برای ضدعفونی اماکن، اشیاء، لوازم و مواد آلوده به منظور مبارزه با بیماری های دامی، به عهده سازمان می باشد.

ماده 10 – اشخاص حقیقی و حقوقی که دام های بیمار، مظنون به ابتلای بیماری یا ناقل عامل بیماری خود را مطابق مقررات این آیین نامه و طی مهلت های اعلامی از طرف سازمان معدوم نمایند، در صورتی که دام های مذکور مشمول بیمه اجباری نباشند، به ازای هر واحد دام معادل هفتاد و پنج درصد (75%) بهای واقعی آن را به عنوان غرامت از سازمان دریلفت می نمایند.

تبصره 1 – در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود، بهای آن از میزان غرامت مزبور کسر خواهد شد.

تبصره 2 – بهای واقعی دام توسط کمیسیونی مرکب از نماینده اداره کل دامپزشکی استان، مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط و یک نفر نماینده خبره تشکل های دامداران شهرستان به انتخاب تشکل های یادشده تعیین می گردد.

ماده 11 – اشخاص حقیقی یا حقوقی که اماکن، اشیاء، و مواد آلوده متعلق به خود و غیر قابل ضد عفونی را با درخواست سازمان و مطابق مقررات این آیین نامه و طی مهلت های اعلامی از طرف سازمان خراب یا معدوم نمایند، در صورتی که اقلام فوق مشمول بیمه اجباری نباشند، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) بهای واقعی آن را به عنوان غرامت از سازمان دریافت می نمایند.

تبصره بهای واقعی اماکن، اشیاء، لوازم و مواد آلوده توسط کمیسیونی مرکب از نماینده اداره کل دامپزشکی استان، مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان مربوط و یک نفر نماینده خبره تشکل های ذیربط شهرستان به انتخاب تشکل های یاد شده قبل ا زعملیات تخریب یا معدوم کردن، تعیین می گردد.

ماده 12 – در صورت ممانعت صاحب دام از اجرای عملیات کشتار یا معدوم کردن دام بیمار، مظنون یا ناقل عامل بیماری و یا ممانعت از تخریب یا معدوم سازی اماکن، اشیاء و لوازم و مواد آلوده در مهلت های تعیین شده، سازمان موظف است با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به کشتار یا معدوم کردن دام های مذکور و یا تخریب و معدوم سازی اماکن، اشیاء و لوازم و مواد آلوده اقدام نماید.

تبصره میزان پرداخت غرامت موضوع مواد (10) و (11) این آیین نامه در خصوص اشخاص موضوع این ماده معادل بیست (20) درصد بهای واقعی دام می باشد.

ماده 13 – رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای ویژه هر بیماری با تشخیص و اعلام سازمان به صورت منطقه ای یا سراسری، اجباری است. سازمان موظف است مراتب را به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم و یا اشخاص ذینفع اعلام نماید.

تبصره 1 – صاحب و یا متصدی دام مکلف است به محض اعلام سازمان، ضوابط قرنطینه ای مربوط را به طور کامل و دقیق، رعایت نمایند.

تبصره 2 – در طول مدت قرنطینه، صاحب یا صاحبان دام ها، خوراک دام و فرآورده های دامی قرنطینه شده، به هیچ وجه مجاز به خروج موارد یادشده از منطقه قرنطینه و نقل و انتقال آن ها بدون مجوز سازمان نمی باشند.

تبصره 3 – در صورت عبور و مرور و نقل و انتقال دامهای قرنطینه شده بدون اخذ مجوز از سازمان یا شیوع مجدد بیماری دامی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده از جمله ورود غیر مجاز دام و یا مواد آلوده به منطقه ریشه کنی، سازمان مکلف است ضمن کاهش میزان غرامت موضوع مواد (10) و (11) این آیین نامه به سطح بیست (20) درصد، متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره 4 – پس از تأیید ریشه کنی هر یک از بیماری های دامی توسط سازمان یا سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) (حسب مورد) و اعلام آن از سوی سازمان، خرید و فروش و حمل و نقل دام های حساس در داخل منطقه ریشه کنی و ورود یا خروج دام از کشور یا منطقه مزبور با کسب مجوزهای مربوط بلامانع است.

ماده 14 – سازمان موظف است به منظور اعمال مقررات بهداشتی و قرنطینه ای و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تشکیل و استقرار یگان حفاظت دامپزشکی و تجهیز پست های قرنطینه ای در مناطق و اماکن مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 15 – دستگاه های اجرایی و نیروی انتظامی مومظفند در اجرای مفاد این آیین نامه با اعلام سازمان اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 16 – اعمال مقررات موضوع این آیین نامه در مورد جانوران وحشی موجود در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی سازمان یادشده می باشد.

ماده 17 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اطلاع رسانی به موقع وقوع بیماری های دامی با اعلام سازمان، اقدام نماید.

ماده 18 – آیین نامه های “جلوگیری از مرض هاری مصوب 1318” و “مبارزه با بیماری مشمشه مصوب 1319″ و تصویب نامه های شماره 10124/ت30028هـ مورخ 24 / 12 / 1383 و شماره 76187/ت30028هـ مورخ 24 / 12 / 1383 هیئت وزیران” لغو می شوند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها