ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرفه متهمان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۰) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرفه متهمان
مصوب 1391,03,07

ماده ۱ ‏– دراین آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – متهم: کسی که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته ولی هنوز انتساب جرم به وی در مراجع صالح قضایی محرز نشده است.

ب – زندانی: کسی که به لحاظ ارتکاب بزه، محکومیت مالی یا عدم پرداخت جزای نقدی از سوی مراجع صالح به مجازات حبس محکوم شده است.

پ – تحت نظرگاه: مکانی که متهمان جرایم مشهود به موجب قانون براساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت (۲۴‏) ساعت در آن محل نگهداری می شوند.

ت – بازداشتگاه: محل نگهداری متهمانی که با قرار یا دستور کتبی مقام قضایی به آنجا اعزام و نگهداری می شوند.

ث – زندان: محلی که در آن محکومان با معرفی مقام صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل محکومیت با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند.

ج – اردوگاه مراقبتی متخلفان (مراقبت ویژه): مراکزی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به منظور اقامت اجباری اتباع خارجی مرتکب ورود و اقامت غیر مجاز، توسط وزارت کشور در مناطق مورد نیاز ایجاد می شود.

چ – کانون اصلاح و تربیت: مرکزی که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از هجده سال تمام برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می شوند.

ح – اردوگاههای حرفه آموزی و کار درمانی: مرکزی برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد.

خ – نگهداری: مدت زمان اقامت متهمان در تحت نظرگاه، بازداشتگاه، زندان یا اردوگاه.

د – محل تبعید: شهر یا منطقه ای که به موجب حکم مرجع قضایی، فرد محکوم به اقامت اجباری باید برای مدتی معین در آن محل تحت نظارت مراجع قضایی و انتظامی اقامت نماید.

ذ – اعزام و بدرقه: هرگونه نقل و انتقال، جابجایی و همراهی متهم، زندانی یا محکوم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات مربوط.

ر – طرد اتبای خارجی از کشور: اجرای حکم قطعی اعزام و اخراج اتباع خارجی مرتکب جرم عبور یا اقامت غیر مجاز یا سایر جرایم.

ز – ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲ ‏– هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان شامل تمام مخارج مربوط به اقامت، جابجایی، نقل و انتقال، اسکان، جیره غذایی، البسه، امور بهداشت و درمان، ارایه خدمات مختلف، تجهیزات تخصصی و ایمنی، امکانات خودرویی ویژه نقل و انتقال متهمان و محکومان، آموزش مأموران و در صورت لزوم حمل بار و وسایل همراه آنان و همراهی مأموران و ضابطان در مأموریتهای محول شده داخلی و خارجی، احداث، مرمت و بازسازی تحت نظرگاهها وبازداشتگاهها، تجهیزات فاوایی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و آمادگی تحت نظرگاهها و بازداشتگاهها و نظایر آنها می باشد.

تبصره – در موارد خاص، مخارج جابجایی و نقل و انتقال بزه دیدگان و اموال و اشیاء کشف شده از متهمان که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب و رسیدگی کشف و ضبط شده و موضوع مأموریت می باشد نیز در ردیف هزینه های مذکور قرار خواهد گرفت. مرجع تشخیص موارد خاص، حسب مورد فرماندهی نیروی انتظامی مربوط می باشد.

ماده ۳ ‏– هزینه های مربوط به نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان اتباع خارجی و ایرانی خارج از کشور و همچنین هزینه های مربوط به استرداد مجرمان که توسط ضابطان و مأموران پلیس بین الملل صورت می گیرد، به طور مجزا در بودجه سنواتی ذیل ردیف اعتباری ناجا پیش بینی و تأمین خواهد شد.

ماده ۴ – هزینه های مربوط به نگهداری، اعزام، بدرقه و طرد اتباع خارجی فاقد مجوز داخل کشور در ردیف بودجه سنواتی وزارت کشور پیش بینی و تأمین می شود.

ماده ۵ ‏– هرگونه مخارج مربوط به نگهداری، اعزام و بدرقه محجوران، مفقودان و سایر موارد مشابه از شمول این آیین نامه خارج و تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۶ – اعتبارات مربوط به هزینه های موضوع این آیین نامه همه ساله بنا به پیشنهاد وزارت کشور توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی منظور می گردد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها