چ. بهمن 12ام, 1401

آیین نامه اجرایی مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

هیئت وزیران در جلسه 5 /12 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های نفت و نیرو و به استناد مواد (4) و (7) و بند (ب) ماده (75) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389- ، آیین نامه اجرایی مواد (4) و (7) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‌نامه اجرایی مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
مصوب 1394,12,05

ماده 1 – دامنه شمول این آیین نامه انواع فناوری های جدید است که در ایران اولین بار به اجرا گذاشته می شوند و ایجاد یا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوی مصرف یا صرفه جویی مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ ای در کشور خواهد شد. حمایت از این فناوری ها براساس اولویت های تعیین شده توسط وزارتخانه های نفت و نیرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاری سازی آنها از نظر علمی و فنی است.

ماده 2 – طرح های قابل پذیرش و بررسی در این آیین نامه در یکی از دو گروه زیر قرار می ‌گیرند:

الف – طرح های پژوهش و توسعه فناوری: طرح هایی که در مرحله توسعه فناوری بوده و نیاز به حمایت تا پایان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأییدیه های لازم از مراجع ذی‌ صلاح (حسب نظر دبیرخانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه) برای ورود به مرحله تجاری سازی دارند. طرح های توسعه فناوری در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، مشمول کمک های بلاعوض نقدی و غیرنقدی از محل منابع این آیین نامه خواهند شد.

ب – طرح های تجاری سازی: طرح هایی که قبلاً مرحله توسعه فناوری را با موفقیت طی نموده و نیاز به حمایت برای انجام مرحله تجاری سازی دارند. این طرح ها در صورت تصویب نهایی در شورای موضوع ماده (5) مشمول یارانه سود تسهیلات از محل منابع این آیین‌نامه، خواهند شد.

ماده 3– طرح هایی که در شورای موضوع ماده (5) این آیین‌ نامه بررسی می شوند باید دارای شاخص ها و معیارهای زیر باشد:

الف – نوآور یا ابتکاری بودن مطابق اولویت های تعیین شده توسط وزارتخانه های نفت و نیرو.

ب – گزارش توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرح که در آن میزان اثربخشی در بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود کارایی انرژی قابل انتظار، زمان بازگشت سرمایه، ساختار دقیق شکست کار، شکست هزینه ها، زمان بندی اجرای پروژه و منابع انسانی مورد نیاز و منابع پیشنهادی تامین مالی مشخص شده باشد.

تبصره – پیشنهاد دهندگان طرح های توسعه فناوری باید هزینه‌ های آزمون های نمونه و اخذ تأییدیه های موضوع ماده (2) این آیین نامه (یا تأییدیه‌ های دیگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمایند. ورود به مرحله تجاری سازی منوط به دریافت تأییدیه‌ ها خواهد بود.

ماده 4 – به منظور اجرای مفاد این آیین نامه دو دبیرخانه مجزا به شرح ذیل تشکیل می شود.

الف – دبیرخانه مستقر در وزارت نفت که طرح های مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسی و پیگیری می کند.

ب – دبیرخانه مستقر در وزارت نیرو که طرح های مرتبط با قانون در حوزه انرژی الکتریکی را بررسی و پیگیری می کند.

تبصره – حدود اختیارات و شرح وظایف دبیرخانه های فوق الذکر در قالب دستورالعمل های داخلی وزارتخانه های نفت و نیرو ابلاغ می گردد.

ماده 5– دبیرخانه های مذکور تحت نظارت شوراهایی می باشند که در هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو به تشخیص وزیر مربوط تشکیل شده و برای برنامه ریزی جهت توسعه فناوری های انرژی کارآمد و انرژی های پاک و تجدید پذیر فعالیت می نمایند. همچنین بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح های ارسالی توسط دبیرخانه و اعلام نظر در خصوص درصد و میزان کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات با رعایت مواد (73)، (74) و (75) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389 – نیز بر عهده شورای مربوط در هر وزارتخانه می باشد.

ماده 6– متقاضیانی که طرح توسعه فناوری و یا تجاری سازی آنان در شورای موضوع ماده (5) پذیرفته می شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرایی ذی ربط (شرکت های تابعه وزارت نفت یا نیرو) نسبت به عقد قرارداد کمک بلاعوض (درخصوص طرح های توسعه فناوری) و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات (در خصوص طرحهای تجاری سازی) اقدام می کنند.

تبصره 1– حمایت از متقاضیان، علاوه بر کمک مالی بلاعوض و یا پرداخت سود تسهیلات، می تواند به شکل حمایت از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و یا ارایه یارانه فناوری جهت استفاده از خدمات کریدورهای توسعه فناوری صورت پذیرد.

تبصره 2– طرح های پژوهش و توسعه فناوری، به تشخیص شورای موضوع ماده (5) نیازی به ارایه وثیقه ملکی و ضمانت بانکی ندارند.

تبصره 3– در خصوص طرح های تجاری سازی، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاکرات متقاضی تحقق نیابد، یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می شود و متقاضی مکلف به تادیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می باشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور و دوره تنفس آن با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بین ذی نفع (استفاده کننده) و دستگاه اجرایی ذی ربط با بانک اعتباردهنده و پیشرفت طرح منطبق با مصوبه شورای مربوط در وزارتخانه های نفت و نیرو تعیین می شود.

ماده 7– در اجرای ماده (4) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مالکیت فکری طرح های مصوب در قالب ماده (6) این آیین نامه، پس از موافقت دستگاه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ارایه کننده طرح واگذار می شود.

ماده 8– وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به بازآرایی و اصلاح ساختار و شرح وظایف واحد های پژوهش و توسعه شرکت های تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالکیت فکری، تجاری سازی، مدیریت دانش و انتقال و توسعه فناوری های مدیریت انرژی اقدام نمایند.

ماده 9– اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرح های مصوب در قالب ماده (6) این آیین نامه، از محل اعتبارات پیش بینی شده در مواد (73) و (75) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین برنامه توسعه و منابع داخلی و پژوهشی شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو، تأمین می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی های لازم را برای اجرایی شدن این ماده در بودجه های سنواتی به عمل خواهد آورد.

ماده 10– دستگاه های اجرایی موظفند یک نسخه از قرارداد های منعقد شده در ارتباط با اجرای پروژه های مصوب در قالب ماده (6) این آیین نامه را به همراه گزارش های پیشرفت در مقاطع شش ماهه به دبیرخانه‌ های مربوط در وزارتخانه‌ های نیرو و نفت ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها