س. فروردین 1ام, 1402

آئین نامه شماره 70 درخصوص شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی

شورای عالی بیمه به استناد بند 5 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ایران، به منظور کاهش خطر پذیری ناشی از نوسانات قیمت ها ، در جلسه مورخ 29 /01 /1391 اجازه صدور بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی را توسط شرکت های بیمه در چارچوب شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی به شرح زیر صادر کرد:

آئین نامه شماره 70 درخصوص شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی
مصوب 1391,01,29

ماده ۱– اساس قرارداد
این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع گردیده و کتباً به بیمه گر اعلام شده است ،تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود .

ماده ۲– تعاریف

1-2- بیمه گر: شرکت بیمه که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

2-2- بیمه گذار : واحدهای تولیدی – صادراتی کالا یا خدمات که در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز بوده و با خرید این بیمه نامه متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط می باشند.

3-2- موضوع بیمه : پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قرارداد تجاری بیمه گذار

4-2- نوسان نرخ ارز : منظور از نوسان نرخ ارز ، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزهای خارجی برای صادرکنندگان است.

5-2- مبلغ بیمه شده : مبلغ بیمه نامه به ارز مورد درخواست بیمه گذار

6-2- ارز پایه : ارز مبنای محاسبه در این بیمه نامه

7-2- ارز مورد درخواست بیمه : ارزی که بیمه گذار تمایل به پوشش نوسانات نرخ آن نسبت به ارز پایه را دارد.

8-2- نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه نامه : نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه نامه

9-2- نرخ ارز پایه در تاریخ سر رسید بیمه نامه : نرخ برابری ارز مورد درخواست بیمه به ارز پایه در تاریخ سر رسید بیمه نامه

10-2- خسارت : خسارت عبارت است از زیان بیمه گذار ، معادل مابه التفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سر رسید بیمه نامه نسبت به نرخ ارز پایه در تاریخ انعقاد بیمه نامه ضرب در مبلغ بیمه شده .

ماده ۳– وظایف و تعهدات بیمه گر
۱-۳- بیمه گر متعهد است آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه متوجه بیمه گذار گردیده تا سقف مندرج در بیمه نامه، پرداخت نماید.
۲-۳- بیمه گر موظف است قبل از انعقاد بیمه نامه از وجود قرارداد تولیدی – صادراتی معتبر بیمه گذار اطمینان حاصل نماید.

تبصره ۱– حداکثر میزان تعهد بیمه گر برای هر بیمه نامه صادره به شرح ذیل می باشد:
– در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ارز ، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه
– در پوشش خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به ریال ، طبق توافق مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه

تبصره ۲– بعد از اعلام خسارت توسط بیمه گذار، بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ سررسید بیمه نامه ، میزان خسارت را بر اساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه تعیین و نسبت به پرداخت آن در وجه بیمه گذار اقدام نماید.

ماده ۴– وظایف و تعهدات بیمه گذار
۱-۴- بیمه گذار موظف است هر گونه اطلاعات،اسناد و مدارک مرتبط با بیمه نامه و یا قرارداد تولیدی – صادراتی خود را که مورد درخواست بیمه گر باشد به وی تسلیم دارد.
۲-۴- بیمه گذار موظف است حق بیمه مندرج در بیمه نامه را همزمان با صدور آن پرداخت نماید.
۳-۴- بیمه گذار موظف است با رعایت اصل حد اعلای حسن نیت و با کمال دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های پرسشنامه ، کلیه اطلاعات مرتبط با این بیمه نامه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
۴-۴- در صورتیکه بیمه گذار قبل از تاریخ سررسید بیمه نامه قصد ایفای تعهد قرارداد تجاری را در تاریخی غیر از تاریخ سررسید بیمه نامه داشته باشد ، باید قبلاً توافق کتبی بیمه گر را اخذ نماید.

ماده ۵– استثنائات
موارد ذیل در تعهد بیمه گر نمی باشد:
۱-۵- خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد تجاری
۲-۵- خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا
۳-۵- دریافت و یا پرداخت مبلغ قرارداد تجاری به ارزی غیر از ارز پایه ذکر شده در بیمه نامه مگر اینکه موافقت قبلی بیمه گر کتباً جلب شده باشد.
۴-۵- هرگونه خسارت مستقیم و غیر مستقیم دیگری که منشاء و علت آن موضوع مندرج در بیمه نامه نباشد.

ماده ۶– فسخ و بطلان بیمه نامه
۱-۶- هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نخواهد بود.
۲-۶- این بیمه نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل قابل فسخ از جانب بیمه گر می باشد:
۱-۲-۶- عدم ایفای تعهدات بیمه گذار بر اساس شرایط مندرج در ماده ۴ این بیمه نامه
۳-۲-۶- فسخ قرارداد تجاری بیمه گذار
۳-۶- در صورت درخواست بیمه گذار برای فسخ بیمه نامه ، به علت فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد تجاری، بیمه گذار می بایست درخواست کتبی خود را حداکثر یک ماه بعد از تاریخ فسخ قرارداد تجاری به بیمه گذار اعلام نماید . در این صورت محاسبه حق بیمه قابل عودت به بیمه گذار بر اساس تعرفه کوتاه مدت مورد عمل بیمه گر خواهد بود.

ماده ۷– مدت اعتبار بیمه نامه
اعتبار این بیمه نامه بنا به درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر تعیین و در شرایط خصوصی ذکر می گردد.

ماده ۸– واگذاری
بر اساس محتوای قرارداد و قوانین حاکم بر آن ، این قرارداد و هیچ یک از حقوق متعلقه به آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود مگر با رضایت کتبی طرفین قرارداد .

ماده ۹– حل اختلاف
در صورتی که بین بیمه گر و بیمه گذار درباره این بیمه نامه اختلافی بروز کند که از طریق مذاکره و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیاتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین می شوند ارجاع می شود.
۱-۹- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می کند . کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سر کارشناس تعیین خواهند کرد.
۲-۹- رای هیات کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و برای طرفین لازم الاجرا است.
۳-۹- در صورتی که هر یک از طرفین در مدت سی روز کارشناس خود را تعیین ننماید و یا کارشناسان در انتخاب سرکارشناس به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.
۴-۹- هر یک از طرفین پرداخت حق الزحمه کارشناس خود نیمی از حق الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد.

ماده ۱۰– اسقاط تعهد بیمه گر
هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه گذار موجب اسقاط تعهد بیمه گر خواهد شد بدون اینکه این امر تاثیری در تعهدات بیمه گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۱– طرح هر گونه ادعای خسارتی پس از گذشت ۲ سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود .

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها