ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب – 1388

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 ‏بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/7/1390 ‏شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (13‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی- مصوب1388 ‏ – آیین نامه ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب – 1388

ماده 1 – اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1‏) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384 – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی با همان تعاریف در این آیین نامه به کار می روند، سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف می شوند:

الف قانون: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44‏) قانون اساسی- مصوب 1388‏- .

ب – اشخاص تحت نظارت: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام.

پ – مدیر: عضو حقیقی هیئت مدیره، نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره و مدیر عامل اشخاص ‏تحت نظارت.

ت – صلاحیت حرفه ای :دارا بودن سوابق علمی،تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط از سوی مدیر.

ث – داوطلب مدیریت: فردی که صلاحیت حرفه ای وی به عنوان مدیر عامل ناشر اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام از حیث سوابق تحصیلی و تجربی منوط به احراز شرایط زیر است:

الف – شرایط اعضای هئیت مدیره ناشر اوراق بهادار:
1 ‏- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.
2 – داشتن پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر.

تبصره 1 – در صورت داشتن مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی و حداقل تا دیپلم عضویت در هیئت مدیره ناشران منوط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می باشد.

تبصره 2 ‏ – دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی با داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره ناشر انتخاب شوند.

ب – شرایط مدیرعامل ناشر اوراق بهادار:
1 – داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت ناشر و مدارک قابل قبول ‏دال بر آشنایی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط.
2 – داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع فعالیت ناشر

ج – شرایط اعضای هئیت مدیره نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام:
1 – داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
2 ‏- داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهادهای مالی یا تشکل خود انتظام حسب مورد و با توجه به حجم سرمایه و نوع نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

د – شرایط مدیر عامل نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام:
‏1 – داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و مدارک قابل قبول دال بر آشنائی با مبانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط
2 ‏- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط به نحوی که توانائی مدیریت و راهبری نهاد مالی یا تشکل خود انتظام را داشته باشد.

تبصره – ضوابط مربوط به مدارک قابل قبول در جزء (1‏) بندهای ب و د و تعیین ضوابط و شاخص های مربوط به احراز شرایط مندرج در جزء (2‏) بندهای ج و د براساس قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 3 – سازمان در موارد زیر از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت سلب صلاحیت می نماید:
الف – در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تایید صلاحیت شده از ابتدا فاقد یکی از شرایط صلاحیت حرفه ای بوده یا محکومیت قطعی کیفری موثر داشته است.
‏ب – در صورتی که مشخص شود مدیر انتخاب شده یا تأیید صلاحیت شده یکی از شرایط صلاحیت ‏حرفه ای را از دست داده یا به موجب حکم صادره از مراجع ذی صلاح قضایی محکومیت قطعی کیفری مؤثر پیدا کرده است.
‏ج – در صورت محکومیت قطعی مدیر به هر یک از جرایم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقلب و دریافت و پرداخت رشوه.

تبصره – سلب صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا سلب صلاحیت به صورت دائم خواهد بود که بر اساس مقررات مربوط رسیدگی به تخلفات در سازمان اعمال می گردد.

ماده 4 – مدیران اشخاص تحت نظارت در صورت ارتکاب تخلفات زیر با تصمیم سازمان سلب صلاحیت می شوند:
‏الف- در صورتی که فعل و یا ترک فعل مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موجب تخلف اشخاص تحت نظارت گردد و این تخلف منجر به جریمه ای به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (2‏) آیین نامه ماده (14‏) قانون، موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 2/9/1390 برای هر تخلف گردد.
‏ب -در صورتی که مدیر اشخاص تحت نظارت مرتکب تخلفات موضوع ماده (4‏) آیین نامه ماده ‏(14‏) قانون و محکوم به جریمه نقدی به میزان بیش از نصف حداکثر جریمه های نقدی مذکور در ماده (4‏) آیین نامه مذکور برای هر تخلف گردد.

ماده 5 ‏– در صورت سلب صلاحیت از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت، مرجع انتخاب کننده رأساً موظف است نسبت به برکناری وی ظرف یک ماه اقدام نماید. در صورت عدم برکناری، سازمان نسبت به ارسال اخطار برکناری مدیر سلب صلاحیت شده به آن مرجع اقدام خواهد کرد. در صورت عدم برکناری مدیر سلب صلاحیت شده ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مرجع انتخاب کننده متخلف محسوب و به تخلفات وی، حسب مورد طبق آیین نامه اجرایی ماده (14‏) قانون رسیدگی می شود.

تبصره 1 – درخصوص مدیرانی که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند اخطار سلب صلاحیت به تمامی مدیران شخص تحت نظارت اعم از مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و نیز به بازرس شخص تحت نظارت ابلاغ می شود و نامبردگان مکلفند براساس ترتیبات مقرر در قوانین و اساسنامه شخص تحت نظارت نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند تا جانشین مدیر سلب صلاحیت شده را انتخاب نماید. در صورت عدم دعوت مجمع، مدیران اشخاص تحت نظارت متخلف محسوب و به تخلفات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (14‏) قانون، رسیدگی می شود.

تبصره 2 – درخصوص آن دسته از نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام که در قالبی غیر از شرکت فعالیت می نمایند تکالیف و مسئولیتهای مدیران، مرجع انتخاب کننده و مجمع عمومی برعهده رکن مشابه در آنها خواهد بود.

ماده 6 – در صورتی که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می تواند ظرف ده روز از تارین ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیئت مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیئت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 7 ‏– کسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به عنوان مدیر یکی از اشخاص تحت نظارت انتخاب شده اند باید صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را داشته باشند. اشخاص تحت نظارت مکلفند حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتخاب افراد دارای صلاحیت حرفه ای به جای آن دسته از مدیرانی که شرایط صلاحیت حرفه ای موضوع این آیین نامه را ندارند، اقدام نمایند در غیر این صورت مطابق ترتیبات مقرر در ماده (4‏) این آیین نامه اقدام خواهد شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها