چ. آذر 16ام, 1401

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

هیئت وزیران در جلسه های 20 /4 /1395 و 13 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 123638 مورخ 18 /6 /1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
مصوب 1395,05,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – وزارت امور خارجه و نمایندگی های استانی آن در داخل کشور و نمایندگی های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور و یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان تنظیم شده و در حوزه مأموریت آنها می باشد، طبق این آیین نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند. مدارک صادره و یا اسناد تصدیق شده باید در دفاتر مخصوص و یا در نرم افزار رایانه ای مربوط ثبت گردد و دسترسی به سوابق با رعایت سایر قوانین و مقررات و موارد ایمنی و حفاظتی امکان پذیر باشد.

ماده 2 – نرخ تعرفه خدمات کنسولی بر اساس جداول شماره (1) و (2) و (3) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یاد شده، روی اصل سند و یا مدرک، نقش تمبر می شود. در مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد، می توان از تأییدیه رایانه ای استفاده نمود، اسناد و مدارک بدون نقش تمبر و یا بدون تأییدیه رایانه ای فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 08/10/1395)– وزارت امور خارجه موظف است از اتباع خارجه که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند در قبال صدور انواع روادید، بهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. بهای انواع روادید و معافیت های آن بر اساس منافع ملی و با توجه به تعهدات و عرف بین المللی، روابط فی مابین دو کشور، رعایت عمل متقابل و موقعیت افراد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و توسط کمیسیونی متشکل از وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تعیین می شود.

ماده 3 – صدور مدارک و تصدیق اسناد و اوراق در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگی های سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد، نام، نام خانوادگی، سمت، امضای کارمند رسمی و مهر معتبر نمایندگی باید در ذیل مدرک، سند یا ورقه درج شود.

ماده 4 – مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین المللی معتبر تسعیر، محاسبه و وصول می شود.

ماده 5 – تسعیر مبالغ مندرج در جداول پیوست این آیین نامه به سایر ارزها، تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت امور خارجه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

ماده 6 – تصدیق اعتبار کلیه اسناد و مدارک تنظیم شده در خارج از کشور که طبق قوانین و مقررات منوط به تصدیق نمایندگی های سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می باشد باید ظرف پنج روز انجام شود.

ماده 7 – در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود کسر ماه یا سال، یک ماه یا یک سال تمام محسوب می شود.

ماده 8 – اگر در یک صفحه، اسناد مختلفی درج شده باشد، از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده 9 – اسناد، مدارک و اوراق زیر از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی معاف می باشند و حسب مورد تصدیق، تأیید یا صدور آنها به صورت رایگان انجام می شود. این امر روی اسناد تصدیق شده و رونوشت ها (یا تصاویری) که بایگانی خواهد شد و یا مدارک صادره با مرکب قرمز و با عبارت: «به استناد بند … ماده (9) آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی رایگان انجام شد» و همچنین در ستون مبلغ در نرم افزار مربوط عبارت (رایگان) درج می گردد:

الف – تصدیق اسناد و صدور مدارک اتباع ایران که عدم استطاعت مالی آنان با ارایه مدارک لازم نزد رییس نمایندگی محرز شده باشد. مانند در راه ماندگان، بازداشت شدگان، زندانیان، اخراج شدگان و موارد مشابه.

تبصره – اصل یا رونوشت مصدق مدارک موید عدم استطاعت مالی که دستور کتبی رییس نمایندگی بر روی آن درج شده است باید به نسخه بایگانی سند تصدیق شده پیوست و در سوابق کنسولی نگهداری شود.

ب – تصدیق اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.

پ – تصدیق اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.

ت – تأیید ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

ث – تصدیق اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالاهای اهدایی به این مراکز.

ج – تصدیق اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره مند هستند. در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانوار بلافصل آنها باشد به شرط عمل متقابل.

چ – تصدیق اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای رسمی و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

ح – تصدیق اسنادی که به موجب پیمان های بین المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

خ – تصدیق اسنادی که به تصدیق وزارت امور خارجه یا نمایندگی های سیاسی، کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده و تعرفه آن دریافت شده است.

د – تصدیق امضا (ذیل وکالتنامه یا رضایت نامه) مامورین رسمی ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همسران آنها برای یک بار در هر سال شمسی و به تشخیص رییس نمایندگی.

ماده 10 – هرگاه در اخذ تعرفه خدمات کنسولی و نقش تمبر خلافی ملاحظه شود یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذی نفع شکایتی به عمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف – اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد، مراتب کتباً به وی اخطار و در صورت تعمد، با متخلف یا متخلفین مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

ب – اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت و به حساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار کتبی به متخلف، مابه التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده (49) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا قائم مقام ذی نفع مسترد می گردد و در صورت تکرار مطابق قوانین و مقررات با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد.

پ – اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی نقش تمبر و یا در تأییدیه رایانه ای درج و یا به بخش ذی ربط کمتر اعلام نماید مطابق قوانین و مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 11 – در ترجمه مدارک، هر صفحه عبارت از بیست و پنج سطر و هر سطر به طور متوسط دارای پانزده کلمه است. برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه کامل یک صفحه دریافت می شود.

ماده 12 – تعرفه تأیید کلیه نسخه های اصلی هر سند برابر نرخ تعیین شده در جداول و تعرفه رونوشت یا کپی اسناد و مدارک ده درصد (10 %) مبلغ تعرفه نسخه اصلی تأیید شده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.

ماده 13 – هرگاه کشور خارجی اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید، وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

ماده 14 – دستورالعمل های مورد نیاز در خصوص چگونگی اجرای این آیین نامه در صورت لزوم توسط وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 15 – تصویب نامه شماره 141699 /ت 34405 هـ مورخ 4 /9 /1386 با اصلاحات بعدی لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

جدول شماره یک
نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص حقیقی، حقوقی و معاملات اداری و قضایی


ردیف

شرح

تعرفه مصوب (ریال)

الف) امور مربوط به سجلات و احوال شخصیه

1

صدور شناسنامه

000 /660

2

تعویض شناسنامه

000 /660

3

صدور نخستین شناسنامه المثنی

000 /155 /1

4

صدور دومین شناسنامه المثنی

000 /475 /2

5

تغییر نام و یا نام خانوادگی

000 /353 /1

6

حل اختلاف سند سجلی

000 /825

7

تأیید عکس اتباع ایرانی (هر قطعه)

000 /66

8

الصاق عکس به شناسنامه

000 /330

9

صدور گواهی تجرد

000 /396

10

اولین کارت شناسایی ملی

000 /660

11

المثنی کارت شناسایی ملی

000 /320 /1

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

000 /396

13

صدور پروانه زناشویی

000 /792

14

ثبت ازدواج

000 /594

15

ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین)

000 /353 /1

16

ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام مرکز)

000 /749 /

17

ثبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز)

000 /168 /3

18

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

000 /594

19

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

000 /594

20

ترجمه شناسنامه (صفحه اول)

000 /396

21

صدور گواهی تأهل (و یا ترجمه کامل شناسنامه)

000 /726

22

ثبت و تصدیق وصیت نامه

000 /792

23

تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی)

000 /792

24

تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی)

000 /752 /4

25

تأیید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

000 /594

26

نصب قیم یا امین موقت

000 /792

27

صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

000 /429

28

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

000 /198

ب) امور مربوط به گذرنامه

29

صدور و تعویض گذرنامه

000 /300 /3

30

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

000 /650 /1

31

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

000 /600 /6

32

صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده

000 /950 /4

33

صدور گذرنامه مفقوده (المثنی)

000 /950 /4

34

تغییر محل اقامت

000 /594

35

صدور خروج مشمولین و غیر تسهیلاتی

000 /594

36

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

000 /594

37

صدور یادداشت برای نمایندگی های خارجی (تقاضای روادید، تأیید گذرنامه و…) برای هر نفر

000 /594

ج) امور مربوط به تابعیت

38

اظهار نامه بقاء به تابعیت پدر

000 /594

39

سند بقاء به تابعیت پدر

000 /155 /1

40

اظهاریه تحصیل تابعیت

000 /825

41

سند تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو)

000 /584 /1

42

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /627

43

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /155 /1

44

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /627

45

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /825

46

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

000 /462

47

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

000 /627

48

درخواست اختیار تابعیت زوج

000 /825

49

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

000 /353 /1

50

تقاضا نامه خروج از تابعیت

000 /551 /1

51

سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو)

000 /953 /7

52

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /462

53

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /188 /1

54

سند شناسایی تابعیت خارجی

000 /953 /7

د) امور مربوط به تأیید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال)

55

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها (تراز نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه، شرکت نامه و…)

000 /782 /1

56

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (در صورت ارایه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه گذاری، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره)

000 /782 /1

57

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها

000 /782 /1

58

تصدیق صورت حساب فروش کالا (فاکتور)

از 1 تا 000 /000 /5 ریال

000 /594

از001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /980 /1

از 001 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال

000 /531 /3

از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال

000 /128 /7

از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال

000 /860 /13

از 001 /000 /500 /2 به بالا

000 /720 /27

59

تصدیق گواهی مبدأ یا مقصد کالا (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده)

از 1 تا 000 /000 /5 ریال

000 /594

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /980 /1

از 001 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال

000 /531 /3

از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال

000 /128 /7

از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال

000 /860 /13

از 001 /000 /500 /2 به بالا

000 /720 /27

60

تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا و… (در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده)

از 1 تا 000 /000 /50 ریال

000 /188 /1

از 001 /000 /50 تا 000 /000 /000 /5 ریال

000 /168 /3

از 001 /000 /000 /5 تا 000 /000 /000 /50 ریال

000 /940 /5

از 001 /000 /000 /50 ریال به بالا

000 /088 /11

61

برای هر گونه تصدیق بند های 58 و 59 و 60 این جدول در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورت حساب حداکثر تعرفه های مندرج در بند های مزبور اخذ می شود

62

تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال در صورت تعیین بها

تا 000 /000 /5 ریال

000 /396

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /782 /1

از 001 /000 /50 ریال به بالا

000 /772 /2

63

تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها

املاک یا اموال غیرمنقول

000 /168 /3

اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصد هزار ریال

000 /66

64

وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق نمایندگی یا بوسیله اقدامات دیپلماتیک یا قرارداد های بین المللی

معادل 5% کل مبلغ وصول شده

65

بابت جمع آوری و وصول ما ترک منقول به ازای هر 000,500 ریال

000 /66

66

بابت جمع آوری و وصول اموال غیر منقول

معادل 7% ارزش خالص مالی

67

بابت تحریر ترکه و مهر و موم آن

معادل 5% ارزش خالص ما ترک

68

برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره

به نسبت 7% از جمع بهاء

69

حق الزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارات افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند

معادل 5% دریافتی نمایندگی

70

فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی

معادل 7% از درآمد خالص

71

تصدیق قرارداد کار بین اشخاص حقیقی و حقوقی

000 /396

72

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی)

000 /396

73

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (با بار مالی)

تا مبلغ 000 /000 /5 ریال

000 /396

از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال

000 /188 /1

از 001 /000 /50 به بالا

000 /980 /1

ه) امور کلی و متفرقه

74

تصدیق انواع اقرار نامه

000 /594

75

تصدیق امضاء و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

000 /594

76

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

000 /792

77

تصدیق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

000 /396

78

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیر منقول

000 /356 /4

79

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول

000 /858

80

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضائی و غیره

000 /429

81

صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ

000 /231

82

بابت تأیید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بند های 57 تا 70 (هر صفحه)

10% تعرفه تعیین شده برای هر بند

83

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هر صفحه) (هر صفحه 25 سطر و هر سطر 15 کلمه ـ کمتر از 15 سطر 50% یک صفحه کامل محاسبه می گردد.)

000 /990

84

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

000 /990

85

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

000 /155 /1

86

کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد.

000 /396

جدول شماره دو
نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه و دفاتر وابسته به ازای هر صفحه


ردیف

شرح

تعرفه مصوب(ریال)

1

ترجمه احکام دادگاهها

000 /60

2

ترجمه حصر وراثت، اقرار نامه، تعهد نامه، وکالتنامه، استشهادیه و…

000 /60

3

ترجمه قیم نامه، ولایت نامه، حضانت و سرپرستی

000 /60

4

ترجمه احکام کارگزینی

000 /60

5

ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی

000 /60

6

ترجمه گواهی ها و اسناد پزشکی که به تأیید نظام پزشکی رسیده باشد.

000 /60

7

ترجمه اجاره نامه که قبلا ً به تأیید سازمان ثبت اسناد رسیده باشد.

000 /60

8

ترجمه تراز نامه شرکتها

000 /60

9

ترجمه اساسنامه شرکتها

000 /60

10

ترجمه کارت بازرگانی

000 /60

11

ترجمه روزنامه رسمی

000 /60

12

ترجمه گواهی های صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدأ یا مقصد کالا

000 /60

13

رونوشت موارد مندرج در بند 12

000 /60

14

ترجمه صورتحساب فروش کالا

000 /60

15

رونوشت مورد مندرج در بند 14

000 /60

16

ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها

000 /60

17

ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض

000 /60

18

ترجمه چک، سفته و اسناد مشابه

000 /60

19

ترجمه ثبت علائم تجاری و اختراعات

000 /60

20

ترجمه سند مالکیت

000 /60

21

ترجمه سند ازدواج و طلاق

000 /60

22

ترجمه شناسنامه، گواهی ولادت، کارت شناسایی ملی و گواهی تجرد

000 /60

23

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت ها

000 /60

24

ترجمه انواع گواهینامه رانندگی

000 /60

25

ترجمه گواهی کار که به تأیید مرجع ذی صلاح رسیده باشد.

000 /60

26

کپی برابر با اصل کردن اسناد تنظیمی در نمایندگی ها

000 /60

27

گواهی ولادت، ازدواج و طلاق اتباع ایرانی صادره از مقامات خارجی و پس از هماهنگی با نمایندگی ج.ا.ا در کشور محل تولد

000 /100

28

ترجمه مدارک و گواهی های تحصیلی در مقاطع مختلف و ریز نمرات

000 /60

29

تأیید ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی

000 /60

30

مهر و امضاء نمایندگی های خارجی مقیم ایران

000 /200

31

مهر و امضاء نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور در صورت عدم دریافت تعرفه

برابر تعرفه جدول شماره یک

32

ترجمه سایر گواهی ها با بار مالی

000 /60

33

ترجمه سایر گواهی ها (بدون بار مالی)

000 /60

34

ترجمه سایر مدارک و اوراق متفرقه

000 /60

جدول شماره (3)
نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص در اداره تابعیت، امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه


ردیف

شرح

تعرفه مصوب (ریال)

1

اظهارنامه بقا بر تابعیت پدر

000 /50

2

سند بقا بر تابعیت پدر

000 /150

3

اظهاریه تحصیل تابعیت

000 /500

4

سند تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال)

000 /000 /5

5

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /50

6

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /150

7

درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

8

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

000 /50

9

درخواست نامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران (بانوان)

000 /50

10

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران (بانوان)

000 /50

11

درخواست نامه اختیار تابعیت زوج

000 /200

12

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

000 /500

13

تقاضای خروج از تابعیت

000 /500

14

سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال)

000 /000 /5

15

درخواست برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

000 /250

16

سند برگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /500

17

سند شناسائی تابعیت خارجی

000 /000 /5

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها