ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 2/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – ‏آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند ( الف ) ماده ( 145 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,02,10

ماده 1 – اصطلاحات و واژه هایی که در این آیین نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است:

– ‏دستگاه اجرایی: دستگاههای تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی.

– مؤسسه عامل : بانکهای عامل، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

– قرارداد عاملیت : قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون یادشده، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می گیرد.

– حمایت از تولید محصولات کشاورزی : حمایتهایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرحهای بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخشهای خصوصی و تعاونی قرار می گیرد.

– الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت های منطقه ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در چهارچوب سیا ستهای کلان کشور.

تبصره – بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هر سال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذی ربط ابلاغ می شود.

– واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور مسؤولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.

– معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده 2 – انواع حمایتها و مشوقهای تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای شامل اعطای یارانه سود و کار مزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوقهای قانونی و یا ترکیبی از آنها است.

ماده 3 – سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آیین نامه در طرحهای مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار باتوجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.

تبصره – طرحهای مربوط به آب و خاک، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت چوب از سهم آورده معاف می باشند.

ماده 4 – وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری در چارچوپ قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیین نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال نماید.

ماده 5 – موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7‏) ‏قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

ماده 6 – طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.

تبصره – در صورت تاخیر در اجرای مهلت های مقرر در ماده (6‏) این آیین نامه در مورد طرحهای معرفی شده ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (بر اساس قرارداد عاملیت) تامین مالی می شوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.

ماده 7 – موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

تبصره – موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده 8 – مدت دوره اجرای طرحهای بخش کشاورزی شامل اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 9 – اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.

ماده 10 – تضمین تسهیلات بانکی سهم موسسه عامل براساس قوانین ذی ربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می گردد.

ماده 11 – واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد ذیل می باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:
‏1 – بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
2 – ‏ارزیابی وثیقه ها و تضمین ها
3 – ‏تنظیم قراردادها با بهره بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده
4 – نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
5 – ارایه گزارشهای لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی ربط

ماده 12 – طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می گردد. مؤسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز توزیع آن اقدام گردد.

ماده 13 ‏– واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی شده و مصوب موضوع این آیین نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معاونین برنامه ریزی استانداری ها (حسب مورد) ارایه نماید.

ماده 14 – موسسه عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها