ی. فروردین 6ام, 1402

اصلاح آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

اصلاح آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه  
مصوب 1391,05,14

وزیران عضو کارگروه صادرات کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۸۶۹۰۶ /ت۴۶۱۹۷هـ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۸۹ ‏تصویب نمودند:

آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲ /ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

الف – در ماده (۱) عبارت “سازمان توسعه تجارت ایران” جایگزین عبارت “مرکز توسعه صادرات ایران” و عبارت “صادرکنندگان منتخب شامل: ۱ ‏- ممتاز (تندیس بلورین) ۲ – نمونه ملی (تندیس طلایی) ۳ ‏- برتر کشوری (تندیس نقره ای) ۴ – برگزیده استانی (تندیس برنزی) جایگزین عبارت “صادرکنندگان نمونه” می گردد.

ب – متون زیر به عنوان تبصره های (۱‏)، (۲‏)، (۳‏)، (۴‏) و (۵) به ماده (۱‏) اضافه می گردد:
تبصره ۱ – صادرکننده ممتاز صادرکننده ای است که حداقل پنج نوبت در گروه تخصصی مربوط به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و معرفی شده باشد و در سنوات بعد، پس از ارزیابی در گروه تخصصی مربوط حائز بالاترین امتیاز گردد.
‏تبصره ۲ ‏- صادرکننده نمونه ملی صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه انتخاب و در روز ملی صادرات با دریافت لوح تقدیر و تندیس طلایی مورد تشویق قرار گیرد.
تبصره ۳ ‏- صادرکننده برتر کشوری صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه حایز رتبه دوم در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و یا رتبه اول برگزیدگان استانی باشد.
‏تبصره ۴ – صادرکننده برگزیده استانی صادرکننده ای است که طبق ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۸‏) این آیین نامه در سطح استان توسط کارگروه مربوط استانی انتخاب و معرفی می گردد.
تبصره ۵ ‏- هر گونه ارزیابی، انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز، نمونه، برتر و برگزیده در سطوح ملی و استانی توسط سایر دستگاههای اجرایی و بخش های دولتی و غیردولتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران مجاز می باشد.

ج – متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۲‏) اضافه می شود:
‏د – شاخص های نام و نشان تجاری (برند) و فناوری بالا (های تک) به عنوان شاخص های ویژه ‏در انتخاب صادرکنندگان در کلیه مراتب ملی و استانی.

د – در ماده (۳‏) عبارت “پنجاه نفر” به عبارت “پنجاه بنگاه صادراتی” اصلاح می شود.

هـ – در ماده (۴) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جایگزین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران جایگزین مرکز توسعه صادرات ایران، دفتر تخصصی ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگزین وزارت صنایع و معادن و نماینده تشکل صادراتی ذی ربط جایگزین اتحادیه ذی ربط و وزارت کار و امور اجتماعی از ترکیب کارگروه حذف می شود.

و – در ماده (۵‏) عبارت “حسب درخواست دبیرخانه کارگروه” بعد از واژه “مکلفند” اضافه ‏و متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) اضافه می شود:
‏تبصره – مسئولیت تایید صحت اطلاعات و آمارها به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.

ز – جدول زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (2‏) ماده (6) می شود:


‏ردیف

عنوان مزایا

صادر کننده نمونه

دستگاه اجرایی

ممتاز ملی

نمونه ملی

1

کارت ویژه

با اعتبار 5 ساله

با اعتبار 3 ساله

سازمان توسعه تجارت ایران

2

جایزه نقدی معادل ریالی

150 میلیون ریال

100 میلیون ریال

سازمان توسعه تجارت ایران

3

تخفیف در هزینه اجاره غرفه یا زمین در نمایشگاههای بین المللی داخلی کشور(حداکثر 5 نمایشگاه در سال)

حداقل 60 درصد

حداقل 50 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

4

تخفیف هزینه اجاره غرفه در نمایشگاههای اختصاصی و بین المللی خارج کشور(حداکثر 3 نمایشگاه در سال)

حداقل 40 درصد

حداقل 30 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

5

تخفیف هزینه حضور در هیاتهای تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف (حداکثر 3 هیات درسال)

حداقل 50 درصد

حداقل 30 درصد

سازمان توسعه تجارت ایران

6

تخفیف در هزینه خدمات ارایه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران

حداکثر 50 درصد

حداکثر 40 درصد

صندوق ضمانت صادرات ایران

7

تخفیف در هزینه تبلیغات در شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانسازمان صدا و سیما

ح – متن زیر جایگزین ماده (۷‏) می شود:
‏ماده ۷ – صادرکنندگان برگزیده استانی براساس ضوابطی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ خواهد شد، توسط کارگروهی به مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت نمایندگان استانداری، گمرک استان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان و اتاق تعاون استان و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط (بنا به پیشنهاد مسئول کارگروه) انتخاب و معرفی ‏می شوند.
‏تبصره ۱ ‏- تسهیلات، مشوق ها، تخفیف ها و مزایای صادرکنندگان برگزیده استانی که بر اساس ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۷) این آیین نامه انتخاب می شوند، همه ساله پس از طرح و تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان به دستگاههای اجرایی ذی ربط استان ابلاغ و از محل منابع مالی استان پرداخت می نماید.
‏تبصره ۲ ‏- سازمان توسعه تجارت ایران بر حسن اجرای فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی نظارت خواهد داشت.

ط – متن زیر جایگزین ماده (۸‏) می شود:
‏ماده ۸ – صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی منتخب در هر سال، از زمان معرفی به ترتیب به مدت (۵‏) و (۳) سال از مزایای پیش بینی شده بهره مند می باشند و تا یک سال قبل از اتمام مهلت کارت ویژه مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده ممتاز و نمونه ملی نمی باشند.
‏تبصره – حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب (پیش از انقضای مهلت کارت ویژه ) مشروط به افزایش حداقل (۱۰%) ارزش صادرات در مقایسه با سال انتخاب می باشد.

ی – متن زیر به عنوان ماده (9) به آیین نامه اضافه می شود و شماره ماده (۹‏) به ماده (۱۲‏) اصلاح می شود:
‏ماده ۹ ‏- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز این آیین نامه را همه ساله و بنا به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور به نام سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی نماید.

ک – عنوان ماده (۸‏) آیین نامه به ماده (۱۰) تغییر و عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” جایگزین عبارت “وزارت بازرگانی” می شود.

ل – متن زیر به عنوان ماده (۱۱) به آیین نامه اضافه می شود:
‏ماده ۱۱ – سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراسم روز ملی صادرات و سایر رویدادهای مرتبط در سطح کشور را به تشکلهای غیردولتی صلاحیت دار واگذار نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۸ /۵ /۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها