چ. بهمن 12ام, 1401

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوب 1394,11,25

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۴۳۳ /ت ۵۱۹۰۲ هـ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱– ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف– در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) واژه “مستقیما” حذف و حسب مورد عبارات “به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه” و “به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می شود” به عبارت “مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور”اصلاح می شود.

ب– در بند (ج)، عبارت “با احتساب” به عبارت “که مشتمل بر” اصلاح و بعد از عبارت “ارزش افزوده»” عبارت “نیز می باشد” اضافه می شود و به انتهای بند یادشده عبارت “شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده سوخت نیروگاهی را بر اساس ترتیبات مواد (21) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب های ذی ربط واریز نماید.” اضافه می شود.

پ– در بند (د) بعد از عبارت “مبلغ ده (10) ریال” عبارت “بابت سهم هدفمندی یارانه ها” و به انتهای این بند عبارت “و صد در صد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت آب در سال های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و براساس ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها به صنعت آب اختصاص می یابد” اضافه می شود.

ت– بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می شود:
“هـ – شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات برارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب های ذی ربط واریز نمایند و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”

2– ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:
“ماده 3- تأمین اعتبار برای اجرای بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل ردیف های یارانه ای بودجه عمومی مندرج در این قانون مجاز است.”

۳– ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف– بعد از عبارت “سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه” عبارت “و برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل (6) ماه سابقه حضور در جبهه به نحوی که مستمری ماهانه آن ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد،” اضافه می شود.

ب– در بند (الف)، بعد از عبارت “مکلف است” عبارت “با رعایت قوانین مربوط” اضافه و عبارت “دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.” حذف می شود.

ج– متن زیر به عنوان بند (ج) اضافه می شود:
“ج- مستمری رزمندگان معسر، موضوع بند (ز) تبصره (20) که نحوه برقراری و پرداخت آن تابع دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود، ماهیانه توسط سازمان به حساب سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز خواهد شد.”

4– در بند (ج) ماده (6)، عبارت “تا مبلغ” به عبارت “در سقف نود درصد (90%) مبلغ» اصلاح و بعد از عبارت “پرداخت می شود” عبارت “معادل ده درصد (10%) از اعتبار یادشده برای اجرای طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص می یابد.” اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها