چ. بهمن 12ام, 1401

تصویبنامه شماره 2624/ص مورخ 11 /5 /1395 راجع به آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مصوب 1395,02,11

فصل اول – کلیات و تعاریف
معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده 1– معامله، در این آیین نامه به کلیه روابط حقوقی و مشروط به قصد و تراضی طرفین که بر مبنای ضوابط و موازین قانونی و به منظور تحقق اهداف و برنامه های مصوب، بین بنیاد و حداقل یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان متعاملین برقرار و به حصول نوعی از عقود، الزامات و تعهدات لازم الاجرای متقابل بیانجامد، اطلاق گردیده است .

ماده 2 – کلیه معاملات بنیاد اعم از خرید، فروش، عاملیت، پیمانکاری، معاوضه و تهاتر ، مشارکت، خدمات، اجاره، رهن، استیجاره، قرض و نظایر آن، تابع مقررات موضوعه این آیین نامه بوده و بر اساس حقوق و اختیارات واگذاری به ارکان و سطوح عامل و نیز روش انجام معاملات به دو گروه عمده معاملات تحت عنوان:
– معاملات خاص
– معاملات عمومی
تفکیک و متمایز گردیده است.

ماده 3 – هر یک از انواع معاملات بنیاد بموجب موازین آیین نامه مالی و بر اساس تعاریف مندرج در مواد 22 الی 25 آیین نامه مذکور پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار(تخصیص)، تعهد، تسجیل و تنفیذ (صدور مجوز نهایی بمنظور ایجاد تعهد و انجام معامله)صورت می پذیرد.

ماده 4 – روش انجام کلیه معاملات، مناقصه و مزایده خواهد بود، مگر موارد مربوط به معاملات خاص یا سایر مستثنیات مذکور در این آیین نامه.

فصل دوم – مقررات انجام معاملات خاص

ماده 5 – آن گروه از معاملات که به تبع نوع و ویژگیهای مأموریت و عملکرد بنیاد و نیز برخورداری از اهمیت و کیفیت متمایز با شرایط معاملات عادی و متعارف، قابل انجام به طرق و روشهای متداول نباشند. تحت عنوان معاملات خاص تابع مقررات موضوعه این فصل خواهند بود و از طریق ترک مناقصه و مزایده به انجام می رسند.
موارد بارز و قابل تمیز معاملات خاص با توجه به طبقه بندی نوع آنها به ترتیب زیر خواهند بود:

الف – خرید:

1-هر گونه خرید از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای تحت پوشش، شهرداریها و کلیه نهاد های انقلاب اسلامی در زمینه خدمات یا اقلام و اموال منقول .

2– خرید اموال، خدمات، حق الامتیاز و سایر حقوقی که با نظر کمیسیون معاملات، منحصر به فرد تشخیص داده می شود.

3– خرید خدمات هنری و خدمات صنعتگران، خدمات فرهنگی، فنی، آموزشی، مشاوره ای و تحقیقاتی، کارشناسی (به جز مواردی که تعرفه مبتنی بر قانون داشته باشد)، با توافق واحد درخواست کننده با طرف معامله و پس از تأیید معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و مدیر کل بنیاد استان در استان .

4– استیجاره یا خرید اموال غیر منقول و حق واگذاری محل که بهای پایه آن با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

5– خرید کالای انحصاری دولتی یا محصولات تولیدی داخلی و خارجی که بهای آنها از سوی مراجع ذیصلاح تعیین و رسماً اعلام گردیده باشد.

6– خرید کالا های مورد مصرف روزانه که در محل ، نرخ ثابتی از طرف دولت و یا مراجع ذیصلاح برای آن تعیین شده باشد.

7– خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات و وسایط نقلیه موجود و همچنین ادوات و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن ، به تشخیص معاون پشتیبانی و امور فرهنگی استانها در مرکز و مدیر کل بنیاد استان در استان.

8– کرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، زمینی و نظایر آن که بر اساس تعرفه مشخص از طرف مراجع ذیصلاح اعلام گردیده است.

9– تعمیرات ماشین آلات ثابت و متحرک که بر اساس تعرفه مشخص از طرف مراجع ذیصلاح اعلام گردیده است.

10– در موارد خرید های اضطراری و فوری با تشخیص کمیسیون معاملات هیأتی مرکب از یکنفر نماینده مالی، حقوقی و مدیریت مربوطه از همان کمیسیون تشکیل و نسبت به انجام معامله اقدام خواهد کرد، تصویب هیأت سه نفره مذکور به منزله مصوبه کمیسیون معاملات خواهد بود.

11– خرید هر گونه کالا و خدمات در هر نصابی از شرکتهای تابعه (که بیش از 50 درصد سهام آن بصورت مستقیم یا از طریق شرکت های مادر متعلق به بنیاد مسکن باشد) بدون رعایت تشریفات مندرج در این آیین نامه قابل انجام می باشد.

ب – سایر معاملات خاص

1-انعقاد قرارداد اخذ هر گونه وام و اعتبار .

2– عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات، در زمینه مشاوره مالی، مالیاتی، حقوقی، فنی و تحقیقاتی.

3– موارد مشمول مقررات استخدامی که تابع موازین آیین نامه استخدامی بنیاد می باشد.

4– انعقاد هر گونه قرارداد پیمانکاری که پس از رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و اخذ مجوز از معاونتهای ذیربط نافذ خواهد بود.

5– فروش یا واگذاری پروژه های مسکن شهری و روستائی و مصالح تابع دستورالعمل خاص می باشد. که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

6– انجام معاملات در مناطق سانحه دیده و مشمول بازسازی به عنوان معاملات خاص تلقی و به تبع شرایط و مقتضیات مناطق مذکور ، تابع دستورالعمل خاص می باشد. که با تصویب شورای مرکزی توسط ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

7– اجرای پروژه ها توسط واحد امور ماشین آلات تابع دستور العمل خاص می باشد که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

8– مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای احداث و یا تکمیل و بهره برداری از پروژه ها تابع دستورالعمل خاص می باشد. که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

ماده 6 – ارکان معاملات خاص بر اساس مراحل مختلف انجام آنها به ترتیب زیر پیش بینی گردیده است:

الف – تنفیذ انجام معاملات خاص در حد جزئی و متوسط ، در مرکز به عهده معاون پشتیبانی و امور فرهنگی استانها و در استان به عهده مدیر کل بنیاد و در حد معاملات عمده پس از تصویب کمیسیون معاملات در استان بعهده مدیر کل بنیاد استان و در مرکز بعهده ریاست بنیاد میباشد.

ب – انجام مراحل تشخیص، تأمین اعتبار و تسجیل معاملات خاص و همچنین ایجاد تعهد راجع به آنها پس از تنفیذ ، در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان به عهده مدیر کل بنیاد استان می باشد.

فصل سوم – مقررات انجام معاملات عمومی

ماده 7 – سایر معاملات بنیاد که تحت عنوان معاملات عمومی ، مشمول ضوابط فصل حاضر خواهند بود، به لحاظ نصاب مبالغ قطعی انجام ، یا مبالغ برآورد آنها ، به سه گروه متمایز به شرح زیر تفکیک می گردد:

الف : معاملات جزئی- معاملاتی که مبلغ آن از 000 000 100 ریال تجاوز ننماید.

ب : معاملات متوسط – معاملاتی که مبلغ آن بیش از 000 000 100 ریال و کمتر از 000 000 500 1 ریال باشد.

ج : معاملات عمده – معاملاتی که مبلغ آن 000 000 500 1 ریال و بیشتر باشد.

تبصره 1: کلیه معاملات عمومی بنیاد، در نصاب عمده اعم از مستثنیات موضوع ماده 5 یا غیر آن ، که مبلغ آنها بیش از 000 /000 /000 /5 ریال باشد، به عنوان معاملات خاص تلقی گردیده و با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید رئیس بنیاد مرکز نافذ می باشد.

تبصره 2 : نصابهای مذکور در مورد معاملات مربوط به پروژه های ساختمانی و عمرانی بنیاد معادل 4 برابر نصاب مندرج «در تبصره یک» این ماده می باشد.

تبصره 3 : تغییرات ارقام و نصابهای مذکور در این ماده به منظور ملاحظه تورم و شرایط بازار حسب ضرورت و نیاز با پیشنهاد معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و تصویب ریاست بنیاد قابل اصلاح می باشد.

ماده 8 – انجام کلیه مراحل تشخیص ، تخصیص ، تسجیل ، تنفیذ و تعهد معاملات عمومی بنیاد در بخشهای کلی خرید و فروش ، حسب نوع کالا یا خدمات و نصابهای تعیین شده به ترتیب مذکور به شرح آتی ، به مسئولین ذیربط بنیاد واگذار گردیده است.

بخش اول – مقررات و ارکان خرید:

ماده 9 – مسئولیت تأمین اعتبار (تخصیص) و تطبیق با ضوابط در کلیه معاملات خرید بنیاد ، در هر نوع و نصابی ، در مرکز به عهده مدیر کل امور مالی و در استان به عهده معاون پشتیبانی خواهد بود.

ماده 10 – مسئولیت انجام مرحله تشخیص کلیه معاملات خرید بنیاد ، در هر نوع و نصابی ، به عهده معاونت یا مدیریت مستقل درخواست کننده کالا یا خدمات موضوع معامله خواهد بود.

ماده 11 – مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خرید خدمات مورد نیاز بنیاد، در نصابهای جزیی و متوسط به عهده بالاترین مقام درخواست کننده بوده و تنفیذ آن از اختیارات معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و مدیر کل بنیاد استان در هر استان می باشد.

ماده 12 – مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خرید کالا های مورد نیاز بنیاد در نصاب جزئی در مرکز به عهده مدیر کل اداری و پشتیبانی و در استان به عهده معاون پشتیبانی است، که از طریق تأیید نهائی صحت اقدامات انجام شده توسط مأمور خرید در زمینه رعایت صرفه و صلاح بنیاد اعمال خواهد گردید.

تبصره – مأمور خرید می بایستی ذیل اسناد هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت خود، تاریخ انجام هزینه و ذکر «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است» امضاء نماید.

ماده 13 – مسئولیت تنفیذ کلیه معاملات جزئی خرید کالا های مورد نیاز بنیاد، در مرکز به عهده مدیر کل امور مالی و در استان به عهده معاون پشتیبانی خواهد بود .

ماده 14 – مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خرید کالای مورد نیاز بنیاد در نصاب متوسط در مرکز به عهده مدیر کل اداری و پشتیبانی و در استان به عهده معاون پشتیبانی است که از طریق تأیید نهایی صحت معامله توسط مأمور خرید در مراحل زیر صورت خواهد گرفت:

الف – اخذ استعلام بهای کتبی و جداگانه از حداقل 3 منبع عرضه کالا یا خدمت مورد معامله، مگر در مواردی که به تشخیص مدیر کل اداری و پشتیبانی در مرکز و معاون پشتیبانی در هر استان، تعداد منابع فوق الذکر در محل، کمتر از حد تعیین شده باشد.

ب – بررسی و انتخاب مناسبترین پیشنهاد واصله و ارائه نتیجه جهت صدور مجوز انجام معامله.

ماده 15 – مسئولیت تنفیذ معاملات خرید کالای مورد نیاز بنیاد، در نصاب متوسط، در مرکز به عهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان به عهده مدیر کل بنیاد استان خواهد بود.

ماده 16 – تسجیل و تعهد معاملات خرید کالا یا خدمات مورد نیاز بنیاد، در نصاب عمده، از اختیارات کمیسیون معاملات و به ترتیب مقرر در مواد بعدی این بخش خواهد بود.

ماده 17 – تنفیذ معاملات در نصاب عمده پس از تصویب کمیسیون معاملات در مرکز بعهده رئیس بنیاد و در استان بعهده مدیر کل بنیاد استان و در معاملات بیش از 000 /000 /500 ریال در هزینه های جاری و مبالغ بیش از موضوع تبصره 2 ماده 7 این آیین نامه پس از تأیید رئیس بنیاد مرکز نافذ خواهد بود.

ماده 18 – ترکیب اعضای کمیسیون معاملات که در اجرای مقررات این آیین نامه تشکیل و عهده دار انجام وظایف محوله خواهد شد، به ترتیب زیر تعیین می گردد:

1– ریاست بنیاد یا نماینده تام الاختیار ایشان در مرکز / مدیر کل بنیاد هر استان در استان .

2– معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز / معاون پشتیبانی هر استان در استان.

3– معاون یا مدیر مستقل درخواست کننده (افراد ذیربط در این بند ممکن است بیش از یکنفر باشند و لذا حضور ایشان الزامی است لکن مجموعاً دارای یک حق رأی میباشند.)

4– مدیر کل دفتر حراست در مرکز / رئیس حراست هر استان در استان.

5– مدیر کل امور حقوقی در مرکز / کارشناس حقوقی در استان.

تبصره 1 – رسمیت جلسات کمیسیون معاملات، منوط به حضور اکثریت نسبی اعضاء بوده و مصوبات کمیسیون با اکثریت آرا قابل اجرا می باشد. حضور اعضاء شخصاً الزامی است.

تبصره 2 – معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و معاون پشتیبانی هر استان در استان، به عنوان دبیر کمیسیون معاملات تعیین گردیده و مسئولیت انجام اقدامات اجرایی مرتبط با برگزاری تشریفات قانونی معاملات و سایر امور مربوط به تشکیل و اداره جلسات، اعلام و نگهداری مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات کمیسیون و نظایر آن را به عهده خواهد داشت.

ماده 19 – معاملات عمده خرید، پس از اخذ مجوز های لازم به شرح مفاد ماده 17 این آیین نامه، از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به انجام خواهد رسید.

ماده 20 – مسئولیت اتخاذ تصمیمات لازم در مورد چگونگی ذکر مشخصات موضوع معامله و شرایط مترتب بر انجام آن، در آگهی مناقصه و همچنین دفعات درج و انتشار آن در روزنامه های کثیر الانتشار، به عهده کمیسیون معاملات بنیاد خواهد بود.

تبصره– در اسناد و اوراق مناقصه محدود و عمومی، شرایط و نکات زیر باید بطور وضوح تعیین و قید گردد:
الف : نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات .
ب : مدت و محل تحویل کالا و یا انجام کار و ترتیب حمل و میزان خسارت در صورت تأخیر.
ج : محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد ها .
د : میزان سپرده و ذکر آنکه به پیشنهاد های فاقد سپرده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ه : محل و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات .
و : مهلت قبول پیشنهاد از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه ، که نمی بایستی از ده روز کمتر باشد.
ز : ذکر آنکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است .
ح : ذکر آنکه کمیسیون در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ط :میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن .
ی : تصریح آنکه مناقصه گذار مکلف است هر گونه مالیات و عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.
ک : میزان پیش پرداخت (در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد ) و ترتیب پرداخت آن در قبال اخذ تضمین لازم مورد قبول .
ل : ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه، مورد قبول بنیاد به شرح ذیل :
1-برای معاملات تا 100 میلیون ریال، معادل «5 درصد»
2- برای معاملات 100 میلیون ریال تا یک میلیارد، معادل «3 دهم درصد» نسبت به مازاد.
3- برای معاملات بیش از یک میلیارد ریال تا هزار میلیارد معادل «2 دهم درصد » نسبت به مازاد درصد.
4- برای معاملات بیش از هزار میلیارد ریال معادل «یک دهم درصد» نسبت به مازاد.
م : ذکر آنکه در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم مناقصه معامله انجام می شود و آنکه سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد.
ن : ترتیب فروش اسناد مناقصه (بر اساس روشی که در هر مورد از طرف بنیاد تعیین می شود).
ث : ذکر آنکه به پیشنهاد های فاقد امضاء، مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ع : در صورتی که شرایط مناقصه مفصل و درج آن در روزنامه رسمی مستلزم هزینه زیاد باشد، ممکن است نوع کالا و یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهاد ها در آگهی درج و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم دارند .

ماده 21 – مناقصه محدود، بنا به تشخیص و اعلام نظر مستقیم کمیسیون معاملات مرکز یا استان انجام گردیده و به هر صورت مسئولیت تعیین صلاحیت و معرفی اشخاصی که طرف دعوت واقع می شوند به عهده کمیسیون معاملات مربوطه خواهد بود.

ماده 22 – در موارد عدم وصول پیشنهاد ظرف مدت مقرر، اتخاذ تصمیم نسبت به تجدید یا ترک مناقصه، از اختیارات کمیسیون معاملات خواهد بود.

ماده 23 – در اجرای اختیارات موضوع ماده 16 مسئولیت بررسی پیشنهادات واصله در تاریخ مقرر و انتخاب و اعلام برنده مناقصه، با توجه به الزام رعایت کامل منافع و مصالح بنیاد، به عهده کمیسیون معاملات خواهد بود.

ماده 24 – در موارد عدم حصول اطمینان نسبت به بهای حداقل یا عدم امکان انتخاب برنده مناقصه به هر دلیل، کمیسیون معاملات می تواند تصمیمات متخذه مبنی بر تجدید مناقصه و یا استعلام بها را، از حداقل 3 منبع عرضه کننده کالا یا خدمات موضوع معامله ، پیشنهاد نماید.

ماده 25– در صورت تصویب پیشنهاد استعلام بها، نتیجه امر توسط کمیسیون معاملات بررسی و به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف : با توجه به کیفیت مشابه کالا یا خدمات موضوع معامله،چنانچه مبلغ کمتری نسبت به نتیجه مناقصه پیشنهاد گردیده و پیشنهاد دهنده حداقل بها در مناقصه، حاضر به تقلیل قیمت و انجام معامله به مبلغ جدید نباشد، در این صورت پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام به عنوان طرف معامله انتخاب خواهد شد.

ب : در مواردی که حداقل بهای پیشنهادی در استعلام، برابر یا بیشتر از پیشنهاد حداقل در مناقصه بوده و یا عده داوطلب در استعلام بها، کمتر از 3 نفر باشد، صدور رأی کمیسیون معاملات مبنی بر انتخاب پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه، بلا مانع خواهد بود.

ماده 26– در اجرای ماده 17 فصل حاضر، اجرای نظر کمیسیون معاملات حسب مورد برای مبالغ بیش از 500 میلیون ریال و مبلغ «تبصره 2 ماده 7» منوط به تنفیذ ریاست بنیاد خواهد بود.

ماده 27– کمیسیون معاملات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور نظر نهایی و تنفیذ ریاست بنیاد، در موارد موضوع ماده فوق ، نتیجه را به برنده مناقصه اعلام و ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به انجام معامله بر طبق مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 28– چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتیجه (به استثنای ایام تعطیل رسمی) و یا انقضای موعد مشخصه در شرایط مناقصه، از انجام معامله به هر دلیل انصراف نماید، بنیاد نسبت به ضبط سپرده های وی اقدام نموده و مراتب بلافاصله به شخص دوم اعلام خواهد شد.

ماده 29– در مورد داوطلب دوم نیز برابر شرایط مذکور در ماده فوق عمل گردیده و چنانچه معامله به انجام نرسد، اتخاذ تصمیم به موجب ماده 24 این آیین نامه معمول خواهد گردید.

ماده 30– در مواردی که انجام معامله مستلزم عقد قرارداد باشد، مسئولیت حصول اطمینان نسبت به رعایت موازین قانونی و حقوقی، در تهیه و تنظیم متن قرارداد، به عهده مدیر کل امور حقوقی در مرکز و کارشناس حقوقی در استانها خواهد بود.

ماده 31 – تحویل کالا یا خدمات موضوع معاملات عمومی خرید بر حسب نوع تقسیمات نصاب معاملات به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

الف – مسئولیت تأیید انجام یا تحویل خدمات موضوع معاملات در هر نصابی، به عهده بالا ترین مقام درخواست کننده خواهد بود.

ب – مسئولیت تحویل کالای موضوع معامله، در نصاب جزئی و متوسط، پس از کسب اطمینان نسبت به صحت و انطباق شرایط کمی و کیفی آن با مشخصات مورد نظر، به عهده مدیر قسمت درخواست کننده و مدیر کل اداری و پشتیبانی در مرکز و معاون پشتیبانی در استان خواهد بود.

ج – مسئولیت بند الف و ب فوق، در مورد معاملات عمده خرید کالا، به عهده بالا ترین مقام درخواست کننده و معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و مدیر کل بنیاد در استان خواهد بود.

تبصره – در موارد بروز اختلاف نظر، بین افراد مذکور در بند ب و ج فوق، نظر و تشخیص کمیسیون معاملات، نافذ و لازم الاجرا می باشد.

بخش دوم – مقررات و ارکان فروش
اختیارات مرتبط با فروش اموال منقول و اجاره، فروش اموال غیر منقول و حق واگذاری محل ، حسب نصابهای موضوعه معاملات عمومی ، به ترتیب مذکور در مواد زیر تفویض می گردد.

ماده 32– مسئولیت انجام مراحل تشخیص، تعهد و تسجیل معاملات مربوط به عرضه خدمات بنیاد، به عهده بالاترین مقام عرضه کننده خدمات خواهد بود.

ماده 33– مسئولیت انجام مراحل تشخیص و تسجیل معاملات فروش در نصاب عمده، کلاً به عهده کمیسیون معاملات مرکز، در نصاب متوسط، در استان بعهده کمیسیون معاملات استان و در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در نصاب جزئی در استان بعهده مدیر کل بنیاد استان و در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها خواهد بود.

ماده 34– معاملات عمده فروش بنیاد، (اعم از فروش اموال منقول و غیر منقول، اجاره، حق واگذاری محل ) پس از تأیید کمیسیون معاملات مرکز و تنفیذ رئیس بنیاد مرکز قابل انجام خواهد بود که از طریق انتشار آگهی مزایده صورت خواهد گرفت.

تبصره – فروش از مبلغ پانصد میلیون ریال به بالا پس از تصویب کمیسیون معاملات مرکز و تأیید ریاست بنیاد نافذ خواهد بود.

ماده 35– تنفیذ معاملات فروش بنیاد در نصاب جزئی و متوسط، در مرکز از اختیارات معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان از اختیارات مدیر کل بنیاد استان خواهد بود.

تبصره – بهای فروش اجناسی که بنا به تشخیص کمیسیون معاملات در معرض فساد سریع باشد، از طریق مزایده حضوری بلا مانع است، گر چه در نصاب معاملات عمده باشد.

ماده 36 – اجاره اموال غیر منقول و حق واگذاری محل در نصاب عمده به طریق مزایده انجام خواهد گرفت و در نصابهای متوسط و جزئی با اخذ نظر کارشناس منتخب بنیاد به گونه ای که حداکثر منافع بنیاد لحاظ شود، انجام می گیرد و تنفیذ معاملات مذکور بعهده ریاست بنیاد میباشد.

تبصره – چنانچه پس از انجام سه بار مزایده امکان اجاره اموال یا حق واگذاری محل میسر نگردد، فروش از طریق توافق و حداقل با قیمت اعلام شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری و رعایت صرفه و صلاح بنیاد امکانپذیر خواهد بود.

ماده 37– کلیه مقررات موضوعه این آیین نامه بطور اعم و موازین ناظر بر تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ و اجرای تصمیمات آن ، عقد قرارداد و سایر موارد مطروحه در زمینه انجام معاملات عمومی بنیاد، حسب ضرورت و در صورت انطباق با شرایط فروش، در مورد اینگونه معاملات نیز لازم الاتباع می باشند.

بخش سوم – مقررات عمومی و تکالیف و اختیارات بنیاد در باب معاملات عمومی :

ماده 38– بنیاد مکلف است نسبت به ضبط سپرده برندگان مناقصه یا مزایده، در موارد انطباق با شرایط مذکور در مواد 28 و 29 این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 39– اختیارات بنیاد در ارتباط با معاملات عمومی به ترتیب زیر قابل اعمال خواهد بود:

الف : تغییر و تعدیل مقدار و میزان معامله تا میزان 25 درصد.

ب : رد یک پیشنهاد یا تمام پیشنهاد های واصله .

ج : تفکیک مورد معامله در صورت امکان و ارجاع موارد تفکیکی به پیشنهاد دهندگان متعدد، مشروط به عدم انتقال معامله به نصاب پایین تر.

د : رد و عدم قبول پیشنهادات مبهم، مشروط ، بدون سپرده و یا پیشنهادات واصله پس از انقضای مهلت مقرر.

ماده 40 – موافقت با تجدید و یا عدم انجام مناقصه و مزایده در مورد معاملات عمده، به استناد گزارش توجیهی و مستدل کمیسیون معاملات از اختیارات ریاست بنیاد مرکز خواهد بود.

ماده 41 – پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ثبت معاملات عمومی بنیاد در مراجع رسمی، به عهده برندگان معاملات مربوط خواهد بود.

ماده 42 – معاملات خارجی فقط از طریق حوزه معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز بنیاد و برابر شرایط معاملات عمده انجام خواهد شد.

ماده 43 – انواع ضمانتنامه های معتبر و مورد قبول بنیاد برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات یا اجرای قرارداد و یا پیش پرداخت و غیره به شرح ذیل می باشد:
1-ضمانتنامه بانکی 2- ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. 3- واریز نقدی به حساب تعریف شده بنیاد مسکن. 4- چک تضمین شده بانکی . 5- وثیقه ملکی معادل 85 % ارزش کارشناسی رسمی آن. 6- مطالبات مورد تأیید امور مالی با فرم تأییدیه 7- اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376) 8- ضمانتنامه کتبی بالاترین مقام سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی .

تبصره 1– در صورتیکه پیش پرداخت به حساب مشترک با دو امضاء ثابت نماینده بنیاد و پیمانکار که به همین منظور افتتاح گردیده واریز شود، اخذ سفته به عنوان تضمین پیش پرداخت بلا مانع است .ضمناً برداشت از این حساب صرفاً جهت انجام هزینه های موضوع پیمان مجاز است.

تبصره 2– در انجام معاملات با شرکتهای تابعه (که بیش از 50 درصد سهام آن بصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای مادر متعلق به بنیاد مسکن باشد) اخذ تضمینات می تواند بصورت سفته و یا چک مورد قبول واقع شود.

مقررات این آیین نامه در 3 فصل ، مشتمل بر 43 ماده و 13 تبصره در جلسه شورای مرکزی بنیاد مطرح و به تصویب رسید که از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
سید هاشم رسولی محلاتی – نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و ریاست شورا
عباس احمد آخوندی –وزیر راه و شهرسازی و عضو شورا
علیرضا تابش – رئیس بنیاد مسکن و عضو شورا
محمد سعیدی کیا- عضو شورا
حسینعلی روحانی – عضو شورا

با استناد به ماده 19 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آیین نامه فوق مورد تصویب اینجانب است و از تاریخ 11 /2 /1395 لازم الاجراست.

وزیر راه و شهرسازی – عباس آخوندی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها