چ. آذر 16ام, 1401

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی

هیأت وزیران در جلسه 3 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 165334 مورخ 17 /12 /1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب 1390 – آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی
مصوب 1395,05,03

ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلفند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.

ب – کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (5) این آیین نامه.

پ – اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

ت – واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی صلاح می باشند.

ث – سامانه : سامانه اطلاعاتی که اقدام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقدام اطلاعاتی مورد نیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه اندازی می شود.

ج – شماره واحد : اختصاص شماره ای انحصاری به هر یک از واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری مورد نیاز دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه بندی آنها از آن استخراج می شود.

ماده 2 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتاق ها و با نظارت و تایید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه با قابلیت های ذیل اقدام نماید:

الف – امکان پردازش اطلاعات

ب – امکان دسترسی آسان و سریع دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه

پ – امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی

ت – اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی

ث – امکان اخذ گزارش های مورد نیاز از واحدهای تولیدی و دستگاه های اجرایی

ج – ارتباط با سایر سامانه های مورد استفاده در دستگاه های اجرایی

چ – امکان اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روش های الکترونیکی برای مراجعه کنندگان دستگاه های اجرایی

تبصره 1 – پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.

تبصره 2 – طراحی و پیاده سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می گیرد.

تبصره 3 – دستگاه های اجرایی ذی ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می کنند، موظفند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع آوری و به روز رسانی نموده و صحت آن را تأیید و در سامانه ثبت کنند.

تبصره 4 – سامانه ارتباط پایگاه داده های فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاه های دیگر مهیا می کند و مالکیت معنوی داده ها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.

تبصره 5 – دستگاه های اجرایی موظفند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تایید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می باشند.

ماده 3 – دستگاه های اجرایی موظفند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده ها، اطلاعات و گزارش های بازدید های صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت شده است، استفاده کنند.

تبصره – در مواردی که اظهارات اخذ شده از واحدهای تولیدی باز گزارشات ثبت شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است.

ماده 4 – نمایندگان دستگاه های اجرایی موظفند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند.

تبصره – مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تایید کارگروه برسد.

ماده 5 – به منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

– معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس)

– معاون ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

– معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– معاون ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی

– معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی

– معاون ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست

– معاون ذی ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

– رییس سازمان ملی استاندارد ایران

10 – رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

11 – رییس اتاق تعاون ایران

12 – رییس اتاق اصناف ایران

13 – نماینده سایر دستگاه ها حسب موضوع با حق رأی

تبصره – نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می رسد.

ماده 6 – وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می شود:

– بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاه های اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیر ضرور.

– نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین نامه.

– صدور دستورالعمل های مورد نیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین نامه و بازنگری به صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین نامه.

– تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاه های اجرایی در سامانه.

– تعیین ضوابط استفاده، به کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیر دولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاه های اجرایی به آنها واگذار شده است.

ماده 7 – اتاق ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش تحقق مفاد این آیین نامه، تحلیل ها، برنامه های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارایه نمایند.

ماده 8 – واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها