چ. فروردین 9ام, 1402

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 12/ 1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه ‏اجتماعی و اموراقتصاد‏ی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ‏ماده ‏(80‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده ‏یاد شده ‏را به شرح زیر تصویب نمود:

‏آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1390,12,10

ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معاونی [معانی]مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

‏ب – شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاه ‏های تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاد‏ه از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند.

پ – خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاه ‏های تولیدی (کالا و خدمت) که د‏ر یک محدوده ‏جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند.

ت – زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند.

ث – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصاد‏ی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.

ج – بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.

چ – بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکان آنها از پنجاه تا کمتر از یکصد و پنجاه ‏نفر باشد.

ح – بنگاه های بزرگ: آن د‏رسته [دسته] از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد.

‏خ – کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (2‏) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389 ‏- .

‏د – کار آفرینی : فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود.

‏ذ – وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که بر اساس تعاریف و ضوابط تعیین شده در تصویب نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/ 7/ 1390 ‏و مفاد قرارداد های عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.

‏ر – آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود.

‏ز– مشاغل از راه دور: مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه با توافق کارفرمای خود انجام می دهد.

‏ژ – کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 151247/ت43505هـ مورخ 15/ 7/ 1388.

‏ماده 2 – واحدهایی که در زمینه توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کار آفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند (هـ) ماده (80‏) قانون فعالیت می نمایند مشمول حمایت های مقرر در این آیین نامه می باشند.

‏ماده 3 – دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریتهای قانونی خود اقدام نمایند.

‏ماده 4 – به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاههای اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 ‏به پیشنهاد ‏وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، ‏تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد.

ماده 5 – وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D‏) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری د‏اخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و ‏توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انکوباتورها (زاد پروری) حمایت نماید.

‏ماده 6 – دستگاههای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.

‏ماده7 – سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه ‏های اجرایی متقاضی اقدام نماید.

‏ماده 8 – حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوپ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب 1389 – و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد.

‏تبصره 1 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (6‏) ماده (7‏) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد ‏(18) و (19) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و ‏رفاه اجتماعی در ابتدای هر سال بیش بینی و پس از طرح در شورایعالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

‏تبصره 2 – بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوپ مفاد ماده (7‏) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که ‏قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل دارند را در اولویت بهره مندی از تسهیلات موضوع تبصره ماده (7) این آیین نامه قرار دهند.

‏ماده 9 – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13‏) و (22‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 ‏- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کارخانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.

‏ماده 10 ‏– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری ‏اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیر دولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوپ ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و ‏به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.

‏ماده 11 – طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (118‏)، بند (ص) ماده (224‏) و بند (الف) ماده (151) ‏قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی، موضوع بند (ط) ماده (84‏) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاه های اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوپ مفاد آیین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند.

‏تبصره – سقف کل تسهیلات هر یک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال با رعایت بسته سیاستی – نظارتی نظام بانکی ‏(مصوب شورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تایید بانک، قابل اصلاح است.

‏ماده 12 – نحوه بررسی و تایید طرح های متقاضی تسهیلات مالی موضوع این آیین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (5‏)، (6) و (7‏) آیین نامه اجرایی وجوه اداره شده، موضوع تصویب نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/ 7/ 1390 ‏خواهد بود.

ماده 13 – میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های ‏شغلی جدید ایجاد شد‏، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای ‏متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود.

ماده 14 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کار آفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.

‏ماده 15 – ‏به منظور توسعه آموزش های کسب و کار و کار آفرینی، شورای برنامه ریزی و توسعه ‏استانها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نماید:

الف – تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی

ب – تسهیل استفاده ‏متقاضیان غیر د‏ولتی از امکانات و تجهیزات دولتی

پ – حمایت های مالی در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده

ت – تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی

ماده 16 – دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند آموزش های فنی و حرفه ای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال د‏وم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراکز غیردولتی فنی و حرفه ای تامین نمایند.

‏ماده 17 – به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و از محل منابع تبصره (3‏) ماده (9‏) قانون بیمه بیکاری – مصوب سال 1369 – اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیرد‏ولتی دارای مجوز را انجام می دهد.

‏ماده 18 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آیین نامه را به شورای عالی اشتغال ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها