پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 2/ 1391 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 -، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,02,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱– در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
‏الف – شهرک پتروشیمی: شهرک تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع های صنایع بالا دستی پتروشیمی تأسیس می گردد.
‏ب: شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
‏پ – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – .
ت – دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون.

ماده 2‏– شهرک پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون، تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران – مصوب 1362 – و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ماده ۳ ‏– زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین به شرح زیر می باشد:

الف – زنجیره ارزش متانول شامل:

۱ – اسید استیک
۱ – ۱ – ‏ترفتالیک اسید – پلی استرها
۱ – ۲ – ‏استیک انیدرید

۲ – ‏متیل متاکریلات

۳ – فرم آلدئید
۳ – ۱ – پلی استال
۳ – ۲ – اوره فرم آلدئید
۳ – ۳ – ملامین فرم آلدئید
۳ – ۴ – فنل فرم آلدئید

۴ – ‏متیل کلراید
۴ – ۱ – کلروفرم، کربن تتراکلراید، متیلن کلراید
۴ – ۲ – سیلیکون ها

۵ – MTO (زنجیره الفین)

۶ – MTP (زنجیره پروپیلن)

7– (… , DME) Fuel

۸ – MTBE

‏ب – زنجیره ارزش آمونیاک شامل:

– اوره
‏ 1-1 – ملامین – ملامین فرم آلدئید
2-1 – ‏اوره فرم آلدئید

‏ج – زنجیره ارزش استایرن و بوتادین:

– ‏زنجیره استایرن
1 -1 – ‏انواع پلی استایرن
2-1 – رزین استایرن اکریلونیتریل

– زنجیره بوتادین
2- 1- ‏لاستیک پلی بوتادین (PBR)
2 -2 – ‏بوتان دی ال

۳ – زنجیره مشترک استایرن و بوتادین
۳ – ۱ – ‏اکریلونیتریل بوتادین استایرن
۳ – ۲ – ‏استایرن بلوک کوپلیمرها
۳ – ۳ – ‏لاستیک استایرن بوتادین (SBR)
‏۳ – ۴ – لاتکس استایرن بوتادین

تبصره – فهرست زنجیره های مذکور در صورت ظهور فناوریها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت و تأیید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح می گردد.

ماده ۴ ‏– کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوبط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت نمایند.

تبصره – وزارت نفت مسئولیت نظارت بر شهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.

ماده 5 ‏– چنانچه تولیدکنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به بنگاههای مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (6‏) این آیین نامه) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیرنفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.

ماده 6 – دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی برای قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک به شرح زیر می باشد:

‏الف – محصولات زنجیره اتیلن
‏۱ – اتیلن
۲ – اتیلن اکساید (EO)
۳ ‏- آلفا الفین های خطی (بوتن – ۱،بوتادین)
۴ – اتیلن دی کلراید (EDC)
۵ ‏- وینیل استات منومر (VAM)
۶ – وینیل کلراید منومر (VCM)
۷ – منو اتیلن گلایکول
۸ ‏- بنزین پیرولیز
۹ ‏- انواع رافینیت
۱۰ ‏- برشهای سبک و سنگین کربن

‏ب – محصولات زنجیره پروپیلن
۱ – پروپیلن
۲ ‏- پروپیلن اکساید
۳ – کیومن
۴ – استن
۵ – فنل
‏۶ – اکریلونیتریل
۷ ‏- اکزوالکل ها (دو اتپل هگزانول)
۸ – اکریلیک اسید
۹ – برش پروپان پلاس

‏ج – محصولات زنجیره آرومایتک
۱ – بنزن
‏۱ – اتیل بنزن
۲ – آنیلین
۳ – ‏سیکلوهگزان
۴ – ‏کلاپرولاکتوم
۵ – ‏استایرن
‏۶ – تولوئن
۷ – ‏پارازایلین
۸ – ترفتالیک اسید
۹ – ‏ارتوزایلین
۱۰ – ریفرمیت
‏۱۱ – مخلوط زایلین ها
۱۲ – ‏آروماتیک های سبک و سنگین

د – محصولات زنجیره بوتادین
‏بوتادین (BD)

‏هـ – محصولات زنجیره متانول
۱ – متانول
۲ ‏- فرم آلدئید
۳ ‏- استیک اسید
۴ – متیل کلراید

‏و – محصولات زنجیره پروپان
پروپان

‏ز – محصولات زنجیره بوتان
بوتان

‏ح – محصولات زنجیره آمونیاک
۱ – آمونیاک
۲ – اوره
۳ – ‏ملامین

‏ط – محصولات زنجیره کودهای فسفاته براساس سولفوریک اسید
۱ – ‏اسید سولفوریک
۲ – ‏اسید فسفریک
۳ – ‏گوگرد

‏ی – سایر مواد شیمیایی
۱ -اسید نیتریک
۲ – ‏اسید کلریدریک
۳ ‏- کلر

ک(الحاقی 14/06/1395)– مواد پلیمری
1- پلی‌ اتیلن
2- پلی‌ پروپیلن
3- پلی استایرن
4- پلی وینیل کلراید
5- پلی اتیلن ترفتالات
6- استایرن بوتادین رابر

ماده 7 – چارچوب قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تأمین خوراک جاری در وزارت نفت به شرح زیر می باشد:

‏الف (اصلاحی 14/06/1395)– حداقل زمان قرارداد تأمین خوراک بلندمدت نباید کمتر از پنج سال باشد.

‏ب – درج شرایط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفین شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمر بلندمدت و صرفه های ناشی از آن و حذف هزینه های ذخیره سازی و حمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB ‏ خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره های معین (سالانه / ماهانه) توسط خریدار.

‏ج – چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل و نقل.

‏د – دوره تعمیرات اساسی و توقف های اضطراری احتمالی تولید یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار.

‏هـ – شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی، پایداری و مقدار) و ضمانت اجرای آن.

‏و – تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار با قید وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.

‏ز – نحوه پرداختها ترجیحاً براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی

تبصره – قرارداد های موضوع این ماده پس ا‏ز تأیید و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذی ربط مبنای اعمال معافیتهای موضوع ماده (۵‏) این آیین نامه خواهند بود.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها