ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور

آیین نامه ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور
مصوب 1391,04,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

شورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه مورخ 10 /4 /1391، «آیین نامه ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور» را به شرح زیر تصویب نمود؛

ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل بکار می رود:
شورای عالی: شورای عالی فضای مجازی کشور
رییس شورا: رییس شورای عالی فضای مجازی کشور
رئیس جلسه: رئیس جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور
مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور
دبیر شورا: دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور
دبیرخانه: دبیرخانه ی شورای عالی فضای مجازی کشور
شورای معین: شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور

ماده 2) دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت، با پیشنهاد رییس شورا و بر اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد و پس از تصویب معظم له با حکم رییس شورا منصوب خواهد شد.

تبصره 1 ـ پیشنهاد عزل رییس مرکز به صورت کتبی توسط رییس شورا یا حداقل پنج نفر از اعضاء قابل طرح است و در اولین جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رأی موافق اکثریت مطلق اعضای شورا، به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود. رییس شورا تا انتصاب فرد جدید، سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه برای مرکز تعیین می نماید.

تبصره 2 ـ درصورت تغییر اکثریت اعضای شورای عالی طی دوره، کسب رأی موافق اکثریت مطلق اعضای شورا برای ابقای رییس مرکز لازم می باشد.

تبصره 3 (الحاقی 26/06/1394)– پس از انتخاب دبیر در صورتی که دوره زمانی محدودی برای مسئولیت دبیر مشخص شده باشد، در پایان زمان مزبور موضوع انتخاب دبیر جدید، یا ابقای دبیر قبلی مطرح و رأی گیری به عمل خواهد آمد. در صورتی که در انتخاب دبیر دوره زمانی مسئولیت تعیین نشده باشد، با آغاز دوره جدید شورا دوره مسئولیت دبیر نیز پایان می پذیرد و طبعاً انتخاب دبیر در جلسه شورای عالی مطرح و مطابق آیین نامه اقدام خواهد شد.

ماده 3) رییس مرکز، وظایف دبیرخانه را نیز بر عهده خواهد داشت.

ماده 4) برنامه های پنجساله و سنواتی مربوط به تحقق وظایف شورای عالی بر اساس اسناد بالادستی، به پیشنهاد دبیر تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده 5) جلسات شورای عالی با حضور اکثریت مطلق اعضای شورا و به ریاست رییس شورا و در غیاب ایشان، رییس مجلس شورای اسلامی و یا رییس قوه قضاییه رسمیت می یابد.

تبصره ـ اعضای حقیقی که مرخصی طولانی (حداقل سه ماه)، به دلایل موجه از قبیل فرصت مطالعاتی، مأموریت، بیماری و مسافرت از رئیس شورا گرفته باشند، در دوره مرخصی، رأی و عضویت آنان در حد نصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهد شد.

ماده 6) جلسات شورای عالی هر چهار هفته حداقل یک بار تشکیل می شود.

تبصره ـ جلسات فوق العاده به یکی از دو صورت ذیل، قابل تشکیل است:
الف: به دعوت رئیس شورا
ب: به تقاضای یک سوم کل اعضاء

ماده 7) وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:
الف) صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده 2
ب) ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده 5 و سایر مواد آیین نامه
ج) تشکیل جلسه فوق العاده مطابق ماده 6
د) ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده 11
ه) تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده 13

ماده 8) اوراق و اسناد کتبی، الکترونیکی، صوتی و تصویری ارائه شده در جلسات شورای عالی و نیز مشروح مذاکرات شورا دارای طبقه بندی حفاظتی است و مرجع آن، دبیر است. بهره برداری از این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه بندی بلامانع است.

تبصره 1 ـ خلاصه صورت جلسه مذاکرات و نیز مصوبات هر جلسه شورای عالی برای اعضای شورا به گونه ای که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال می شود و رعایت طبقه بندی و حیطه بندی آن برای اعضا الزامی است. در صورتی که هر یک از اعضاء در خلاصه مشروح مذاکرات، مطلبی بر خلاف اظهار نظراتشان ثبت شده باشد می توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر داده تا اصلاح شود.

تبصره 2 ـ با تصویب شورا، برخی مصوبات می تواند برای اعضا ارسال نشود.

تبصره 3 ـ کلیه جلسات شورای عالی ضبط صوتی شده و نسخه ای از آن جهت بهره برداری اعضا در دبیرخانه بایگانی می شود.

ماده 9) اداره جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین نامه و حفظ نظم جلسه، طبق این آیین نامه به عهده رئیس جلسه است.

تبصره ـ تقویم تشکیل جلسات سالیانه در آخرین جلسه هر سال برای سال بعد به اطلاع اعضای شورای عالی می رسد.

ماده 10) اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه مرجح خواهد بود.

ماده 11) مصوبات شورای عالی پس از ملاحظه ی رییس شورا بلافاصله توسط دبیر به استحضار مقام معظم رهبری می رسد و سپس توسط دبیر به دستگاهها و اشخاص ذیربط ابلاغ می شود.

تبصره ـ آن دسته از مصوبات شورای عالی که بنا بر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد، به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ می شود.

ماده 12) هر عضو شورا موظف است در کلیه جلسات شورای عالی حضور داشته باشد.

تبصره 1 ـ غیبتی با اطلاع تلقی می شود که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل هر جلسه به دبیر اطلاع داده شود.

تبصره 2 ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضا به میزان سه جلسه ی متوالی یا پنج جلسه ی غیرمتوالی، گزارش آن جهت تصمیم گیری به مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

ماده 13 ) دستورهای کار شورای عالی بر اساس برنامه های مصوب شورا و با پیشنهاد هر یک از اعضای شورا تعیین می شود.

تبصره 1 ـ پیشنهادهای واصله از اشخاص و دستگاههای ذیربط، به دبیر ارجاع می گردد.

تبصره 2 ـ دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا یک هفته و در موارد استثنائی سه روز پیش از تشکیل هر جلسه به اطلاع اعضاء می رسد.

تبصره 3 ـ در صورت تصویب اکثریت اعضای حاضر می توان موضوعی را از دستور جلسه خارج کرد.

ماده 14) حضور مدیران ارشد دستگاه ها، کارشناسان و صاحب نظران در جلسات شورای عالی حسب دستور جلسه، با تشخیص دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.

ماده 15) طرح ها و موضوعاتی که رسیدگی به آنها به صورت خارج از نوبت و با قید فوریت ضرورت دارد به روشهای ذیل رسیدگی می شود:
الف) در صورتیکه طرحی به صورت یک فوریتی، با پیشنهاد کتبی حداقل سه نفر از اعضاء مطرح شود و اکثریت اعضای حاضر به یک فوریت آن رأی موافق دهند، بلافاصله پس از طرح در کارگروه تخصصی و حداکثر تا دو جلسه بعدی، در دستور جلسه شورای عالی قرار خواهد گرفت.
ب) در صورتیکه طرحی به صورت دو فوریتی، با پیشنهاد کتبی حداقل پنج نفر از اعضاء مطرح شود و حداقل دو سوم اعضای حاضر به دو فوریت آن رأی موافق دهند، در همان جلسه بررسی می شود.

تبصره ـ زمان لازم برای توضیح فوریت موضوع، حداکثر ده دقیقه است و پس از سخنان مخالفین فوریت حداکثر به مدت پنج دقیقه، رأی گیری در جلسه به عمل می آید.

ماده 16) در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئیس جلسه می تواند در مورد موضوعات مهم و ضروری مربوط به وظایف شورای عالی، مطالب مورد نظر خود را به اطلاع اعضاء برساند.

ماده 17) در هر جلسه، اعضای شورای عالی طبق فهرستی که قبلاً بر اساس موعد تقاضای واصله تنظیم شده است، می توانند با موافقت رئیس جلسه مجموعاً حداکثر به مدت ده دقیقه و هر فرد حداکثر سه دقیقه بعنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظایف شورای عالی صحبت نمایند. واگذاری تمام یا بخشی از وقت هر ناطق به سایر اعضاء و ناطقین بعدی امکان پذیر می باشد.

ماده 18) در هر جلسه پس از طرح هر موضوع، به تشخیص رئیس جلسه، حداکثر دو نفر مخالف و دو نفر موافق متناوباً و هر کدام حداکثر تا پنج دقیقه در کلیات آن موضوع اعلام نظر کرده و پس از حداکثر پنج دقیقه اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی، رأی گیری صورت می گیرد. در بررسی جزئیات موضوع، ضمن پذیرش پیشنهادهای ارائه شده، یک نفر مخالف و یک نفر موافق حداکثر تا دو دقیقه پیرامون پیشنهاد ارائه شده می توانند اظهارنظر کنند. ادامه بحث به تشخیص رئیس جلسه می باشد.

تبصره ـ در هر مورد، اگر مخالفی سخن نگفت، موافق نیز صحبت نمی کند.

ماده 19) به منظور استفاده بهینه از وقت جلسات شورای عالی و تمرکز زمان جلسات بر مسائل اساسی و سیاست گذاری کلان در اهم مسائل و موضوعات فضای مجازی، در ابتدای هر دوره، شورایی تحت عنوان «شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور»، مرکب از اعضای حقیقی شورای عالی به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی شده از سوی آنان که حداقل سمت معاونت یا سمت هم تراز در دستگاه ذیربط دارند، تشکیل می شود. وظیفه شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعاتی است که از سوی شورای عالی به این شورا محول می شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم حضور رؤسای قوا، دبیر، ریاست جلسات شورای معین را بر عهده دارد.

تبصره 2 ـ جلسات شورای معین با حضور اکثریت اعضای شورای معین رسمیت می یابد و اعتبار مصوبات آن منوط به کسب اکثریت آرای حاضرین، که نمی تواند کمتر از هفت رأی باشد می باشد.

تبصره 3 ـ در صورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه شورای معین مرجح خواهد بود.

تبصره 4 ـ جلسات شورای معین حداقل هر چهار هفته یکبار تشکیل می شود.

تبصره 5 ـ مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعلام وصول و قرائت در شورای عالی، در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی، در شورای عالی مجدداً مطرح می شود و در غیر این صورت مصوب تلقی خواهد شد.

ماده 20) شورای عالی فضای مجازی کشور می تواند دارای کارگروه های تخصصی دائمی و موقت باشد.

تبصره ـ ایجاد، حذف و یا ادغام کارگروه های تخصصی، ترکیب اعضای آنها و وظایف هر یک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده 21) دبیر شورای عالی به عنوان سخنگوی شورا موظف است به منظور تبیین مصوبات شورای عالی و اطلاع رسانی لازم درباره آنها، گزارشی از مصوبات و مذاکرات شورا را که دارای طبقه بندی عادی است، به نحو مناسب به آگاهی جامعه علمی و تخصصی کشور و افکار عمومی برساند.

ماده 22) در جلسات شورای عالی، اخذ رأی درباره انتخاب افراد، از طریق دستگاه خواهد بود.

ماده 23) قبل از اعلام اخذ رأی (توسط رئیس جلسه)، دبیر، تعداد اعضای حاضر در جلسـه را اعلام و در صورت رسمیت جلسه، اخذ رأی به عمل می آید و نتیجه نهایی به وسیله رئیس جلسه اعلام می شود.

تبصره ـ تنها اعضای حاضر در جلسه حق رأی دارند.

ماده 24) تفسیر مصوبات شورای عالی بر عهده خود این شورا می باشد.

ماده 25) این آیین نامه مشتمل بر 25 ماده و 24 تبصره در جلسه مورخ 10 /4 /1391 شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب نهایی رسیده است.

این مصوبه که طی نامه شماره 91113 / 01 /ش مورخ 13 /4 /1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها